Psalm 91-5-:  Over de Allerhoogste gesproken -3-
17/04/2020

Psalm 91-5-: Over de Allerhoogste gesproken -3-

Passage: Psalm 91

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,
mijn God, op Wie ik vertrouw!

Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger,
van de zeer verderfelijke pest.

Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,
onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,
Zijn trouw is een schild en een pantser.

U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht,
voor de pijl die overdag aan komt vliegen,

voor de pest, die in het donker rondgaat,
voor het verderf dat midden op de dag verwoest.

Al zullen er duizend vallen aan uw zijde
en tienduizend aan uw rechterhand –
bij u zal het onheil niet komen.

Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen,
u zult de vergelding aan de goddelozen zien.

Want U, HEERE, bent mijn toevlucht.
De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.

Geen onheil zal u overkomen,
geen plaag zal uw tent naderen.

Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven
dat zij u bewaren op al uw wegen.

Zij zullen u op de handen dragen,
zodat u uw voet aan geen steen stoot.

Op de  felle leeuw en de adder zult u trappen,
u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.

Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden;
Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.

Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren,
in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn,
Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.

Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen,
Ik zal hem Mijn heil doen zien.

Psalm 91

Over de Allerhoogste gesproken -3-
We willen nog een keer stilstaan bij het feit dat de Heere God de Allerhoogste, de Eljoon genoemd wordt en is. In de voorgaande twee keer hebben we vooral stilgestaan bij de teksten in het eerste of nieuwe testament. We willen dat nu doen aan de hand van het tweede of nieuwe testament.

Al direct bij de aankondiging van de geboorte van de Heere Jezus, lijkt het er op dat Lucas, geïnspireerd door de Heilige Geest, er geen enkele twijfel over laat bestaan wie Jezus is. Luister maar eens mee:

En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

De profeet had de kost van de Zoon van de Allerhoogste al voorzegt:

Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.

‘God heeft naar ons omgezien’’, jubelde Zacharias in zijn lofzang toen Jezus kwam. ‘Immanuel’ is zijn Naam, ‘God-met-ons’.

Jezus, die omzag naar wie niet meetelde. Jezus die mensen verloste en verlost, nog steeds. Die jou en mij wil optillen uit onze misère, uit de momenten waar we denken het zelf allemaal te moeten oplossen. Uit de momenten dat we denken dat we er alleen voor staan.

Vandaag lezen we het tegendeel: God, de Allerhoogste, Hij is betrokken bij jou en mijn leven. Helemaal. Je staat er niet alleen voor. Ik zie je. Ik zie je niet alleen, maar Ik ben naar je toegekomen. En Ik help je.

In de dagen waarin we nu leven, vol angst en onzekerheid. Een tijd waarin een microscopisch klein virus de wereld in een paar dagen totaal op zijn kop heeft gezet, een tijd waarin alle zekerheden de we een paar maanden geleden nog hadden omver zijn geworpen en we terug gedrongen zijn in onze huizen, staat er nog Een, zo vast als een huis. God, Eljoon, de Allerhoogste zegt tegen jou en mij vandaag en morgen en alle dagen van ons leven: Wees niet bang, want Ik, Immanuel, want ‘Met ons God’ betekend, Ik ben er bij. Want mijn naam is Jezus, Redder. Redder der wereld. De Zoon van de Allerhoogste.

Onze regering roept op dat we ‘samen sterker zijn dan het virus’, en dat we ‘het samen kunnen’. Maar de Bijbel, het Woord van God slaat een heel andere toon aan. De Allerhoogste zegt: ‘Ga het nou niet samen doen, maar ga het met Mij doen, want ik ben de Allerhoogste, ik ben Immanuel, ik ben Jezus, de Redder der wereld.’ Hoe dom kunnen we eigenlijk zijn wanneer we niet naar Hem luisteren en ons samen af blijven tobben en in het zweet werken om het samen op te lossen in plaats van met Hem. De betere, de hogere, de beste weg is wanneer we tot inkeer komen en erkennen dat we samen hopeloos gefaald hebben, totaal de Weg met een hoofdletter zijn kwijt geraakt, en de Weg met een hoofdletter terug zoeken.

Daar waar wij er eeuwenlang met bloed, zweet en tranen een economie hebben opgebouwd waarin we vaak ten koste van anderen dachten zekerheid te vinden blijkt in een paar dagen doorgeprikt te zijn als een zeepbel. Niets meer van over.

Daar waar het ons onmogelijk leek dat een voorzitter van de Eerste Kamer zou oproepen tot gebed, om de Allerhoogste om hulp te vragen, blijkt ineens mogelijk.

Daar waar wij samen al jaren bezig zijn om het milieu en het voortbestaan van de mensheid op deze planeet te verzekeren, lost God in bij wijze van spreken, een handomdraai op. De aarde blijkt in deze dagen tot rust gekomen te zijn. Letterlijk. En de stikstof waar we samen zo druk mee geweest zijn blijkt nagenoeg’ als sneeuw voor de zon verdwenen te zijn. Onze zogenaamde welvaart die we samen hebben opgebouwd blijkt ons lelijk in de weg gezeten te hebben.

De schepper van hemel en aarde, de Allerhoogste, nodigt jou en mij uit om je vertrouwen niet te stellen op het samen, maar om je vertrouwen op Hem te stellen. Kind of dienstknecht van de Allerhoogste te worden. Hoe je leven nu ook is of geweest is, is geen probleem voor God. Heb je je hele leven vergooit? Geen probleem. Heb je je hele leven bij wijze van spreken verknoeid en in de gevangenis gegeven? Geen probleem. Heb je je nooit iets, maar dan ook iets aangetrokken van God? Geen probleem. Heb je altijd ontkend dat Hij bestond? Geen probleem. Hij staat met open armen je te ontvangen. Altijd weer. Bij Hem ben je veilig. Want Hij is simpelweg de Allerhoogste. En Hij wil niets anders dan dat jij zijn zoon of dochter wordt. Zodat Hij straks aan Zijn Vader vol trots kan laten zien: Kijk Vader, ik heb een broer en zus. Misschien vind je dit een te ruim Evangelie, maar luister wat Hij Zelf zegt:

en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten.

God is goedertieren over de ondankbaren en slechten. Daar zouden we veel over kunnen zeggen. Maar zullen we het vandaag maar eens gewoon zo laten staan? God is goedertieren over de ondankbaren en slechten.

Wat een geweldige troost. Wij mogen onbezorgd wandelen, vertrouwend op Hem aan Wie aarde en hemel, vriend en vijand onderworpen zijn. Wij mogen zijn dienstknechten, Zijn ‘ambassadeurs’ zijn van de grootste Koning, de Allerhoogste God, die ver boven alle andere gezaghebbers verheven is, bij Wie alle andere goden in het niet verzinken.

Maar het grootste voorrecht dat wij ‘zonen van de Allerhoogste’ zijn, ligt toch daarin, dat wij mogen lijken op ‘dé Zoon van de Allerhoogste’, de Heer Jezus. Als wij nu met Hem verdragen, zullen wij straks ook met Hem regeren. Dat klinkt misschien een beetje arrogant, maar God zegt zelf in 2 Timotheus 2:

Dit is een betrouwbaar woord. (!) Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren.

Even voor de zekerheid: Regeren is dienen, weet je nog?

En op de eeuwige ‘sabbatdag’ in Zijn rijk van Vrede, in Zijn rijk van Shalom, zullen we het uit volle borst kunnen meezingen:

Het is goed de Here te loven, uw naam psalmen te zingen, o Allerhoogste! (Ps. 92:1-2)’.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב