#0676 Over een pelgrim gesproken
24/08/2022

#0676 Over een pelgrim gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 127

Gods onmisbare zegen

1 Een pelgrimslied, van Salomo.
Als de HEERE het huis niet bouwt,
tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan;
als de HEERE de stad niet bewaart,
tevergeefs waakt de wachter.

2 Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat,
laat opblijft,
brood eet waarvoor u moet zwoegen:
de HEERE geeft het Zijn beminde in de slaap.

In de Hebreeuwse Bijbel worden deze verzen zo gelezen:

Een lied van beklimmingen. Van Salomo.

Tenzij de HEER het huis bouwt,
werken zijn bouwers er tevergeefs aan;
tenzij de HEER over de stad waakt, waakt
de wachter tevergeefs.

Tevergeefs sta je vroeg
op en blijf je laat op,
jij die zwoegt voor het brood dat je eet;
Hij geeft evenveel voor zijn dierbaren als ze slapen – Letterlijk: Hij onderhoudt zijn dierbaren als zij slapen.

#0676 Over een pelgrim gesproken
De voorgaande aflevering dachten we met elkaar na over het feit dat we een pelgrim zijn. Psalm 127 is het lied van Israel. Psalm 127 is het lied van Abraham: Hij was de Pelgrim bij uitstek. Altijd maar onderweg. Van plaats naar plaats. Nooit een vaste woonplaats. Nooit in een huis gewoond. Altijd maar ronddolend.

Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou; en hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou.

Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land, en heeft in tenten gewoond met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelve belofte.

Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is.

Abraham, geroepen, gehoorzaam, niet wetend waar hij komen zou. In tenten gewoond, verwachtend een stad die fundamenten heeft.

Voelt u de tragiek van het leven van Abraham. Voelt u de tragiek van het leven van de pelgrim. Abraham, Izak, Jacob en Israel. Voelt u de tragiek van het volk Israel? Geroepen, gehoorzaam, niet wetend waar zij terecht zouden komen. Altijd maar dolend over deze aarde, verwachtend de stad die fundamenten heeft. Pelgrims op weg naar de stad. Pelgrimslied. Want

Als de HEERE het huis niet bouwt,
tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan;
als de HEERE de stad niet bewaart,
tevergeefs waakt de wachter.

En deze dingen alle zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden, en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn. Schrijft Paulus aan de mensen in Korinthe.

Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden.

Lieve mensen, u en ik, we worden er vanmorgen aan herinnerd dat we pelgrims zijn. En dat gaat zo tegen alles in waar wij van nature naar streven. Een vaste plek om te wonen, de zekerheid van een huis, wetend waar we aan toe zijn, zekerheid en veiligheid zoekend. De verzekeringsmaatschappijen varen er wel bij.

Maar eigenlijk weten we het wel: We hebben hier geen vaste woon- en verblijfplaats. Met Abraham, Izak en Jacob zijn we Pelgrim

1 Kor. 15:53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.

Want ook wij, die in dezen tabernakel, deze tent zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worde.

Ook vanmorgen zaten we samen als het ware weer op school.
De psalm is wijsheidspsalm met de les die de maskilim, de verstandigen, ons willen leren.

Als dat geen zegen is.

https://www.youtube.com/watch?v=6T_J8b-SjrY

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב