#0673 Over de zaaier gesproken
29/07/2022

#0673 Over de zaaier gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Danklied na de ballingschap

1 Een pelgrimslied.
Toen de HEERE de gevangenen van Sion terug deed keren,
waren wij als.mensen die droomden.

2 Toen werd onze mond vervuld met lachen
en onze tong met gejuich.
Toen zei men onder de heidenvolken:
De HEERE heeft grote dingen bij hen gedaan!

3 De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan,
daarom zijn wij verblijd.

4 HEERE, breng een omkeer in onze gevangenschap,
zoals waterstromen in het zuiden.

5 Wie met tranen zaaien,
zullen met gejuich maaien.

6 Wie het zaad draagt en dat zaait, Letterlijk: wie de zaadbuidel draagt.
gaat al wenend zijn weg;
maar hij zal zeker terugkomen met gejuich,
en zijn schoven dragen.

In de Hebreeuwse Bijbel wordt het vertaald naar het Nederlands zo gelezen:

4 Herstel ons fortuin opnieuw, Jahweh,
zoals de stromen in de Negev.

5 Wie met tranen zaait, zal met blijdschap oogsten.

6 Hij die wenend naar buiten gaat, met zaad om te zaaien,
zal zeker terugkomen met vreugde, zijn schoven dragend.

#0673 Over de zaaier gesproken
We zijn aangekomen bij het laatste gedeelte van deze psalm. Waar gesproken wordt over de Zaaier. Vertaald vanuit het Hebreeuws zouden we ook kunnen zeggen: Zij die zaaien met tranen, zullen oogsten met gejuich.

Dan zullen wij, die nu "met tranen zaaien" (Ezra 3:12, 13 ; Neb. 1:4), Israël in zijn eigen land herstellen te midden van verdriet, pijn en benauwdheid, "met vreugde oogsten". Zo was het in de tijd van Nehemia en Ezra. We hebben daar in eerdere afleveringen van deze Psalm over gelezen dat er bij de eerste ballingen die terugkeerden naar Israel veel sprake was van verdriet, pijn, moeite en benauwdheid, veelal veroorzaakt door de omringende heersers die de ballingen bij de herbouw van de tempel en het land bedreigden.

En we zien dat ook in de tijd waarin wij leven. Zij die Aliyah maken komen niet in een land waarin het bij wijze van spreken allemaal peace en free is. Ja, er is vrede, maar temidden van de vrede weten we dat er omringende landen zijn die de totale vernietiging van het volk op het oog hebben. Temidden van de relatieve vrede wordt Israel met regelmaat bestookt met bommen en granaten, aanslagen en moorden. Dat brengt verdriet, pijn en benauwdheid, te weeg.

Maar er is hoop want zo besluit de psalm: Hij die wenend naar buiten gaat, met zaad om te zaaien, zal zeker terugkomen met vreugde, zijn schoven dragend.

En zo zal het zijn. Want Hij met een hoofdletter die wenend naar buiten is gegaan en het zaad gezaaid heeft, zal zeker terugkomen met vreugde Zijn schoven dragend.

We lezen daar tientallen profetieen over en ik wil er een aantal met u doornemen:

1. Jeremia 23:7,8

Daarom zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat men niet meer zal zeggen: Zo waar de Heere leeft, Die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte, maar: Zo waar de Heere leeft, Die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en Die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Ik hen verdreven had: zij zullen wonen in hun eigen land.

  1. Jeremia 31:7,8

Want zo zegt de Heere: Zing vrolijk over Jakob, met blijdschap! Juich om het hoofd van de heidenvolken! Laat het horen, prijs Hem en zeg: Verlos Uw volk, Heere, het overblijfsel van Israël. Zie, Ik doe hen komen uit het land van het noorden, Ik zal hen bijeenbrengen van de uithoeken van de aarde; onder hen zijn blinden en verlamden, zwangeren en barenden met elkaar: met een grote menigte zullen zij hierheen terugkomen.

  1. Deuteronomium 30:3

Dan zal de Heere, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de Heere, uw God, u verspreid had.

  1. Jesaja 11:12

Hij zal een banier omhoog heffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde.

  1. Jesaja 43:5

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u. Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen. Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef! En tegen het zuiden: Weerhoud niet! Breng Mijn zonen van ver, en Mijn dochters van het einde der aarde.

  1. Zacharia 10:8

Ik zal hen naar Mij toe fluiten en hen bijeenbrengen, omdat Ik hen verlost heb, zodat zij talrijk worden, zo talrijk als zij waren.

  1. Jeremia 32:37-38,41

Zie, Ik ga hen bijeenbrengen uit al de landen waarheen Ik hen in Mijn toorn, in Mijn grimmigheid en in grote verbolgenheid verdreven zal hebben, en Ik zal hen terugbrengen naar deze plaats en hen onbezorgd doen wonen. Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal hun tot een God zijn. (…) Ik zal Mij over hen verblijden en hun goeddoen. En Ik zal hen in getrouwheid in dit land planten, met heel Mijn hart en met heel Mijn ziel.

  1. Zacharia 8:7,8

Zo zegt de Heere van de legermachten: Zie, Ik ga Mijn volk verlossen uit het land waar de zon opkomt en uit het land waar de zon ondergaat. Ik zal hen hierheen brengen, zij zullen midden in Jeruzalem wonen. Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal hun tot een God zijn, in waarheid en in gerechtigheid.

  1. Amos 9: 14,15

Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de Heere, uw God.

  1. Ezechiël 37:11-14

Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden! Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere Heere: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat Ik de Heere ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk. Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere.

Als dat geen zegen is.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

 

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב