#0691 Over straatarm en steenrijk gesproken
14/09/2022

#0691 Over straatarm en steenrijk gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Zegen voor het gezin

1Een pelgrimslied.
Welzalig is eenieder die de HEERE vreest,
die in Zijn wegen gaat.

2Want u zult eten van de inspanning van uw handen;
welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan.

3Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok
binnen in uw huis,
uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen
rondom uw tafel.

4Zie, zo zal zeker de man gezegend worden
die de HEERE vreest.

5De HEERE zal u zegenen vanuit Sion;
u zult het goede van Jeruzalem zien,
al de dagen van uw leven.

6U zult de kinderen van uw kinderen zien.
Vrede over Israël!

#0691 Over straatarm en steenrijk gesproken
Nee, we gaan het vandaag niet hebben over het televisieprogramma. Den mensen die daarin gefilmd worden zijn straatarm of steenrijk. Beiden tegelijk gaat niet. Maar in het geloof kan je straatarm en steenrijk zijn. In ieder geval ben je wanneer je je vertrouwen op Hem gesteld heb steenrijk.

Dit negende “pelgrimslied” bezingt het geluk van “eenieder die de HEERE vreest, die in Zijn wegen gaat” (vers 1). Deze openingswoorden vormen de basis van geluk. We zouden dit kunnen vertalen met: "Gelukkig zijn de eerbiedigen." Zo worden de Israëlieten in het Messiaanse vrederijk beschreven. Wie in zijn oprechtheid wandelt, vreest de HEERE, maar wie van zijn wegen afwijkt, veracht Hem, lezen we in Spreuken 14 vers 2.

De vreze des Heren is geen angst - althans niet voor de gelovige - maar het is eerder de houding die spreekt van diep geraakt zijn door wie God is.

Het “welzalig” dat daaraan verbonden is, is het hoogste geluk, het ware en blijvende geluk. Het is de vervulling van de priesterlijke zegen voor Zijn volk:

De HEERE zegene u
en behoede u!

De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig!

26De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u
en geve u vrede!

27Zo moeten zij Mijn Naam op de Israëlieten leggen; en Ík zal hen zegenen.

In Psalm 127 is de Israëliet welzalig vanwege de zegen van kinderen. Hier in Psalm 128 is hij welzalig vanwege de zegen in zijn werk en in zijn gezin.

Het geluk bestaat dan ook niet uit voorbijgaande dingen als geld en goederen, aanzien en macht, maar het ontvangen van de blijvende zegen van de HEERE in het werk en in het gezin, zoals die in het Messiaanse tijdperk zal worden genoten. Dit is de volle oudtestamentische zegen. We lezen namelijk in Deuteronomium 12:

1En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de HEERE, uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde.

2En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent:

3Gezegend zult u zijn in de stad, en gezegend zult u zijn op het veld.

4Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee.

5Gezegend zal zijn uw korf en uw baktrog.

6Gezegend zult u zijn bij uw komen, gezegend zult u zijn bij uw weggaan.

7De HEERE zal geven dat uw vijanden die u aanvallen, door u verslagen worden; over één weg zullen zij tegen u uittrekken, maar over zeven wegen zullen zij voor u wegvluchten.

8De HEERE zal de zegen over u gebieden in uw schuren en in alles wat u ter hand neemt. Hij zal u zegenen in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.

9De HEERE zal u voor Zichzelf bevestigen Deut. 7:6tot een heilig volk, zoals Hij u gezworen heeft, als u de geboden van de HEERE, uw God, in acht neemt en in Zijn wegen gaat.

10En alle volken van de aarde zullen zien dat de Naam van de HEERE over u uitgeroepen is, en zij zullen voor u bevreesd zijn.

11Deut. 30:9En de HEERE zal u een overvloed ten goede geven, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land, in het land dat de HEERE uw vaderen gezworen heeft u te zullen geven.

12De HEERE zal voor u Zijn rijke schatkamer, de hemel, openen, door uw land regen te geven op zijn tijd en door al het werk van uw handen te zegenen. U zult aan vele volken Deut. 15:6uitlenen, maar u zult zelf niet hoeven te lenen.

13De HEERE zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart, en u zult uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag, als u gehoorzaam bent aan de geboden van de HEERE, uw God, waarvan ik u heden gebied dat u ze in acht neemt en houdt,

14en als u niet afwijkt van al de woorden die ik u heden gebied, naar rechts of naar links, door achter andere goden aan te gaan en die te dienen.

In het eerste vers van Psalm 128 lezen we de belofte: Welzalig is eenieder die de HEERE vreest. Zonder uitzondering. Geen kleine lettertjes. En we lezen dan o ver allerlei aardse zegeningen die zij zullen ontvangen. We lezen over zegen op de inspanning van de handen, dat het leven voorspoedig, goed, tov zal gaan, dat de vrouw als een vruchtbare wijnstok zal zijn en dat de kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen en de kleinkinderen gezien zullen worden. Allemaal aardse zegeningen. Maar wel voorbestemd voor de Messiaanse tijd. In de tijd waarin wij leven ligt dat toch echt anders.

In de brief van Paulus aan de gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn schrijft hij: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in het hemelse in Christus, in de Messias.

Weet u, dat voelt misschien anders, maar het is zeker niet minder. Wat de gelovige in deze tijd hebben nu reeds genade en vrede met God onze Vader, de Vader van de Heere Jezus Christus ontvangen. Wij hoeven niet meer op het Messiaanse tijdperk te wachten voor alle zegeningen, maar hebben deze zegeningen nu reeds ontvangen want lezen we: De God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Jeshua haMessiach, Die heeft ons gezegend met alle geestelijke zegen in het hemelse in Christus, in de Messias. Lieve mensen, al zijn we straat en straat arm, en bezitten we nul komma nul op deze aarde, we zijn steen- en steenrijk. Straatarm en toch steenrijk.

Zullen we de schatkamer eens openen? Wanneer we ons vertrouwen op Hem gesteld hebben, we Hem lief hebben gekregen in ons leven en geloven in het verlossingswerk van de Messias in ons persoonlijk leven, dan hebben we reeds nu al in ons leven
1. Genade en vrede van en met God, Adonai, ontvangen (Efeze 1 vers 2)
2. Dan heeft Hij u gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. (Efeze 1 vers 3)
3. Dan heeft Hij u vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren, Efeze 1 vers 4
4. Dan heeft Hij u voorbestemd om als Zijn kind aangenomen te worden, Efeze 1 vers 5.
5. Dan heeft u in Hem de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, Efeze 1 vers 7
6. Dan beschikt u over de rijkdom van Zijn genade, die Hij u overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, Efeze 1 vers 8.

7  Dan heeft Hij u het geheimenis van Zijn wil bekend gemaakt, namelijk om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is, Efeze 1 vers 9 en 10.

8. In Hem bent u ook een  erfdeel geworden, u, die daartoe voorbestemd bent, Efeze 1 vers 11. En dat allemaal opdat u tot lof van Zijn heerlijkheid zou zijn, wij, u de al eerder uw hoop op Christus gevestigd had.

  1. In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Efeze 1 vers 13.Als dat geen zegen is.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב