Psalm 45 -1-: Over de Koning en Zijn bruid gesproken
11/01/2021

Psalm 45 -1-: Over de Koning en Zijn bruid gesproken

We willen weer verder gaan met de Messiaanse Psalmen. Wat een ongelooflijk rijke Psalm, vind je ook niet? De psalm is een lied voor de bruiloft van de Koning. Een hoogst actuele Psalm denk ik ook in de dagen waarin wij leven. Want ook wij in onze dagen zien uit naar de komst van de bruidegom. Vandaag wil ik beginnen met een korte behandeling van de hele psalm om in de dagen daarna verder de psalm in detail behandelen. Mijn bede is dat het mijn en u werkelijk tot Brachot baBoker mag zijn: Zegeningen in de ochtend.

Waarschijnlijk had de psalmist een historische gebeurtenis in het oude Israël voor ogen, maar er zijn voldoende verzen die niet op een koning van toen kunnen slaan. We zullen hier dus een sterfelijke koning uit de lijn van David moeten zien, die model staat voor de Messias in al zijn glorie. Psalm 45 bestaat uit twee delen. De verzen 2-10 gaan over de koninklijke bruidegom – over zijn schoonheid, zijn welsprekendheid en zijn rechtvaardig koningschap – terwijl de verzen 11-18 de bruid beschrijven die een talrijk nageslacht zal hebben en roem onder de volken.

De bruidegom wordt beschreven als een koning die in oprechtheid regeert.

Gord uw zwaard aan de heup, o held, het teken van uw majesteit en glorie. Treed op in uw glorie en begin de strijd voor waarheid, deemoed en recht. Laat uw hand geduchte daden verrichten. (Psalm 45:4-5).

Vervolgens zegt de Psalmist:

Uw troon is voor eeuwig en altijd, o God, de scepter van het recht is uw koningsscepter, u hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie, als geen van uw gelijken (vs 7-8).

De ‘scepter van het recht’ verwijst naar de praktijk dat de koning ook rechter was. En wie namens God recht spreken worden in de Schrift ook zelf vaak aangeduid als ‘god’. We zien dat bijvoorbeeld in de wet:

Indien de dief niet gevonden wordt, zal de heer des huizes tot de goden naderen... Hij, die de goden schuldig verklaren, zal aan zijn naaste ... vergoeding geven” en “De goden zult gij niet vervloeken en een vorst onder uw volk zult gij niet verwensen” (Exodus 22:8-9,28, NBG’51).

Zo zien we ook in deze psalm de koning aangeduid als ‘god’. Door zijn rechtvaardig oordeel, waarbij de koning door God gezalfd wordt (‘gezalfde’ is in het Grieks: ‘Christus’), wordt hij boven zijn gelijken verheven. De NBV vertalers hebben duidelijk moeite met dit gebruik van het woord god. Deze verzen worden echter in de brief aan de Hebreeën aangehaald, waarbij ze duidelijk op Christus toegepast worden. Daar wordt, ook in de NBV wel, duidelijk wat er letterlijk in de Psalm staat:

Maar tegen de Zoon zegt hij:... Gerechtigheid hebt u liefgehad en onrecht gehaat; daarom, o god, heeft uw God u gezalfd met vreugdeolie, als geen van uw gelijken" (Hebreeën 1:8-9).

Dit tekent Hem, de Messias, Yehoshua, als ondergeschikt aan God Zelf in de hemel, die Hem als koning heeft aangesteld.

Het tweede deel van de Psalm beschrijft de bruid van de koning. In het Oude Testament wordt de huwelijksrelatie regelmatig gebruikt als beeld van de relatie tussen God en zijn volk. Het volk Israël wordt regelmatig beschreven als ‘vrouw’ van God. En daaruit ontstaat het beeld dat Israël, wanneer het God niet op de voorgeschreven wijze dient, beschrijft als een vrouw die ontrouw is aan haar echtgenoot. Het beeld van een hoer, dat tot in het boek Openbaring wordt gebruikt, is op zijn beurt daar weer uit afgeleid. In het Nieuwe Testament wordt dit beeld van een bruid op dezelfde wijze gebruikt voor de relatie tussen Christus en zijn gemeente.

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks,maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. (Efeze 5:25-27).

We zien het in de evangeliën, in de gelijkenissen over een bruiloftsmaal en de verzen waar de Messias zich de bruidegom noemt. Maar ook in het boek Openbaring:

Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. (Openbaring 19:7-8).

Als de beschrijving van de koning in Psalm 45 verwijst naar Jezus of zoals zijn Hebreeuwse naam luidt Yehoshua of Jozua, is het redelijk om in de beschrijving van de bruid ook kenmerken te zien van de bruid van de Messias. Het gedeelte over de bruid begint met:

Luister, dochter, en zie, en neig uw oor: vergeet uw volk en het huis van uw vader.Dan zal de Koning verlangen naar uw schoonheid; omdat Hij uw Heere is, buig u voor Hem neer. Luister, dochter, en zie, en neig uw oor: vergeet uw volk en het huis van uw vader. Dan zal de Koning verlangen naar uw schoonheid; omdat Hij uw Heere is, buig u voor Hem neer. (Psalm 45:11-12).

De eerste oproep doet denken aan de oproep die Abraham van God ontving.

De HEERE nu zei tegen Abram: Hand. 7:3; Hebr. 11:8Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. (Genesis 12:1).

Abraham werd geroepen om alles achter zich te laten en naar een land te gaan dat God hem wijzen zou. Zo wordt ook de bruid van de Koning opgeroepen om haar afkomst te vergeten, als het ware wedergeboren te worden, om haar Koning te volgen en Hem trouw te zijn.

In deze psalm wordt gesproken over het koningschap van Jezus/Yehoshua. Hij zal alle volken besturen en richten. Hij wordt daarbij ondersteund door “zijn vrouw”, Zijn volk.

Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen. (2 Timotëus 2:11-12).

In de vorige aflevering in deze serie zagen we hoe in Psalm 2 ook al aangekondigd wordt hoe Jezus over alle volken zal heersen. Jesaja spreekt in dat verband over een koning (enkelvoud) en vorsten (meervoud).

Daarom wordt ook over de bruid gezongen in Psalm 45:

Ik zal Uw Naam in herinnering roepen bij alle generaties; Letterlijk: elke generatie en generatie daarom zullen de volken U loven, voor eeuwig en altijd. (Psalm 45:18).

Als dat geen zegen is.

We gaan luisteren naar een uitvoering van deze prachtige psalm, uitgevoerd door sons of Korah.

We gaan luisteren:

https://www.youtube.com/watch?v=j1QvmvPFSZM

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב