#0687 Over heldendom gesproken (2)
08/09/2022

#0687 Over heldendom gesproken (2)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Gods onmisbare zegen

1 Een pelgrimslied, van Salomo.
Als de HEERE het huis niet bouwt,
tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan;
als de HEERE de stad niet bewaart,
tevergeefs waakt de wachter.

2 Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat,
laat opblijft,
brood eet waarvoor u moet zwoegen:
de HEERE geeft het Zijn beminde in de slaap.

3 Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE,
de vrucht van de schoot is Zijn beloning.

4 Zoals pijlen in de hand van een held,
zo zijn de zonen, ontvangen in de jeugd.

5 Welzalig de man die zijn pijlkoker
daarmee gevuld heeft;
zij worden niet beschaamd,
als zij met de vijanden spreken in de poort.

#0687 Over heldendom gesproken (2)
Er is een geweldige belofte in Zefanja gegeven aan Zijn volk Israel maar het is ook een belofte die van toepassing is op de gelovigen van alle tijden. De profeet schrijft:
Zefanja 3 vers 17:

De HEERE, uw God, is in uw midden,
een Held (Gibbor), Die verlossen zal.
Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap.
Hij zal zwijgen in Zijn liefde.
Hij zal Zich over u verblijden met gejuich.

Wat een geweldige belofte is dit is dit! De HEERE  God, de Aanwezige is in uw midden. Nota bene in het centrum van Zijn volk in al de majesteit van Zijn macht!

Deze aanwezigheid alleen is voldoende om Zijn volk te bemoedigen, te inspireren met vrede en hoop. En niet alleen Zijn volk, maar ieder die Zijn of haar vertrouwen op Hem gesteld heeft.

Schatten van grenzeloze macht zijn opgeslagen in de machtige God, de El Gibbor van Israel en van u en mij, en Hij woont in het midden van Zijn volk.

Weet u, de gelezen woorden uit Zefanja volgen op de woorden van het voorgaande vers: Op die dag zal tegen Jeruzalem gezegd worden: Wees niet bevreesd; Sion, verlies de moed niet! En op een periode waarin het oordeel over Jeruzalem is uitgesproken.

En dan volgen de woorden:

De HEERE, uw God, is in uw midden,
een Held (Gibbor), Die verlossen zal.
Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap.
Hij zal zwijgen in Zijn liefde.
Hij zal Zich over u verblijden met gejuich

Mag ik het vanmorgen eens heel persoonlijk maken? Want worden wij nooit een moe van de moeilijkheden en verliezen wij nooit eens de moed. En al zijn het niet onze persoonlijke moeilijkheden in het leven, dan zijn het soms de moeilijkheden van anderen die je soms de moed in de schoenen doen zinken. Want wat een ellende, verdriet en pijn moeten anderen soms niet doorstaan in hun leven. De ziekte van een familielid waar je misschien al jaren voor bidt en waarin het lijkt dat God schijnbaar de oren heeft toegestopt. Of denk eens aan die duizenden, ja miljoenen broeders en zusters in het geloof die soms jarenlang al geslagen gemarteld in gevangenissen door moeten brengen of zelfs gedood worden om uitsluitend en alleen het feit dat zij de God op wie zij hun hoop gesteld hebben maar niet willen verloochenen? En wie denkt er nooit aan het feit dat Israel, Zijn volk nu al meer dan 2000 jaar verdrukt wordt in deze wereld en het antisemitisme elke keer maar weer oplaait? Wie wordt daar niet moe van? Verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk toch?

En misschien staat u voor een schijnbaar onoverkomelijke "berg" van moeilijkheden? Is er een "onmogelijke situatie" in een relatie met uw echtgenoot, een familielid, een vriend, een collega, enz.?

Maar laten we alsjeblieft, alsjeblieft telkens wanneer God ons toestaat om omstandigheden te ervaren waarvan wij denken dat ze te moeilijk zijn onze ogen richten op Jezus, de Auteur en Volmaker van ons geloof, en ervoor kiezen om op Hem te zien Die zo'n vijandigheid van zondaars tegen Zichzelf heeft doorstaan, zodat we niet moe worden en de moed verliezen.

Het Griekse woord voor "richten op" in het voorgaande aangehaalde vers van Hebreeën 12 vers 2 betekent letterlijk onze ogen afwenden van de dingen die dichtbij zijn (bijv. onze moeilijkheden) en in plaats daarvan ze standvastig op iets anders richten, in dit geval IEMAND! Op Hem zien.

Zoals Jeremia getuigde: "Niemand is zoals U, o HEER. U bent groot en uw naam is machtig in kracht." ( Jer 10:6)

Hij is niet alleen in het midden van Zijn volk Israel zo lezen we in Zefanja, maar  We zijn niet alleen in Zijn tegenwoordigheid, maar Hij is Held (Gibbor), Die verlossen zal.

Hij is bezig met Zijn geweldige verlossingswerk. "Hij is MACHTIG OM TE REDDEN!" Hij is altijd aan het redden: Hij ontleent er Zijn Naam Jezus zelfs aan. Zijn volk heeft als puntje bij paaltje komt geen enkel gevaar vrezen, want Hij is MACHTIG OM TE REDDEN.

Ik moet denken aan de woorden van de apostel Paulus, die we lezen in de brief aan de Romeinen in hoofdstuk 8:

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?

36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen der slachting.)

37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem Die ons liefgehad heeft.

38 Want ik ben verzekerd dat noch dood noch leven, noch engelen noch overheden noch machten, noch tegenwoordige noch toekomende dingen,

39 Noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

Als dat geen zegen is.

Het lied dat we gaan draaien is ontleend aan de woorden uit Jesaja 54 vers 10 waar we lezen:
10Want al zouden bergen wijken
en heuvels wankelen,
Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken
en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen,
zegt de HEERE, uw Ontfermer.

En aan de woorden die we lezen in Openbaringen 21 vers 4:
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

En tenslotte aan de woorden uit Filippenzen 4 vers 6 en 7:
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

https://www.youtube.com/watch?v=Orn8tEqQrTU

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב