Psalm 94 -1-: Over Liefde gesproken
02/06/2020

Psalm 94 -1-: Over Liefde gesproken


O God van alle wraak, HEERE,
God van alle wraak, verschijn blinkend!

Rechter van de aarde, verhef U,
vergeld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen.

Hoelang zullen de goddelozen, HEERE,
hoelang zullen de goddelozen van vreugde opspringen,

hun mond doen overvloeien, hooghartige taal spreken?
Hoelang zullen allen die onrecht bedrijven, zich beroemen?

HEERE, zij verbrijzelen Uw volk,
zij verdrukken Uw eigendom.

De weduwe en de vreemdeling doden zij;
zij vermoorden de wezen

en zeggen: De HEERE ziet het niet,
de God van Jakob merkt het niet.

Let op, onverstandigen onder het volk;
dwazen, wanneer zult u verstandig worden?

Zou Hij Die het oor plant, niet horen?
Zou Hij Die het oog vormt, niet zien?

Zou Hij Die de heidenvolken bestraft, niet straffen,
Hij Die de mens kennis bijbrengt?

De HEERE kent de gedachten van de mens:
vluchtig zijn ze.

Welzalig de man die U bestraft, HEERE,
en die U onderwijst uit Uw wet.

Zo geeft U hem rust voor dagen van onheil,
totdat de kuil voor de goddeloze gegraven wordt.

Want de HEERE zal Zijn volk niet in de steek laten,
Hij zal Zijn eigendom niet verlaten.

Want het oordeel zal weer rechtvaardig zijn,
alle oprechten van hart zullen ermee instemmen.

Wie zal voor mij opkomen tegen de kwaaddoeners?
Wie zal zich voor mij opstellen tegen wie onrecht bedrijven?

Als de HEERE niet mijn Helper was geweest,
had mijn ziel bijna in de stilte gewoond.

Toen ik zei: Mijn voet wankelt,
ondersteunde Uw goedertierenheid mij, HEERE.

Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden,
verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel.

Zou de zetel van het verderf een verbintenis met U aangaan,
die onheil sticht bij verordening?

Zij spannen samen tegen de ziel van de rechtvaardige,
onschuldig bloed verklaren zij schuldig.

Maar de HEERE is mij een veilige vesting geweest,
mijn God is mij tot een rots, mijn toevlucht.

Hij zal hun onrecht op hen doen terugkeren,
Hij zal hen in hun slechtheid ombrengen,
de HEERE, onze God, zal hen ombrengen.

Psalm 94 -1-

Over Liefde gesproken
Vandaag denken we na over het vervolg van psalm 48 en dat is psalm 94.

Want, zoals we eerder besproken hebben geeft de Misjna aan dat de levieten in de tempel de volgende psalmen zongen op de zeven dagen van de week: Op de eerste dag, de zondag, Psalm 24 en op de maandag Psalm 48, op de dinsdag Psalm 94, op de donderdag Psalm 81 op de vrijdag Psalm 93 en tenslotte op de laatste dag, de zevende dag, de sabbat Psalm 92.

De Misjna is een verzameling Joodse mondelinge wetten en tradities die Gods geschreven wet aanvult en interpreteert, vooral de wet van Mozes.

En dan staan we nu stil bij Psalm 94. In de Hebreeuwse overlevering heeft deze Psalm geen opschrift. De Septuagint heeft dit wel en vermeldt: ‘Een Psalm van David voor de vierde dag van de week’. De Talmoed geeft aan dat deze Psalm te gebruiken is bij het Loofhuttenfeest.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik het meer dan lastig vind om deze psalm te behandelen. Ik moet eerlijk bekennen dat het niet mijn woorden zijn die ik uitspreek in een gebed:

O God van alle wraak, HEERE,
God van alle wraak, verschijn blinkend!

Rechter van de aarde, verhef U,
vergeld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen.

In het Oude Testament worden regelmatig zeer gewelddadige gebeurtenissen of straffen beschreven. Zo wordt bij de inname van Jericho niemand gespaard, zelfs vrouwen, kinderen en bejaarden worden omgebracht lezen we in Jozua 6.

En in Psalm 137 lezen wij dat degene die de kleine kinderen uit Babel tegen de rots verplettert, gezegend zal zijn.

En In Exodus 35 vers 2 lezen wij dat wie op de sabbat werkt, omgebracht moet worden. Zo zijn er veel meer voorbeelden. Het Oude Testament kent gedeelten die in dat opzicht zeer gruwelijk aan doen en lijkt heel anders dan het Nieuwe Testament, waarin met name genade en vrede centraal staan. Soms bekruipt mij ook een gevoel van onbehagen bij het lezen over geweld in de Bijbel.

Ik hoop dat je mij gelooft dat het een persoonlijke worsteling is hoe om te gaan met de behandeling van deze psalm. Zo was er de gedachte om deze psalm maar over te slaan. Want waar haal je in deze psalm de troost en zegen vandaan? En het oordeel dat God over de goddelozen uitspreekt, past dat wel bij het Godsbeeld dat wij hebben? En de veroordeling die de Heere over de goddelozen uitspreekt laat mij niet onberoerd. En wie ben ik om de woorden van de Heere in dit programma maar over te nemen. Ik heb dierbare vrienden die de Heere God niet kennen en moet er niet aan denken dat

Hij zal hun onrecht op hen doet terugkeren,
Hij hen in hun slechtheid zal ombrengen,
de HEERE, onze God, zal hen ombrengen

Verschrikkelijk. Ik moet er echt niet aan denken. Mijn vrouw Anja en ik bidden elke ochtend voor ze of de Heere God op de een of andere manier in wil grijpen in hun leven. En ik moet eerlijk bekennen dat deze vrienden in hun gedrag vaak een voorbeeld zijn voor mijn broers en zussen in het geloof. In vele opzichten kunnen we een voorbeeld aan hen nemen. In verdraagzaamheid, genegenheid, acceptatie of wat zij voor anderen doen…

En toch, de woorden van psalm 94 staan er wel…

Snap je mijn worsteling. Toen ik daar iets van deelde met een bevriende gelovige broeder met wie ik elke week een wandelingetje maak, kwamen we er achter dat er geen makkelijk antwoord te geven is. En ik hoop dat je in de worsteling meevoelt. Want stel je voor dat ons het lot van degenen die God niet kennen ons koud laat. Dat kan en mag toch niet. We hebben ze alsjeblieft toch niet over voor de dood? De HEERE, de Schepper van hemel heeft Zijn schepsel, dat wat en wie Hij Zelf gemaakt heeft toch met heel Zijn hart lief? En zouden wij hen dan over hebben voor de dood?

Het is toch zeker alsjeblieft niet: Eigen schuld, dikke bult? Alsjeblieft zeg…

Ik moet denken aan zo ongeveer de meest geciteerde tekst in de bijbel uit Johannes 3 vers 16:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

God heeft de zondaar, die we allemaal, zonder enig onderscheid van nature zijn, zo lief dat Hij Zijn Zoon er voor over had, in de dood over gaf om jou en mij, maar ook voor die onbekeerde vriend of vriendin van je, te redden van de dood. Als dat geen liefde met een hoofdletter is weet ik het ook niet meer.

Ik weet het zijn allemaal platgetreden paden die ik nu betreed. Maar sta er alsjeblieft nu of op een ander moment eens bij stil welk een onvoorstelbare liefde God heeft voor jou en mij en voor die vriend of vriendin, voor je buurman of buurvrouw dat Hij Zijn Enige Zoon er voor over had om ons te redden. Inderdaad, als dat geen liefde is…

En toch, en toch, en toch… Johannes 3 vers 16 en 17 kennen we bij wijze van spreken uit het hoofd. Maar weten we ook wat er in vers 18 staat? Want dat is ook het Woord van God en bevat een zelfde waarheid:

Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.

Ervaar je de spanning? Als je de Heere van harte lief hebt kan het lot van de mensen die de Heere niet kennen je koud laten. Laat staan hen veroordelen of nog erger. Dat je ze voor de dood over hebt, en zeggen: Hadden ze maar moeten luisteren, eigen schuld.

Dan is het aller minste wat we voor hen kunnen doen, onze handen vouwen en hen onder de aandacht van de Heere brengen.

Alstublieft Heere God ontferm U.
Breng onze vrienden bekenden en allen die u niet kennen in een positie dat zij u niet meer om U heen kunnen.
Heere, bewaar ons er voor dat we hen afschrijven, wie het ook is.
Schenk ons genade Heere, dat ons gedrag geen sta in de weg is om bij U te komen.
Vergeef ons onze schulden. Ook op dit terrein van ons leven.
Leid ons niet in de verzoeking dat we hen afschrijven.
Maar verlos hen en ons van de boze
Want van U is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid.
Tot in eeuwigheid.
Amen.

Morgen hopen we opnieuw bij deze psalm stil te staan.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב