#0644 Over een wolk gesproken (4)
20/06/2022

#0644 Over een wolk gesproken (4)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 105

37 Hij leidde hen uit met zilver en goud,
onder hun stammen was niemand die struikelde.

38 Egypte was blij toen zij wegtrokken,
want angst voor dit volk was op hen gevallen.

39 Hij spreidde een wolk uit om hen te bedekken
en gaf vuur om de nacht te verlichten.

#0644 Over een wolk gesproken (4)
Het volk gaat onder Gods leiding naar het beloofde land. Hij geeft de route aan. Dat doet de Heere overdag d.m.v. een wolkkolom en ’s nachts door een vuurkolom.

Die wolkkolom en vuurkolom hebben verschillende functies. Daar wil ik vanmorgen eens met u over nadenken. Misschien leert het ons iets.

Ten eerste geven ze de richting aan.
Het is dus een soort navigatie. Ten tweede zorgt de wolkkolom overdag voor schaduw en de vuurkolom verlicht de pik- en pikdonkere woestijnnacht. Tenslotte zijn ze een teken van de blijvende nabijheid en trouw van de HEEERE. De Israëlieten mogen de wolk - en vuurkolom volgen.

Dit wil niet zeggen dat ze de kortste route aangewezen krijgen. Integendeel. Die kortste route rechtstreeks naar het Beloofde land zou ongeveer twee weken hebben geduurd. Maar Hij leidt de Israëlieten om. Dat doet de Heere niet voor niets. De Egyptenaren zullen daardoor denken dat ze verdwaald zijn. De Heere zal het hart van Farao verharden zodat hij de Israëlieten zal najagen. Ondanks alles wat er gebeurd is, krijgt Farao spijt dat hij het volk vrijgelaten heeft. Hij jaagt ze achterna met een groot leger. Daar gaat hij…

De wolkkolom is het middel waarmee en waarin God zijn volk overdag leidde op de weg in de woestijn. Dat was geen zinnebeeld maar de realiteit van Gods tegenwoordigheid als Leidsman en Hoeder van zijn volk.

Exodus 13:21 De HEERE ging vóór hen uit, overdag in een wolkkolom om hun de weg te wijzen, en 's nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken. Hij nam de wolkkolom overdag en de vuurkolom in de nacht niet weg voor de aanblik van het volk.

Numeri 14:14 Zij zullen het zeggen tegen de inwoners van dit land, die gehoord hebben dat U, HEERE, in het midden van dit volk bent, dat U oog in oog gezien wordt, HEERE, en dat Uw wolk boven hen staat, en dat U overdag in een wolkkolom voor hen uit gaat en 's nachts in een vuurkolom.

In de wolk zag Hij neer (letterlijk en figuurlijk) op het leger van de Egyptenaren (Ex. 14:24). Maar het gebeurde bij het aanbreken van de dag, dat de HEERE in de vuur- en wolkkolom neerzag op het leger van de Egyptenaren, en Hij bracht het leger van de Egyptenaren in verwarring

In de wolkkolom daalde Hij later neer tot bij de ingang van de tent der samenkomst (Ex. 33:9). Vanuit de wolkkolom riep Hij Aäron en Mirjam (Num. 12:5). Hij sprak tot de Israëlieten in een wolk (Ps. 99:7).

Ne 9:19 Zelfs toen ze voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt hadden en zeiden: Dit is uw God Die u heeft doen optrekken uit Egypte, en grote godslasteringen hadden gepleegd, hebt U hen in Uw grote barmhartigheid toch niet verlaten in de woestijn. De wolkkolom week overdag niet van boven hen om hen te leiden op de weg, en ook de vuurkolom 's nachts niet om voor hen de weg te verlichten waarop zij zouden gaan.

De wolkkolom diende overdag tot een deksel tegen de hitte van de zon. En ik weet niet of u in die buurt in de woestijn wel eens geweest bent, maar het kan er echt verschrikkelijk warm zijn. Ps 105:39 Hij breidde een wolk uit tot een deksel, en vuur om den nacht te verlichten. (SV)

De wolk diende eveneens als bescherming voor het volk:
Ex 14:19 En de Engel Gods, Die voor het heir van Israël ging, vertrok, en ging achter hen; de wolkkolom vertrok ook van hun aangezicht, en stond achter hen. (SV)

In de wolk daalde de HEERE ook neer tot bij de ingang van de tent der samenkomst.
Ex 33:9 Zodra Mozes de tent binnenging, gebeurde het dat de wolkkolom neerdaalde en bij de ingang van de tent bleef staan en dat [de HEERE] met Mozes sprak. Ex 33:10 En zodra heel het volk de wolkkolom zag staan bij de ingang van de tent, stond heel het volk op en boog zich neer, ieder in de opening van zijn tent. (HSV)

Wat een zorg van de HEERE God voor Zijn volk, vind u ook niet. Als je dit zo op een rijtje zet, dan komt de gedachte naar boven dat het volk het zonder de wolk niet gered had in de woestijn van hun leven.

En ik zeg het juist op deze manier omdat ook wij het zonder Hem in ons leven het er ook niet levend van afbrengen. Een oude leraar van mij zij vroeger wel eens: Mensen die hun leven onder God doorbrengen bestaan wel, maar zij leven niet.

Wat zijn we toch begenadigd wanneer we Hem hebben mogen leven kennen. Wanneer Hij onze Leidsman is op de weg in ons leven, wanneer Hij onze bescherming is. Lees Psalm 23 maar eens. En we kunnen dat op twee manieren lezen en het is in het Hebreeuws alle twee waar: Mij zal niets ontbreken, maar er staat tegelijkertijd: Ik zal niet ontbreken.

Als dat geen zegen is.

https://www.youtube.com/watch?v=6PdwOecMjbA

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב