Psalm 48 vers 10 – 11  Over Israel gesproken
18/11/2019

Psalm 48 vers 10 – 11  Over Israel gesproken

Passage: Psalm 48 vers 9 – 10

Psalm 48 vers 10 – 11  Over Israel gesproken

O God, wij gedenken Uw goedertierenheid
in het midden van Uw tempel.

Zoals Uw Naam is, o God,
zo is Uw roem,
tot aan de einden der aarde;
Uw rechterhand is vol gerechtigheid.

Over Israel gesproken

De Korachieten zingen verder in de verzen die we zojuist gelezen hebben. Israel zingt met hen mee en wij mogen mee zingen. Want we lezen: Zoals Uw Naam is, o God, zo is uw roem, toe aan de einden van de aarde.

Ik weet, het is nu allemaal nog toekomst muziek. Laten we maar eerlijk zijn, want de tijd waarover de dichter van de psalm zingt is nog niet aangebroken. Er is geen sprake van een tempel in het huidige Israel, in het huidige Jeruzalem. En Israel wacht nog steeds op de ontmoeting met haar Messias, haar Zaligmaker!

Maar er zal een tijd aanbreken wanneer deze woorden uit volle borst gezongen zullen worden en Israel meer dan ooit de goedertierenheid van haar en God zal bezingen. Nationaal, want heel Israel zal zalig worden lezen we in Romeinen 11:26. Of je het nu gelooft of niet. Het is het Woord van God. God die niet liegen kan.

Nu is het nog niet zover. Het aantal Joodse mensen dat in de Here Jezus als hun Messias gelooft, groeit, maar is slechts een kleine minderheid.

De hoofdstukken 9 tot 11 van de Romeinenbrief maken duidelijk dat er een geweldige toekomst is voor Israel.

In het eerste vers van Romeinen 11 wordt de vraag opgeworpen: ‘God heeft Zijn volk toch niet verstoten?’

Hoeveel mensen denke dit namelijk. Ook onder christenen. Het meest vergaand is wel de gedachte dat de kerk in plaats van Israel is gekomen. Dan worden alle zegeningen die Israel zijn toegezegd, op de kerk betrokken. En wordt Israel vervangen voor de kerk

Diezelfde gedachte speelt ook in kringen waar grote nadruk wordt gelegd op voorspoed, gezondheid, welvaart en zegen die je als gelovige toch in dit leven zou moeten ervaren. Dan claim je de zegen van Israel voor jezelf. De zogenaamde welvaartstheologie.

Onze zegen is in de Here Jezus. Onze toekomst ligt in het huis van de Vader, met Zijn vele woningen; daar mogen we naar uitzien. Vandaar ook dat de Bijbel zegt dat we vreemdelingen en bijwoners zijn op aarde.

Met grote nadruk wordt op die vraag of God Zijn volk heeft verstoten, geantwoord met: ‘Volstrekt niet’ (Romeinen 11:1). Paulus wijst op het overblijfsel, de rest, die er heel de geschiedenis is geweest, van Joodse mensen die hun knieën niet voor Baäl bogen (vers 4). En ook nu, anno 2019, zijn er duizenden die geloven in de Heere Jezus als hun Messias.

Vervolgens wordt in vers 11 de vraag gesteld: ‘Zij zijn toch niet zo gestruikeld, dat zij wel vallen moesten?’ Het overgrote deel van het Joodse volk wees en wijst het Evangelie immers af.

‘Volstrekt niet,’ is het duidelijke antwoord. ‘Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot na-ijver op te wekken.’

Daar word je stil van. Door hun val is het heil ook tot ons, tot jou en mij gekomen.

In vers 12 klinkt de hoop: ‘Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid.’

Hun val is niet blijvend, er komt een tijd van volheid voor heel Israel, alle 12 stammen. Wat een zegen zal dat zijn voor de rest van de wereld. Dat zal ‘leven uit de doden zijn’, zegt vers 15.

God gaat weer verder met Israel. Met de twee stammen en de tien stammen. Het is Gods verlangen dat de Here Jezus ook op aarde alle hulde zal ontvangen. Daar heeft Hij Israel voor nodig.

Dat wordt een buitengewoon cruciaal moment in de wereldgeschiedenis. Ik ben ervan overtuigd dat we dat moment al dicht genaderd zijn.

De Here zelf zal Zijn volk redden, zalig maken. Hij zal zich zelf bekend maken aan Zijn broeders, zoals Jozef zich bekend maakte aan zijn broers.

En zullen zij allen gered worden?

Jeremia 31:34 zegt: ‘…zij zullen Mij allen kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het Woord des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.’

Muziek

City of Elohim (Psalm 48) - James Block


Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב