Psalm 91 -4-: Over de Allerhoogste gesproken -2-
16/04/2020

Psalm 91 -4-: Over de Allerhoogste gesproken -2-


Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,
mijn God, op Wie ik vertrouw!

Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger,
van de zeer verderfelijke pest.

Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,
onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,
Zijn trouw is een schild en een pantser.

U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht,
voor de pijl die overdag aan komt vliegen,

voor de pest, die in het donker rondgaat,
voor het verderf dat midden op de dag verwoest.

Al zullen er duizend vallen aan uw zijde
en tienduizend aan uw rechterhand –
bij u zal het onheil niet komen.

Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen,
u zult de vergelding aan de goddelozen zien.

Want U, HEERE, bent mijn toevlucht.
De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.

Geen onheil zal u overkomen,
geen plaag zal uw tent naderen.

Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven
dat zij u bewaren op al uw wegen.

Zij zullen u op de handen dragen,
zodat u uw voet aan geen steen stoot.

Op de  felle leeuw en de adder zult u trappen,
u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.

Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden;
Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.

Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren,
in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn,
Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.

Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen,
Ik zal hem Mijn heil doen zien.

Psalm 91

Over de Allerhoogste gesproken -2-
We denken nog een verder na over de woorden uit vers 1 en denken nog even na over de Allerhoogste, in het Hebreeuws ‘Eljoon’

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,

We komen het woord ‘Eljoon’ 22 keer in de Psalmen tegen, maar in veel van die gevallen reikt de blik van de psalmist veel verder dan Israël alleen. Vooral in die psalmen die spreken van de zegen voor de hele aarde in het rijk van de grote Salomo, het vrederijk van de Heere Jezus, vinden we de naam ‘Eljoon.

Het is daarom volkomen in overeenstemming met de betekenis van deze naam wanneer we ook de uitverkoren Israëlieten deze in de mond horen nemen, wanneer zij vanwege hun zonde uit hun land, het land van de belofte, zijn verbannen, als zij ver van de ‘stad Gods’ en van de ‘woningen van de Allerhoogste’ zijn verwijderd (Ps. 46:5).

Wanneer zij dan in dat vreemde land tot hun God roepen, dan vluchten zij tot die naam Eljoon, de Allerhoogste, als grond van hun hoop, wat hun moeite en verdriet ook is. Zo horen wij David in Psalm 57 vers 1 en 3 bidden als hij voor Saul in de spelonk vlucht:

Ik roep tot God, de Allerhoogste (Eljoon), tot God, die het voor mij zal voleindigen.

En wanneer hij opnieuw moet vluchten, horen we hem midden in de problemen en de zorgen ‘de naam van Heren, de Allerhoogste, psalmzingen (Ps. 7:1,18).

Ik zal de HEERE loven om Zijn gerechtigheid, en voor de Naam van de Allerhoogste

Zo horen we ook de Israëlieten in Psalm 78 vers 35 in de woestijn zeggen:

Dan dachten zij eraan dat God hun rots was en God, de Allerhoogste, hun Verlosser.

Uit die naam Eljoon, de Allerhoogste, mogen ook wij hoop putten als we het moeilijk hebben. In bij wijze van spreken de woestijn van jou en mijn leven. Wat is het dan goed om niet op de omstandigheden te letten, maar jezelf er aan te herinneren dat er een God is ie de Allerhoogste is. Die alles in Zijn hand heeft. Die, zoals ik eerder zei, hoger is dan alle anderen en dan elke situatie.

Er is een God die groter is dan die bergen van moeilijkheden: Hij is de Allerhoogste God - en bij díe God is er een ‘schuilplaats’ voor u en voor mij zegt Psalm 91 vers 1. Niemand uitgezonderd.
Samenvattend kunnen we zeggen dat in de naam Eljoon ons Iemand wordt voorgesteld die alle anderen overtreft in grootheid.

Eljoon met Wie niemand te vergelijken is. De Allerhoogste is verheven boven alle dode afgoden en boven de gehele schepping. We lezen in Psalm 83 vers 19 en Psalm 97 vers 9:

Dan zullen zij weten, dat U – Uw Naam is HEERE! – U alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde. (…)
Want U, HEERE, bent de Allerhoogste over de hele aarde, U bent zeer hoog verheven boven alle goden.

De Allerhoogste is oneindig groot; zijn wil, zijn wijsheid en zijn kracht zijn veel groter dan wij, zwakke mensen, ooit kunnen doorgronden; zijn troon is de hemel

Stefenus getuigt vlak voor zijn sterven in Handelingen 8 vers 48 en 49:

De Allerhoogste woont echter niet in tempels die met handen gemaakt zijn, zoals de profeet zegt:

De hemel is voor Mij een troon en de aarde een voetbank voor Mijn voeten. Wat voor huis zult u dan voor Mij bouwen, zegt de Heere, of wat is de plaats van Mijn rust? Heeft Mijn hand niet al deze dingen gemaakt?

Zijn werken zijn ongeëvenaard. De naam Eljoon spreekt ons van de overweldigende majesteit van God.

Inderdaad, Eljoon drukt de almacht uit van de HEERE: We lezen in Psalm 77 vers 10 en 11 het onmogelijke:

Heeft God vergeten genadig te zijn? Of heeft Hij Zijn barmhartigheid door toorn afgesloten? Sela. Toen zei ik: Dit krenkt mij, maar de rechterhand van de Allerhoogste verandert.

Het is onmogelijk dat de Almachtige onmachtig zou zijn geworden! Wat kan dat een troost zijn om te weten dat jij en ik te maken hebben met een God die niet vergeet om genadig te zijn. Zijn genade overtreft Zijn toorn.  Ik moet denken aan het volgende lied:

Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
Het leven vond, want ik was dood
En blind, maar nu kan 'k zien.

Genade die mij heeft geleerd
Te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer
Dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
En tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
En brengt mij veilig thuis.

Maar de Heere is niet alleen almachtig, maar ook alwetend. ‘Eljoon’ is Gods alwetendheid. Als Hij de God is die de aarde en de hemel bezit, dan is Hij ook de God die precies weet wat er op deze aarde gebeurt: Sterker nog, die ook precies weet wat er met jou en mij gebeurt.

De vraag uit Psalm 73 vers 11: ‘Zou er ook wetenschap bij de Allerhoogste zijn?’ - is daarom een vraag van het ongeloof.

‘Zou Hij, die het oor plantte, niet horen? Die het oog vormde, niet zien? De Heere kent de gedachten van de mensen... ‘

lezen we in Psalm 94 vers 9 en 11. We hoeven ons dus niet af te vragen, zoals jij en ik misschien soms wel doen of God ons wel hoort en ziet.

‘Zou Hij, die het oor plantte, niet horen? Die het oog vormde, niet zien? De Heere kent de gedachten van jou en mij…‘

Maar de Heere, de Allerhoogste is niet alleen almachtig en alwetend, maar Hij biedt ons ook bescherming. Bij Hem is een ‘schuilplaats’ lezen we als in Psalm 91, zodat wij niet meer hoeven te wankelen. In Psalm 21 vers 8 lezen we:

Want de koning vertrouwt op de HEERE; door de goedertierenheid van de Allerhoogste wankelt hij niet.

Dat zou nog eens een mooie krantenkop zijn zeg, als we lezen: De koning vertrouwt op de HEERE.

Ik denk zomaar dat dat tot een enorme zegen zou kunnen zijn, ook voor Nederland. Nederland dat nu vertrouwd op ‘samen’. Samen kunnen we het. Hoe vaak horen we dat niet in deze tijd waarin het Coronavirus ons bedreigt. Maar het ‘samen’ is echt een lapmiddel. Laten we niet op het ‘samen’ vertrouwen, maar zoals in dit vers staat op Allerhoogste ons vertrouwen stellen.

Juist omdát onze God de Allerhoogste God is, kan en zal er nooit iemand komen die machtiger is dan Hij. Ook wij samen niet.  Als Hij ons zijn bescherming biedt, wie kan ons dan nog rukken uit zijn hand?

Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken.

lezen we in Johannes 10 vers 28 en 29.

Tot slot is er ook nog een heel bijzondere verbinding tussen de stad Jeruzalem en de naam ‘de Allerhoogste’. Dit vinden we al in Genesis 14, waar de priester van de Allerhoogste God tevens de koning van Salem (Jeruzalem) is. Daar waar Jeruzalem profetisch gezien wordt als het centrum van de regering van de gehele aarde gedurende het vrederijk, vinden we ook de naam Eljoon, de Allerhoogste.

Deze Godsnaam spreekt ons van de openbaring van God aan de volkeren; maar in het vrederijk zal de hele zegen van de volken toch vast liggen in de zegen van Sion, de ‘stad van God’

Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen. Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de HEERE de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren. Op die dag zal op de bellen van de paarden staan: HEILIG VOOR DE HEERE. En de potten in het huis van de HEERE zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar.

Lezen we in Zacharia 14

De ‘volheid van Israël’ zal een overvloedige ‘rijkdom’ voor de heidenvolkeren opleveren lezen we in Romeinen 11 vers 11 en 12:

Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en hun verlies rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!

En is dat eigenlijk niet heel logisch? In die tijd zal alle heerschappij liggen in de handen van de Allerhoogste (Eljoon) van de koningen van de aarde

Ja, Ík zal Hem tot een eerstgeboren zoon maken, tot de allerhoogste van de koningen van de aarde.

zegt Psalm 89 vers 28), de Koning der koningen en de Here der heren.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב