Psalm 8 -2-:  Over de Zoon des mensen gesproken
23/07/2020

Psalm 8 -2-: Over de Zoon des mensen gesproken

Passage: Psalm 8

De majesteit van de HEERE

Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De Gittith’.

HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!
U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel.

Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen
hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders,
om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.

Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers,
de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,

wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt,
en de mensenzoon, dat U naar hem omziet?

Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen
en hem met eer en glorie gekroond.

U doet hem heersen over de werken van Uw handen,
U hebt alles onder zijn voeten gelegd:

schapen en runderen, die allemaal,
en ook de dieren van het veld,

de vogels in de lucht en de vissen in de zee,
al wat over de paden van de zeeën gaat.

HEERE, onze Heere,
hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!

Psalm 8 -2-

Over de Zoon des mensen gesproken
De voorgaande keer hebben we stilgestaan bij de Mensenzoon, waarvan we zowel in deze psalm, maar ook in het tweede testament lezen.

We eindigden daar met de woorden uit Hebreeen 2:

Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven.

Inderdaad, alle dingen, zijn aan Hem onderworpen, maar wij, jij en ik zien er vandaag de dag nog helemaal niets van.

Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood.
[even tussen haakjes, dan volgt er een gedeelte uit psalm Ps. 8:7] Immers, alle dingen heeft Hij aan Zijn voeten onderworpen. Wanneer Hij echter zegt dat aan Hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat Hij Die Zelf alles aan Hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd.
En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.

Lezen we in 1 Korinthe 15 vers 27.

En in Efeze 1 vers 22 lezen we eenzelfde aanhaling vanuit Psalm 8:

En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente,
die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.

Zie je dat de schrijvers van het tweede testament er geen enkele moeite mee hadden om de principes die in het eerste testament beschreven zijn, zonder enig terughouden toepassen op situatie en personen in het tweede testament? Wij zijn te vaak geneigd om het oude en het nieuwe testament als twee aparte openbaringen van de Heere God te zien. Nog scherper: Het eerste of oude testament zou dan gaan over de wet en het tweede of nieuwe testament over de genade. Maar het Woord van God is een. Een geheel. De Heere God spreekt niet met twee tongen of een gespleten tong over wet en genade, maar Gods wet is genade.

Wat in Psalm 8 aan de mens wordt toegeschreven vindt zijn volle waarheid en zijn volle vervulling in Christus. En door Hem in alle mensen die in Hem hun vertrouwen gesteld hebben.

De Zoon des mensen waarover we in Psalm 8 vers 5 lezen wordt door de Heere Jezus Zelf maar liefs 87 keer in het Nieuwe Testament op Zichzelf toegepast.

De ‘Zoon des mensen’ is de hoogste titel, die een mens kan ontvangen, en is van toepassing op de Heere Jezus Christus. Deze titel wijst op het feit, dat Hij de Erfgenaam van Adam is. Hij wordt ‘de laatste Adam’ genoemd. Alle rechten en plichten van Adam vallen toe aan Christus.

In de toekomst zal Christus Zich als de Zoon des mensen openbaren:

... en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid

lezen we in Mattheus 24 vers 30.

Psalm 2 spreekt over de Zoon, die als koning gesteld is over ‘Sion, mijn heilige berg’. Psalm 8 brengt ons bij de Zoon des mensen als heerser over alles. De mens als koning der aarde. De profetische lading van deze psalm blijkt in de eerste plaats uit vers 2:

‘HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde...’

Als we onze ogen en oren de kost geven dan is dat vandaag de dag nog niet zichtbaar en hoorbaar. Zijn Naam wordt vandaag belasterd, bekritiseerd, bespot, enz. Er zijn allerlei andere namen die men veel belangrijker acht. De tijd, dat de naam van de HEERE voor eenieder belangrijk zal zijn, komt nog, namelijk als de HEERE Koning zal worden.

Zacharia 14 vers 9 zegt:

De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de enige zijn en Zijn Naam de enige

Dan zal alles voor Hem buigen en Hem eren.
In de tweede plaats staat er in deze psalm, dat de mens zal heersen over alles. Ook dat zal nog vervuld moeten worden.

In de derde plaats wordt er gesproken over de ‘Zoon des mensen’ en dat is Messias. In vers 5 lezen wij:

Wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet?

De Herziene Staten Vertaling heeft vertaald: ´mensenkind´, maar er moet eigenlijk staan: ´zoon des mensen´. Vaak wordt deze psalm gebruikt om over de mens te roemen als de kroon van de schepping. Het gaat echter niet om de mens, zoals u en ik, die verhoogd wordt, maar om Hem, die Zich vernederd heeft en: ‘een weinig minder gemaakt dan engelen’, en vervolgens met heerlijkheid en eer gekroond is. Wat de strekking van deze psalm echt is, wordt duidelijk als we een paar teksten in het Nieuwe Testament lezen.

In Mattheüs 28 vers 18 lezen we de Yeshua zeggen:

Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

We lezen vervolgens 1 Korinthe 15 vers 25 en 26 leen we:

Want Hij (d.i. de Messias) moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood.

Hier worden bijna dezelfde woorden gebruikt als in Psalm 8: alles hebt U onder Zijn voeten gelegd. Bij dat alles, zo blijkt hier, hoort zelfs de dood. Blijkbaar gaat het in Psalm 8 dus inderdaad over de Zoon des mensen, de Opgestane, die de dood heeft overwonnen!

Dezelfde uitspraak vinden wij ook in Efeze 1. Daar lezen wij eerst, dat de Messias uit de doden is opgewekt en gezeten is aan de rechterhand van God

in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende

En dan volgt vers 22 met aan het begin opnieuw een citaat uit Psalm 8:

En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als Hoofd over alle dingen gegeven aan de Gemeente, die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.”

Degene, over wie in Psalm 8 gesproken wordt, is dus het "Hoofd over alle dingen". Dit kan alleen maar van toepassing zijn op de Persoon van de Messias!

Tenslotte gaan we nog naar Hebreeën 2. In dit hoofdstuk wordt Psalm 8 uitvoerig geciteerd:

Want Hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen, maar iemand (d.i. David) heeft ergens (in Psalm 8) getuigd: Wat is de mens, dat U aan hem denkt, of de mensenzoon, dat U naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van Uw handen; alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen

Het blijkt opnieuw, dat deze psalm profetisch spreekt over Yeshua, als het gaat om de Mens Christus Jezus, die voor een korte tijd een weinig minder was dan de engelen!

Hij was de vernederde Mens

... opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven...

Hij is ook de opgestane en verheerlijkte Mens

...met heerlijkheid en eer gekroond…

Hij zal Zich in de (nabije) toekomst openbaren en alle dingen aan Zich onderwerpen. Toen Hij Zijn lijdensweg op aarde had afgelegd, gehoorzaam tot de dood, heeft Vader Hem zoals we in Filippensen 2 vers 9 en 10 lezen

... bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Wat zal dat een geweldige tijd zijn. In de tijd waarin wij nu nog leven is deze wereld vol van leugenachtigheid, dood en verderf dan nog even, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal, maar dan zal

in de Naam van Jezus elke knie buigen van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van Vader God.

Als dat geen zegen is…

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב