Psalm 92 -10-: Over overplanting gesproken
15/05/2020

Psalm 92 -10-: Over overplanting gesproken

Passage: Psalm 92

Een psalm, een lied, op de sabbatdag.

Het is goed om de HEERE te loven
en voor Uw Naam psalmen te zingen, Allerhoogste;

in de morgen Uw goedertierenheid te verkondigen
en Uw trouw in de nachten,

op het tiensnarig instrument en op de luit,
bij snarenspel op de harp.

Want U hebt mij verblijd, HEERE, met Uw daden;
ik zal vrolijk zingen over de werken van Uw handen.

HEERE, hoe groot zijn Uw werken,
zeer diep zijn Uw gedachten.

Een onverstandig man weet hier niets van
en een dwaas begrijpt dit niet:

wanneer de goddelozen groeien als gras
en allen die onrecht bedrijven, bloeien
om tot in eeuwigheid weggevaagd te worden!

Maar U bent de Allerhoogste,
voor eeuwig de HEERE.

Want zie, Uw vijanden, HEERE,
want zie, Uw vijanden zullen omkomen;
allen die onrecht bedrijven, zullen overal verspreid worden.

Maar U zult mijn hoorn opheffen als die van een wilde os,
ik ben met verse olie overgoten.

Mijn oog zal de val aanschouwen van hen die mij bespieden;
mijn oren zullen horen wat de kwaaddoener overkomt
die tegen mij opstaan.

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom,
hij zal opgroeien  als een ceder op de Libanon.

Wie in het huis van de HEERE geplant zijn,
die mogen groeien in de voorhoven van onze God.

In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen,
zij zullen fris en groen zijn,

om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is;
Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht.

Psalm 92

Over overplanting gesproken
In de psalm spreekt over het gras, de Palmboom en de Cederboom. Het lijkt nota bene wel een biologieles… En dan gaan we het vandaag hebben over overplanting. Want we denken weer verder na over het vervolg van deze psalm, en wel over de volgende woorden:

Wie in het huis van de HEERE geplant zijn,
die mogen groeien in de voorhoven van onze God.

Letterlijk staat hier in het Hebreeuws:

Zij die overgeplant zijn in het huis van JaHWeH,
zullen uitbotten in de hoven van onze God.

Dus zij die van de ene grond in de andere grond zijn overgezet.  Hetzelfde vinden we ook in psalm 1, waar we lezen over de welzalige of gelukkige man, die

zal zijn als een boom, overgeplant aan waterbeken,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
waarvan het blad niet afvalt;

Tsja, en dan zijn we weer terug waar we de voorgaande keren gesproken hebben over de palmboom en de cederboom die ook hun blad niet laten vallen. Hoe wonderlijk mooi blijkt het Woord van God één geheel te zijn. Wat een onvoorstelbare Architect met een hoofdletter heeft dit boek geschreven!

Overplanting heeft te maken met het feit dat de plant, als beeld van de mens, in een nieuwe omgeving is geplaatst. Overgeplaatst van dorre aarde waar hij niet tot zijn recht kwam, maar hij is nu geplant aan waterbeken of waterstromen. Eerst bevond hij zich in een omgeving van doodsheid en dorheid, maar nu is hij overgeplaatst in een een omgeving waar hij als het waren nieuw leven, opstandingsleven ontvangt. Overgeplant in het huis van JaHWeH.  Inn het huis van de HEERE.

Tsja, dat wat nu in geestelijk opzicht met een mens plaatsvindt van de mens die zich tot God bekeerd of bekeerd wordt zal straks wanneer de grote sabbat zal aanbreken over de mens gezegd worden. De mens zal kunnen plukken van de vruchten van het nieuwe leven. Van Christus, de Gezalfde.

Let er ook op dat zij overgeplant zijn ‘in het huis van JaHWeH’, dat is daar waar Hij zal wonen op de grote sabbat. En we hebben eerder in deze psalm gezien dat Hij op de grote sabbat, de grote rustdag, bij Zijn volk, en bij de mens Zijn huis zal vestigen.

In psalm 73 lezen we:

God is bekend in Juda, Zijn Naam is groot in Israël. En in Salem is Zijn hut, en Zijn woning in Sion.

Tsja, de kanttekenaren van de Statenvertaling wisten het al als zij hierover zeggen: Dat is, Jeruzalem. Dat is vanuit de tempel. Ik vraag mij in alle oprechtheid wel eens af waarom zoveel kinderen van God, ware gelovigen dit soort teksten zo vaak tussen aanhalingstekens ‘vergeestelijken’. En dat terwijl zij veelal bewust of onbewust zich beroepen op het gedachtengoed van de schrijvers van de Statenvertaling. Maar hier staat het klip en klaar, dat Zijn Naam op die dag groot zal Zijn in Israel en Zijn woning zal zijn in Sion, Jeruzalem.

We lezen weer een stukje verder:

Wie in het huis van de HEERE geplant zijn,
die mogen groeien in de voorhoven van onze God.

Of

Zij zullen uitbotten in de hoven van onze God.

Wat is er toch sprake van een ongelooflijk contrast tussen zij die God-loos zijn, dus geen God hebben en zij die in het huis van de HEERE overgeplant zijn.
We lazen eerder in de psalm in vers 7.

wanneer de goddelozen groeien als gras,
en allen die onrecht bedrijven, bloeien
om tot in eeuwigheid weggevaagd te worden!

Maar van hen die uit genade God hebben mogen leren kennen, zegt God:

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom,
hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon.
Wie in het huis van de HEERE geplant zijn,
die mogen groeien in de voorhoven van onze God.
In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen,
zij zullen fris en groen zijn

Een groter contrast is haast niet mogelijk zou je denken. Van grasspietje tot Cederboom. Van het grasspietje zegt de Bijbel in Psalm 103

De sterveling – zijn dagen zijn als het gras,
als een bloem op het veld, zo bloeit hij.
Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer
en zijn plaats kent hem niet meer.

Het spreekt van de vergankelijkheid van het leven van de natuurlijke mens. Van de mens zonder God.

En dat terwijl de Palm- als van de Cederboom honderden jaren oud kan worden als beeld van eeuwig leven. En daar waar het gras er vandaag is en morgen door de wind wordt weggeblazen zullen de Palm- en Cederboom in de ouderdom nog vruchten dragen, groen en fris zijn.

Wat zal dat een geweldige tijd worden. De grote sabbat. Een tijd van vrede en van rust. Wanner de grote Vredevorst Zijn huis in Jeruzalem zal betrekken. Wanneer Zijn vrede over deze aarde zal aanbreken en heersen over deze nu nog rusteloze en oorlogvoerende wereld. Deze aarde zal dan een grote hof worden. De hof van onze God zegt de tekst in Psalm 92. Wil je weten hoe het zal zijn op de grote sabbat? Lees dan Genesis zou ik haast zeggen, waar Adam en Eva in alle rust mochten leven en waar de satan dan gebonden zal zijn.

Wat een geweldige tijd zal dat zijn. Inderdaad wij proberen nu met werken en zwoegen van ’s morgens vroeg tot vaak ’s avonds laat bij wijze van spreken ons paradijs op aarde te vestigen, maar op de grote sabbat zal de mens mogen rusten, stoppen en staken met werken en zal God bij wijze van spreken Zijn Paradijs voor de mensen op aarde vestigen.

Als dat geen zegen is? Zie jij er ook zo uit naar Zijn komst? Als je goed luistert, dan hoor je vandaag al Zijn voetstappen. Hij komt, Hij komt!

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב