Psalm 8 -6-:  Over het Koningschap gesproken
29/07/2020

Psalm 8 -6-: Over het Koningschap gesproken

Passage: Psalm 8

De majesteit van de HEERE

Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De Gittith’.

HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!
U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel.

Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen
hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders,
om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.

Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers,
de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,

wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt,
en de mensenzoon, dat U naar hem omziet?

Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen
en hem met eer en glorie gekroond.

U doet hem heersen over de werken van Uw handen,
U hebt alles onder zijn voeten gelegd:

schapen en runderen, die allemaal,
en ook de dieren van het veld,

de vogels in de lucht en de vissen in de zee,
al wat over de paden van de zeeën gaat.

HEERE, onze Heere,
hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!

Psalm 8 -6-

Over het Koningschap gesproken
De voorgaande dagen hebben we stilgestaan dat veel Oudtestamentische vergezichten met betrekking tot de zegenrijke regering van de Messias in vervulling zullen gaan.

Hier volgen er een paar: Jesaja 9, 11, 35, 60, 61, 62; Jeremia 30, 33; Ezechiël 37, 40 e.v.; Daniël 2, 7:12; Amos 9:11-15; Micha 4, 5; Zefanja 3:9 e.v.; Haggai, Zacharia 8,14.

In het boek Openbaring zien wij, dat de Zoon des mensen Zijn Koningschap aanvaardt, waarbij ook zal blijken, dat Hij de Zoon van God is:

En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.
En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent. (Openbaring 11 vers 15-17)

En een stukje verderop, in hoofdstuk 12 vers 6 tot en met 10 lezen we:

En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.
Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog.
Maar zij waren niet sterk genoeg, hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.
En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.
En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.

En in Openbaring 15 vers 1 tot en met 4 lezen we:

En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk: zeven engelen met de zeven laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn.
En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God.
En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen!
Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.

En dan als laatste wil ik lezen Openbaring 19 vers 1 tot en met 6 waar we lezen over het lied van de overwinning! Eindelijk, zou ik willen zeggen

En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God.
Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar.
En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja! En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid.
En de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren wierpen zich neer, aanbaden God, Die op de troon zit, en zeiden: Amen, Halleluja!
En er kwam een stem uit de troon, die zei: Loof onze God, al Zijn dienstknechten, en die Hem vrezen, kleinen en groten!
En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden.

Ik moet denken aan een gesprekje dat ik zo’n dertig jaar geleden had met iemand bij ons uit de straat. We hadden het samen over het boek Openbaring en hij vroeg mij of ik het boek Openbaring letterlijk las en nam. Of alles wat daar beschreven werd letterlijk zo zou gaan plaatsvinden. Ik antwoordde hem dat ik dat inderdaad deed, tenzij is situaties geestelijk zou moeten lezen.

Zijn achterliggende opmerking was natuurlijk dat hij de gebeurtenissen die daar beschreven zag, figuurlijk of geestelijk las.

Maar lieve luisteraar. Jezus uit Nazareth de Zoon van God zal letterlijk als Koning over deze aarde gaan regering vanuit Zijn stad Jeruzalem. Ik zou het anders niet weten hoe ik de eerder gelezen gedeelten zou moeten verstaan. Jezus was hier 2000 jaar geleden lijfelijk aanwezig en zal zijn voeten lijfelijk op de Olijfberg zetten.

Eindelijk zal de mensheid gaan ervaren wat het betekent, dat God daadwerkelijk regeert.

In de laatste werelddag, de sabbat, zal alle aandacht gericht zijn op de Zoon des mensen, die zal komen op de wolken van de hemel met grote macht en heerlijkheid.

Hij zal wederkomen op aarde en dwars door de reinigende oordelen heen Zijn geliefde volk Israël en de overige volkeren rust geven. Totdat Hij alle dingen nieuw heeft gemaakt en Gods plan voltooid wordt in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Want

Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan, (lezen we in Daniel 7 vers 14).

Aan de Zoon des mensen, de tweede Mens, zal alles onderworpen zijn. Hij zal heersen over de dieren van het veld, de vissen der zee en de vogels in de hemel. Alles wat in de hemel is en op de aarde zal worden samengebracht onder één Hoofd, Christus!

Tijdens Zijn eerste komst (in lijden) heeft Hij de vaste grond gelegd van het bouwwerk naar Gods plan. Zijn wederkomst is dan ook de enige hoop voor de wereld. Hij (alleen) is waardig om te voleindigen en aangewezen om het wonderbare heilsplan van God te volvoeren.

Ooit is de mens (Adam) aangesteld als heerser. De laatste Adam, ofwel de tweede Mens, zal naar de bedoeling van God waarachtig en rechtvaardig Heerser zijn tot zegen voor heel de mensheid!

Als dat geen zegen is!

We gaan luisteren naar het lied ‘Op die dag’

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus
Eenmaal heelt U iedere wond
Heel de oude wereld verdwijnt
De pijn voorbij

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus
Eenmaal zal het duidelijk zijn
Alle zorg en wanhoop verdwijnt
De angst voorbij

Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus
Kan genade heerlijker zijn
En U maakt ons anders en nieuw
Op die dag

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus
Eenmaal is het vechten voorbij
Dan zien we uw macht en uw pracht
Op die dag
Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied

Nooit meer tranen, nooit meer pijn

Als dat geen zegen is!

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב