#0637 Over overwinnaars gesproken (2)
09/06/2022

#0637 Over overwinnaars gesproken (2)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 105

37 Hij leidde hen uit met zilver en goud,
onder hun stammen was niemand die struikelde.

38 Egypte was blij toen zij wegtrokken,
want angst voor dit volk was op hen gevallen.

#0637 Over overwinnaars gesproken (2)
Gisteren hebben we met elkaar nagedacht over de uittocht van Israel uit Egypte. Hoe het volk beladen met goud en zilver, zonder een vinger uitgestoken te hebben, Egypte kon verlaten. Omdat de God van Israel de strijd voerde tegen de vijanden en overwon. Waar was de verdienste van het volk? Nergens toch? Niet gestreden en toch overwinnaars.

Dat deed me denken aan de woorden uit Romeinen 8 waar eveneens over overwinnaars wordt gesproken. En misschien ligt er wel een paralel tussen de geschiednis uit Exodus en Romeinen.

31 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen?  Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

De God van Israel streed voor Zijn volk, Hij was voor Zijn volk.

32 Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?

Het volk van God werd ook ‘alles’ geschonken in goud en zilver en nog veel meer.

33 Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God?  God is het Die rechtvaardigt.

De Heere God rechtvaardigde het volk ten opzichte van Egyptelan. Zij waren verheugda dat het volk vertrok.

34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.

De God van Israel pleitte door de mond van Mozes voor het volk Israel.

35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?

De band tussen God en Zijn volk werd niet gescheiden, door alle verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar en zwaard heen.

36 Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.

Nou Israel wist wat het was hoor om letterlijk slachtschapen van Egypte te zijn.

37Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.

Maar in dat alles was het volk Israel meer dan overwinnaars. Niet gestreden, wel de buit.

38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,

39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Want noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel, zelfd de wrede farao en zijn trawanten konden scheiding brengen tussen de liefde van God en Zijn volk.

Frappant, vindt u ook niet?

En wat denkt u. zal het in uw leven anders gaan wanneer u de Heere God lief heeft? Nee toch zeker! Hij laat zijn volk niet in de steek en hij laat u en mij niet in de steek. Nu niet en in de toekomst niet.

Want zoals we al zo vaak in deze geschiedenis hebben gezien, hebben we ook hier met een patroon in het wonderlijke rijke boek van de Bijbel te maken. Het patroon van Gods Stijden voor zijn kinderen en voor Zijn geliefde volk Israel.

Want zoals het ging in de dagen van de farao en de middelaar tussen God en Zijn volk, Mozes, zo zal het ook gaan in de nabije toekomst. Wanneer alle plagen over deze wereld gekomen zullen zijn, alle vijanden onder Zijn voeten zijn gebracht, zal er een geweldige tijd aanbreken voor Zijn volk en voor de mensen hier op aarde. Een tijd van 1000 jaar vrede. En dan zal net als de farao nog eenmaal de tegenstander losgelaten worden en zijn volk achter en de mensen op de aarde achtervolgen met al zijn stijdwagens en ruiters.

Maar ook dan zal het zijn zoals we lezen in Excodus: Zo stortte de HEERE de Egyptenaren midden in de zee. Want toen het water terugvloeide, bedolf het de strijdwagens en de ruiters van het hele leger van de farao, die hen in de zee achternagekomen waren. Niet een van hen bleef er over. Inderdaad: Meer dan overwinnaars.

Als dat geen zegen is.

https://www.youtube.com/watch?v=DAoWabLn1G8

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב