De oproep ‘bekeer u’ heeft voor veel mensen een zware lading. Gedefinieerd als ‘spijt’ of ‘berouw hebben’, klinkt ongemakkelijk en donker. 

Aangezien het een bijbels concept is, wil ik hier een beroep doen op de Hebreeuwse betekenis ervan. Het Hebreeuwse woord dat we vertalen met ‘berouw’ is  teshuva  (‎תשובה, uitgesproken als “teh-shoo-vah”). En  teshuva  is veel meer dan een schuldgevoel of spijt. In feite is het afgeleid van het werkwoord ’terugkeren’!

Dus, hoe helpt dat ons het bijbelse concept van bekering te begrijpen?

De Bijbelse manier om je te bekeren
In onze Bijbel wordt vaak gesproken over berouw, wat door de meeste wordt geïnterpreteerd als spijt hebben. Als zodanig lijkt het meer een gevoel te zijn dan actie te ondernemen. We straffen onszelf in onze gedachten en gevoelens, die onze ziel kwellen. Bovendien lijkt berouw vaak nooit te eindigen.

Maar  teshuva  heeft een heel andere betekenis. In plaats van gewoon een gemoedstoestand te zijn, is het een beslissing. Het is de besluit om je af te keren van waar je naartoe gaat en terug te gaan naar God.

Een van mijn favoriete theologen, Abraham Joshua Heschel, zegt het zo:  “Een verandering in het gedrag van de mens brengt een verandering in Gods oordeel teweeg.”  Wanneer we  teshuva  – ons afkeren van de duisternis en naar het licht – trekt God ons naar Zich toe!

“Zelfs nu”, zegt de HEER, “kom terug naar mij met heel je hart…”  (Joël 2:12)

Hebreeuws – en joods – begrip van bekering
Het is niet alleen de koers aanpassen, maar helemaal omkeren – fysiek, emotioneel en geestelijk. Teshuva  is meer dan een bepaald gedrag stoppen, een keer spijt hebben of zich verontschuldigen. Dit is een voortdurend besluit om naar God terug te keren en een nieuw begin te ontvangen.

In het Joodse denken is het doel van bekering om door een transformatie te gaan. Het is niet alleen een verontschuldigende bekentenis. “Spijt hebben van een misdaad is slechts een stap in het proces van teshuva” , legt Ismar Schorsch, een professor Joodse geschiedenis, uit. Dit betekent dat er nog meer stappen gevolgd moeten worden.

Professor Schorsch gebruikt het voorbeeld van Joseph (Jozef) en zijn broers als een  voorbeeld van ware teshuva in de Bijbel .

De transformatie vanTeshuva
Jozef werd verraden, als slaaf verkocht en in de steek gelaten door zijn broers. Maar na vele jaren draait God het script om. Jozef is de op één na machtigste man in Egypte. Ondertussen komen zijn broers naar Egypte voor hulp vanwege honger en tocht in het land. Maar ze herkennen Jozef niet.

Deze sluier van mysterie stelt Jozef in staat om te testen of zijn broers zijn veranderd. Net zoals ze hem hebben verraden, geeft Joseph zijn broers nog een “kans” om te verraden – dit keer hun jongste broer. Benjamin wordt verantwoordelijk gehouden voor een misdaad terwijl de oudere broers mogen vertrekken.

Maar deze keer slagen ze voor de test.

Tientallen jaren van verdriet en wroeging zorgen ervoor dat ze zich anders gaan gedragen. De broers weigeren Benjamin achter te laten. En Juda biedt zelfs zijn leven en vrijheid aan in plaats van dat van Benjamin. Hij, die op het idee kwam om Joseph te verkopen, toont nu moed, volwassenheid en onbaatzuchtigheid.

Joseph is eindelijk klaar om de hele waarheid aan zijn broers te onthullen.

Zich bekeren en terugkeren
Zoals te zien is in het verhaal van Jozef en zijn broers, is het bijbelse concept van berouw meer dan sorry zeggen. Berouw hebben betekent dat je je hele manier van denken, voelen en zijn moet herschikken om dat wat verkeerd is in de steek te laten. Juda en zijn broers toonden berouw, maar belangrijker nog, ze toonden transformatie.

Teshuva keert terug naar wat juist en puur is. Het keert terug naar de onschuld. Afgezien van het tonen van spijt en berouw, is het terugkeren naar het oorspronkelijke plan van God. Om met Hem te leven, met Hem te overleggen, gemeenschap met Hem te hebben en Hem te gehoorzamen.

Dus in wezen betekent berouw hebben dat we onze eigen wandaden erkennen en – nederig onszelf verloochenen – ons omkeren en de Ene onder ogen zien die we onrecht hebben aangedaan. Het is spijt hebben van onze zonde en berouw tonen, ja. En het zet zich ook in voor een nieuwe weg. Omdat dit terugkeerpad van correctie en waarheid tot ware vrijheid leidt.

Teshuva  en tempeloffer
In oudtestamentische dagen, toen de tempel in Jeruzalem stond, was een belangrijk onderdeel van teshuva  het offeren van dieren. Het leggen van een offer op het altaar werd door God geïnstrueerd voor het bedekken van zonden. Maar het was nooit compleet en definitief.

Door Zijn profeten maakte God duidelijk dat Hij meer verlangde:

“Want ik verlang naar standvastige liefde, en geen offer, de kennis van God, eerder dan brandoffers.”  (Hosea 6:6)

‘Want u zult geen behagen scheppen in een offer, anders zou ik het geven; je zult niet blij zijn met een brandoffer. De offers van God zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart, o God, u zult niet verachten.”  (Psalm 51:16-17)

Aangezien er vandaag de dag geen tempel is, en het is duidelijk dat de offers niet genoeg waren om God te behagen, wat moeten we dan doen?

De waarheid over bekering
Er zijn enkele fundamentele waarheden die we over bekering moeten begrijpen, wil het enige zin hebben. Ten eerste is het altijd een goed moment om je te bekeren, en het is nooit te laat. Als de Bijbel ons iets leert over vergeving, is dat het altijd ‘op tafel’ ligt. Maar het is aan ons om ernaar te streven.

Ten tweede staat God altijd klaar om je terug te nemen, zoals de vader van de verloren zoon. Het enige wat de zoon hoefde te doen, was terugkeren. Tesjoeva . De Vader was bereid om al Zijn liefde uit te storten, ongeacht de toestand van de zoon.

En er is nog een element dat altijd gepaard ging met de bediening van Jezus. Het gold voor een kreupele man, een Samaritaan, de vrouw die op overspel was betrapt, een rijke man en elke andere persoon die Jezus’ hulp zocht.

Ze kregen vergeving, maar ook een instructie: zondig niet meer. Teshuva , draai je om, keer terug naar Mij!

Terugkeren naar de Vader door Jezus
Terugkeren naar God vereist niet alleen moed of overtuiging, maar vooral… geloof. We zien de volgorde helemaal verkeerd als we denken dat de reis van bekering begint met het herstellen van onze fouten voordat we het kruis kunnen naderen. Wat ons tot bekering in staat stelt, is ons geloof dat we aan God toebehoren en dat is waar we naar terug moeten keren.

Keer op keer zei Jezus tegen Zijn volgelingen:  U bent genezen vanwege uw geloof. U bent vergeven, omdat uw geloof u heeft vrijgemaakt.  De eerste stappen in  teshuva , de reis van terugkeer, worden in geloof gezet. We keren terug naar de troon van genade omdat we erop vertrouwen dat God ons terug wil.

Het proces van bekering heeft alleen zin als er een plaats is waar we naar terug kunnen keren. En dat werd mogelijk gemaakt dankzij Jezus, onze Messias. Hij opende de deuren voor ons om terug te keren naar de Vader. Dus als teshuva  ’terugkeren’ betekent, dan kan het, in plaats van er bang voor te zijn, de mooiste ervaring worden voor elke gelovige.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FIRM , 3 augustus 2021, en opnieuw gepost met toestemming.


Bronvermelding:
Datum:        09-11-2021
Auteur:        Estera Wieja
Beeld:          Pixabay.com
Website:      https://news.kehila.org/


 

 

 

EN / NL/ עב