#0693 Over ons denken gesproken
16/09/2022

#0693 Over ons denken gesproken

Passage: Psalm 128

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Zegen voor het gezin

1Een pelgrimslied.
Welzalig is eenieder die de HEERE vreest,
die in Zijn wegen gaat.

2Want u zult eten van de inspanning van uw handen;
welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan.

3Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok
binnen in uw huis,
uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen
rondom uw tafel.

4Zie, zo zal zeker de man gezegend worden
die de HEERE vreest.

5De HEERE zal u zegenen vanuit Sion;
u zult het goede van Jeruzalem zien,
al de dagen van uw leven.

6U zult de kinderen van uw kinderen zien.
Vrede over Israël!

#0693 Over ons denken gesproken
Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok… Wat een beeldende taal in het Hebreeuws. Wat een vergelijking. Even voor de mannen onder ons: Heeft u ooit wel eens tegen uw vrouw gezegd: Je bent een vruchtbare wijnstok binnen in ons huis? Eerlijk zijn hoor. Ik eerlijk gezegd nooit.

Vanmorgen wil ik even iets met u delen over de beeldende taal van het Hebreeuws. De Hebreeuwse taal is een rijke, beeldende taal en letters en woorden in de bijbel worden niet toevallig gebruikt. De huidige Hebreeuwse letters zijn ontstaan uit pictogrammen (afbeeldingen). In de tijd van onze bijbelse voorouders werden niet de huidige Hebreeuwse letters gebruikt, maar die pictogrammen. De letter A (de alef) komt voort uit een pictogram van een os en staat onder andere voor kracht. De letter B (de beet) komt voort uit een pictogram van een tent of een huis en staat ook voor huis. Beet is ook het Hebreeuwse woord voor huis.

De bijbel begint in Genesis 1 met de tweee letter van het Hebreeuwse alfabeth, de beet. Waarom begint de bijbel met de Hebreeuwse beet, dus huis? Het lijkt erop dat JHWH vanaf het allereerste begin al duidelijk wil maken dat het huis belangrijk is, dat alles om het huis draait. Je zou kunnen zeggen dat de bijbel op deze manier begint: HUIS! En dan vervolgt met de rest van de tekst.

Waarom is huis zo belangrijk? Dit kan verwijzen naar het feit dat JHWH onder ons wil wonen, dat Hij Zijn huis onder ons wil bouwen. Dat het Hem dus gaat om relatie met ons. En dat is een mooie gedachte en helemaal waar. Maar als je weet waar de geestelijke betekenis van het woord huis in de bijbel naar verwijst, dan wordt de betekenis nog zoveel rijker en dieper.

Het begrip huis in de bijbel verwijst naar ons denken. Het feest van de ongezuurde broden verwijst bijvoorbeeld naar dit huis, naar ons denken. Tijdens het feest van de ongezuurde broden moeten we het zuurdeeg uit onze huizen (ons denken dus) wegdoen (Exodus 12:15).

Zuurdeeg verwijst in de bijbel naar zonde, naar de leugens en dwalingen in ons denken (de gedachtenspinsels van ons hart volgens Genesis 6:5). Jesjoea vergeleek het onderricht van de Farizeeën en de Saduceeën in Mattheüs 16:6-12 met zuurdeeg, omdat het dwaling was.

In de gelijkenis van de dwaze en de wijze man uit Lukas 6 bouwt de wijze man zijn huis op de rots. Rots verwijst in de bijbel naar Jesjoea de Messias. In 1 korinthe 10 vers 4 bijvoorbeeld lezen we:

En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus.

We zijn volgens deze gelijkenis dus wijs als we ons huis, ons denken dus, bouwen op Hem. Als we ons denken dus vullen met de diepere waarheid en wijsheid van Zijn onderwijs. Dat is het proces waar de apostel Paulus naar verwijst in Efeziërs 4:23 waar hij spreekt over de oude- en de nieuwe mens. En voor het verband lee ik vanaf vers 17:

17Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken,

18verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart.

19Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven.

20Maar u hebt Christus zo niet leren kennen,

21als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is,

22namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten,

23en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken,

24en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

 

Als we beseffen dat de diepere geestelijke betekenis van het begrip huis in het Woord verwijst naar ons denken, maar óók naar Zijn denken, en we vervolgens zien dat JHWH het zo heeft geleid dat Zijn Woord begint met de Hebreeuwse letter beet, dat huis betekent, wat kunnen we daar dan uit afleiden?

We zouden dan kunnen zeggen dat de bijbel op deze manier begint: DENKEN! Het lijkt erop dat JHWH ons er boven alles op wil wijzen hoe belangrijk ons denken is. En Zijn denken, waar we ons denken mee moeten vullen zodat we gelijkvormig worden aan Zijn beeld.

Als dat geen zegen is.

DELEN
[Sassy_Social_Share]
https://www.youtube.com/watch?v=w8wRk0kHztQ

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב