#0652 Over Jeruzalem gesproken (2)
30/06/2022

#0652 Over Jeruzalem gesproken (2)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Vrede voor Jeruzalem

1Een pelgrimslied, van David.
Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen:
Wij zullen naar het huis van de HEERE gaan!

2Onze voeten staan
binnen uw poorten, Jeruzalem!

3Jeruzalem is gebouwd als een stad
die hecht samengevoegd is Letterlijk: die samen met haar één geheel vormt.

4Daarheen trekken de stammen op,
de stammen van de HEERE,
naar de ark van de getuigenis van Israël,
om de Naam van de HEERE te loven.

5Want daar staan de zetels van het recht,
de zetels van het huis van David.

6Bid om vrede voor Jeruzalem,
laat het goed gaan met hen die u liefhebben.

7Laat vrede binnen uw vestingwal zijn,
rust in uw burchten.

8Omwille van mijn broeders en mijn vrienden
spreek ik nu: Vrede zij in u!

9Omwille van het huis van de HEERE, onze God,
zal ik het goede voor u zoeken.

#0652 Over Jeruzalem gesproken (2)
Jeruzalem is een "havenstad aan de oever van de eeuwigheid” drukt rabbijnen Yehuda Amichai zich uit. Het is als een portaal naar datgene wat voorbij deze materiële wereld is, tot in de hemelse gewesten. Waarom? Is Jeruzalem een ​​super geestelijke stad? Op zich niet, nee. God was bereid om het te vernietigen, samen met zijn eigen tempel. Zelfs meerdere keren. Maar het is heilig, dat is apart gezet ten opzichte van alle andere wereldsteden, omdat God het koos. Net als zijn eigen uitverkoren volk.

God koos Jeruzalem uit als de geografische locatie van waaruit hij de wereld zou en binnenkort gaat verlossen; het is de locatie van de dood en opstanding van de Messias. Die gebeurtenis vond plaats in een specifieke tijd en een specifieke plaats. Maar de resultaten vloeien de eeuwigheid in. Het is ook de plek waar Hij binnenkort terugkomt! Dus Jeruzalem is Gods uitverkoren stad in tijd en ruimte, maar de betekenis en het effect is eeuwig.

Onze voeten staan ​​in uw poorten, Jeruzalem. Jeruzalem, gebouwd als een samengevoegde stad. (Psalm 122:2-3)

Hier is een grappige uitdrukking: "gebouwd als een samengevoegde stad".

Andere vertalingen proberen de betekenis van de Hebreeuwse woorden op verschillende manieren weer te geven: "samengebonden", "samen gebreid", "samen compact", "stevig verbonden", "stevig verenigd", "aan elkaar verbonden ”. Het Hhbreeuwse woord voor samengevoegd, "חֻבְּרָה" komt maar één keer voor in de hele Bijbel. En dat is hier.

Het Hebreeuwse woord "verbonden" komt van de wortel van het woord voor vriend. en heeft de bijbetekenis van samenvoegen. Zoals de gordijnen in de tabernakel waren samengevoegd. Exodus 26:11 zegt dat ze moeten worden samengevoegd, zodat ze "één" kunnen zijn). Hier in dit vers, Psalm 122:3, staat dat Jeruzalem is verbonden of samengevoegd, niet met iets anders, maar samen met zichzelf.

In de Babylonische Talmoed (Mas. Taanit 5a) wordt Psalm 122:3 gebracht om te bewijzen dat, aangezien Jeruzalem aan elkaar is "geknoopt" of "verdicht", er twee van moeten zijn. Het Hebreeuwse woord voor verbinden of vriend, metgezel, dus Jeruzalem moet een metgezel hebben; een ander Jeruzalem in de hemel. Dit is ook te zien aan de spelling van het woord Jeruzalem in het Hebreeuws - het achtervoegsel geeft aan dat het een paar is. Een paar Jeruzalems.

En als ik daarachter komt, dan denk ik: Hoe geweldig is de Hebreewse taal. Want achter deze ontdekking tussen aanhalingstekens weten we natuur lijk van het aardse Jeruzalem en het Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt:

1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.

2 En ik, Johannes, de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.

3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waar en betrouwbaar.

6 En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens.

7 Wie overwint, zal alles beërven,0en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.

8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.

9 En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien.

10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.

Als dat geen zegen is

https://youtu.be/u-IC7tW71Xk

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב