Christelijk Zionisme is een stroming in de Christelijke wereld, die erop gericht is om door gebed en praktische steun aan het Israëlische volk, betrokken te blijven en bij te dragen aan wat God in de huidige wereld tot stand brengt, door middel van het Volk en het Land Israël.

Het moderne Christelijke Zionisme is meegegroeid met het mainstream Zionisme, en dat is zeker geen toeval. Maar is het Christelijk Zionisme, net als het mainstream Zionisme, nu een politieke beweging, of een geestelijke ideologie?

Zeker, het Christelijk Zionisme is gebaseerd op een geestelijke, Bijbelse ideologie, net als het mainstream Zionisme, maar deze laatste  ideologie heeft betrekking op een land en een volk, en is daarom ook een politieke beweging. Christelijk Zionisme is gebaseerd op het Woord van God dat zich richt op Israël en het Joodse volk, en staat volledig achter het politieke, mainstream Zionisme. Deze steun is in de loop der jaren gegroeid en verschoven van voornamelijk geestelijke steun door middel van gebed, naar reële activiteiten ten behoeve van de natie Israël en het Joodse volk.

Wat zijn de doelen van het Christelijk Zionisme?
Ten eerste wil het Christelijk Zionisme aan de Kerk en de wereld de waarheid van Gods Woord verkondigen, dat het eigendom van het Land Israël aan de Kinderen van Israël (de Joden) toebehoort. Christelijk Zionisme wil ook aan de Kerk en de wereld het Bijbelse feit onder de aandacht brengen, dat Gods beloften niet ongeldig geworden zijn door Israëls opstan­digheid, onge­hoor­zaam­heid en daarop­volgende verban­ning uit het land Israël (Deutero­nomium 30:1-6). Keer op keer belooft God in de Schrift dat Hij het Joodse volk zal terug­brengen naar, en herstellen in hun oude Vader­land, en het Christelijk Zionisme baseert zich op deze waarheid (Jesaja 11:11, 12; Jeremia 31:10).

Ten tweede tracht het Christen-zionisme de onjuiste interpretatie van de Schrift, de ‘vervangings­theologie’, te weerleggen. Deze inspanning is grotendeels gebaseerd op Romeinen 9-11, waarin Paulus duidelijk verklaart dat het Joodse Volk de geestelijke wortel is van de hoop van het Christendom en van het geloof in de God van Israël.

Ten derde tracht het Christelijk Zionisme de schade te herstellen, die aan de relatie tussen Christenen en Joden is toegebracht door de laatste 1.900 jaar van de kerkgeschiedenis. Christelijk Zionisme realiseert zich terecht, dat de enige hoop van de wereld op verlossing ligt bij Israël, en in haar verbond met God. Christelijk Zionisme streeft er daarom naar een troost voor Sion te zijn (Jesaja 40:1-2).

Christelijk Zionisme wil deze doelen uitdragen en bereiken, ter wille van Israël en het Joodse Volk, maar belangrijker nog ter wille van Gods meerdere Glorie, in Zijn Wezen van een getrouwe God die Zijn verbond houdt.

De schriftuurlijke basis voor Christelijk Zionisme
Christelijk Zionisme is gebaseerd op dezelfde rijke beloften en profetieën uit de Tenach (het ‘Oude Testament’), als het mainstream Zionisme. Christelijk Zionisme vindt echter ook haar basis en schriftuurlijke onder­bouwing van haar streven in de Messiaanse Geschriften (het ‘Nieuwe Testament’), en wel in het onderwijs door Yeshoea en de Apostel Paulus (Lucas 21:23-24, 28; Romeinen 9-11).

Christelijk Zionisme ziet de wedergeboorte van Israël als natie en haar voortdurende groei, welvaart en veiligheid als zichtbare tekenen en noodzakelijke voorwaarden voor de Wederkomst van de Messias.

De doelstelling
Christelijk Zionisme is een beweging die door gebed en praktische steun, betrokken wil zijn bij wat God in deze wereld aan het doen is door middel van Israël. Gods verlossing en herstel van de wereld is op unieke wijze verbonden met Zijn relatie en omgang met Israël, en Christelijk Zionisme streeft ernaar, om naar dat doel van verlossing toe te werken door Israël te steunen.

Zoals hierboven gezegd, is het Christelijk Zionisme in de loop der jaren verschoven van het hoofdzakelijk onder­steunen van het Joodse volk door gebed, naar het onder­nemen van heel concrete acties ten behoeve van de natie Israël. Deze acties zijn zichtbaar in de vorm van politiek lobbyen ten behoeve van Israël, humanitaire hulp, financiële steun, en de deelname van vele christenen aan het thuis­brengen van Joden uit de hele wereld naar Israël.

Geschiedenis van het Christelijk Zionisme – Vroegere leiders
De oorsprong van het Christelijk Zionisme als ideologie gaat terug tot niet-Joodse gelovigen in Yeshoea in de eerste eeuw, die de natie Israël steunden als de basis (wortel) van hun geloofs­over­tuiging. Echter, het moderne Christelijk Zionisme, zoals wij dat vandaag de dag kennen, groeide mee met het mainstream Zionisme vanaf het einde van de 16e Eeuw. Hieronder volgen enkele van de meer prominente Christelijke Zionisten uit de laatste vijf eeuwen:

  • 1587 – Francis Kett wordt levend verbrand als straf voor het uiten van zijn geloof in een Joodse terugkeer naar het Land Israël, gebaseerd op Bijbelse profetieën.
  • Eind 1700 – Thomas Newton, bisschop van Bristol, gelooft dat de Joden spoedig naar hun oude vaderland zullen worden teruggebracht; hij veroor­deelt de groeiende anti-Joodse gevoelens in Europa.
  • Eind 1800 – William E. Blackstone, ook wel de ‘Amerikaanse christelijke vader van het Zionisme’ genoemd, pleit voor de terugkeer van de Joden naar het Land Israël. Zie: Daarom steunen Amerikaanse christenen Israël.
  • 1845-1931 – William Hechler, Anglicaans priester in de Britse ambassade in Wenen, werkt zij aan zij met Theodor Herzl om de doelstellingen van de Zionistische zaak te verwezenlijken; woont het eerste zionistische congres bij in 1897; hij wijdt 30 jaar aan de zionistische zaak en sterft slechts 17 jaar voordat deze droom daadwerkelijk wordt verwezenlijkt.
  • Daarnaast hebben talrijke christelijke zionisten hun leven gewaagd om tijdens de nazi-holocaust Joodse levens te redden. Hun heldendaden worden herdacht in Yad Vashem, het Holocaust-monument in Jeruzalem.

Deze lijst zou nog veel langer kunnen zijn. Het belang­rijkste punt is dat Christelijk Zionisme een zeer realistische ideologie is en een verbintenis vormt van diverse geloofs­stromingen die de God van Israël aanvaarden, en alles doen wat in hun macht ligt, zelfs hun leven  riskeren, om te werken aan de vervul­ling van de profetieën in Gods Woord.

Het Christelijk Zionisme is in de loop der jaren gegroeid en omvat nu miljoenen Christenen van over de hele wereld, die trachten deel te nemen aan de vervulling van Gods Wil betreffende het herstel van de wereld door middel van Israël. Meer en meer Christenen realiseren zich dat er geen andere morele, Bijbelse optie is, dan Israël en het Joodse volk op welke manier dan ook te steunen.

Bovendien zijn de wedergeboorte van de Staat Israël en het succes van het Zionisme van belang voor de niet-Joden, omdat deze gebeur­tenis­sen in onze huidige wereld het meest tastbare bewijs vormen, dat God bestaat en Zijn beloften houdt. Zoals de profeet Jesaja al profeteerde: ‘Kan een land in één dag geboren worden, of een natie in één ogenblik voortgebracht worden?’ (Jesaja 66:8-9). Het zou eigenlijk niet kunnen werken, het zou eigenlijk onmogelijk kunnen lukken. Maar het werkt wel, en het is gelukt. En dat is alleen mogelijk door de Hand van God.


Bronvermelding:
Datum:        15-10-2021
Auteur:         Ryan Jones
Beeld:           Yonatan Sindel/Flash90
Website:      israeltoday.nl


 

EN / NL/ עב