Psalm 72 -9- Over de landsgrenzen gesproken -2-
11/03/2021

Psalm 72 -9- Over de landsgrenzen gesproken -2-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Gebed voor Salomo

1Voor Salomo.
O God, geef de koning Uw recht
en Uw gerechtigheid aan de zoon van de koning.

2Dan zal hij over Uw volk rechtspreken met gerechtigheid
en over Uw ellendigen met recht.

3De bergen zullen voor het volk vrede dragen
en de heuvels, met gerechtigheid.

4Hij zal de ellendigen van het volk recht doen,
Hij zal de kinderen van de arme verlossen
en de onderdrukker verbrijzelen.

5Zij zullen U vrezen zolang de zon en de maan er zijn,
van generatie op generatie.

6Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld,
als regendruppels die de aarde bevochtigen.

7In Zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen;
er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is.

8Hij zal heersen van zee tot zee,
van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde.

9De woestijnbewoners zullen voor Hem neerbukken,
Zijn vijanden zullen het stof oplikken.

10De koningen van Tarsis en de kustlanden
zullen schatting brengen;
de koningen van Sjeba en Seba
zullen schatten aanvoeren.

Psalm 72 -9-

De voorgaande keer hebben we gezien dat de heerschappij van de Messias zich niet beperkt tot de landsgrenzen van het volk Israel, of misschien wel beter gezegd de landsgrenzen van het toekomstige Israel, maar dat de heerschappij van de Messias zich uitstrekt tot zelf wel jou persoonlijk bestaan. Niet alleen dan, in de toekomst, maar nu al, op dit moment i n jou en mijn leven is God daar Persoonlijk elke dag bij betrokken. En laat ik het maar een heel duidelijk zeggen: Of je dat nu gelooft of niet, Hij is Persoonlijk betrokken bij jouw en mijn leven. Beseffen we wel voldoende dat Hij erbij is, bij alles wat we doen en nalaten?

Maar straks, in de nabije toekomst zal Hij, wanneer Hij neergedaald is, zoals we de voorgaande keer overdacht hebben, en Hij Zijn voeten op de Olijfberg gezet zal hebben van de rivier tot aan de einden van de aarde heersen.

Zacharia zag die dag al wanneer hij schrijft:

Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden.

Zacharia noemt heel precies de plaats: Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. En dan, dan zal Hij heersen van van de rivier tot aan de uiteinden van de aarde.

De grenzen van Eretz Yisra'el strekken zich dan ook uit van de rivier de Eufraat, in het noordoosten en de rivier van Egypte, in het zuidwesten (zie Genesis 15:18). Dit omvat het gehele grondgebied dat aan Abraham was beloofd.

Soms krijg ik wel eens de gedachte als je hierover spreekt met christenen dat je een soort sprookje aan het vertellen bent. Maar weet je, laten we het Woord van God toch alsjeblieft serieus nemen.

Abraham nota bene wist het al:
Op die dag sloot de HEERE een verbond met Abram, en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat.

Kijk er is geen spelt tussen te krijgt: De Eeuwige zegt: Aan uw nageslacht, en dan zeg ik er maar bij, en aan niemand anders, dus aan geen enkel ander volk, heb ik dit land gegeven. Niet zal ik dit land geven, maar op grond van Gods belofte is dit land vanaf Genesis 15 gegeven aan het nageslacht van Abraham van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de Eufraat.

De Eeuwige is heel precies over de plaats waar Hij zal neerkomen, maar ook heel precies over de landsgrenzen van Israel. En de volken kunnen vandaag zich vreselijk druk maken, ook in de Verenigde Naties over zo zogenaamde bezette gebieden Samaria en Judea, maar met alle eerbied gesproken, de Heere, de God van wie de hemel en de aarde is, lacht er om.

De Eufraat is de belangrijkste rivier in het Midden-Oosten. De rivier heeft een lengte van 2.735 kilometer. Haar stroomgebied is 673.000 km². De rivier begint in Noordoost-Turkije en stroomt via Syrië naar Irak, waar ze ten noorden van Basra samenvloeit met de Tigris. De samengevloeide rivieren monden uit in de Perzische Golf.

Het gebied tussen de Eufraat en de Tigris, dat bekendstaat als Mesopotamië of Tweestromenland,

Salomo regeerde over heel dit land, en daarbuiten, zoals de Schrift getuigt van 1 Koningen 5: 4.

En de dichter van Psalm 80 weet het heel precies:
En Ik zal uw grenzen vestigen van de Rode Zee tot aan de Zee van de Filistijnen, en van de woestijn tot aan de Eufraat. Want Ik zal de inwoners in uw hand geven, en u zult ze voor u uit verdrijven.

En in Zacharia 9:10 laat de Heere al weten: En Ik zal de wagen van Efraïm en het paard van Jeruzalem uitroeien, en de boog van de oorlog zal verbroken worden. Dan zal Hij vrede verkondigen aan de naties. Zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee, en van de Eufraat tot aan de uiteinden van de aarde.

Tot aan de uiteinden van de aarde:
Het idee is dat de aarde midden in de zee ligt en dat de heerschappij van de Messias zich van oever tot oever zal uitstrekken. En van de rivier (dwz de Eufraat) tot aan de einden van de aarde. Israëls beloofde heerschappij strekte zich uit tot aan de grote rivier (Genesis 15:18 ), die ook de grens was van Salomo's koninkrijk oostwaarts ( 1 Koningen 4:21, 24 ).

Maar de Messias zal voor onbepaalde tijd over de rivier reiken naar het einde van de aarde.

O blij vooruitzicht wat mij streelt zegt een oude dichter, maar ik stem er vandaag bij in.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב