Psalm 40 vers 2-11 -14-:  Over gerechtigheid en genade gesproken
04/12/2020

Psalm 40 vers 2-11 -14-: Over gerechtigheid en genade gesproken

Passage: Psalm 40

Vertrouwen op Gods genade

Een psalm van David, voor de koorleider.
Lang heb ik de HEERE verwacht,
en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep.
Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water,
uit modderig slijk;
Hij zette mijn voeten op een rots
en maakte mijn schreden vast.
Hij legde mij een nieuw lied in de mond,
een lofzang voor onze God.
Velen zullen het zien en vrezen,
en op de HEERE vertrouwen.
Welzalig de man
die op de HEERE zijn vertrouwen stelt,
en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn
of afdwalen naar leugen.
HEERE, mijn God, veel zijn Uw wonderen, die Ú hebt gedaan,
en Uw gedachten, die U over ons hebt.
Men kan ze voor U niet uiteenzetten.
Zou ik ze verkondigen en uitspreken,
dan zijn ze zó machtig veel dat ik ze niet kan tellen.
U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer,
U hebt Mijn oren doorboord;
brandoffer en zondoffer
hebt U niet geëist.
Toen zei Ik: Zie, Ik kom,
in de boekrol is over Mij geschreven.
Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen;
Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste.
Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid
in de grote gemeente;
zie, mijn lippen belet ik niet.
Ú, HEERE, weet het!
Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart,
Uw waarheid en Uw heil verkondig ik.
Uw goedertierenheid en Uw trouw verzwijg ik niet
in de grote gemeente.

Psalm 40 vers 2-11 -14-

Over gerechtigheid en genade gesproken
Vandaag willen we stilstaan bij de laatste woorden van het eerste deel van de Psalm zoals we die gelezen hebben:

Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart,
Uw waarheid en Uw heil verkondig ik.
Uw goedertierenheid en Uw trouw verzwijg ik niet
in de grote gemeente.

Ook in deze verzen spreekt de dichter van de psalm over grote begrippen zoals gerechtigheid, waarheid, heil, goedertierenheid en trouw. Het zijn allemaal begrippen die van toepassing zijn op de HEERE, op JHWH, want Hij is de Rechtvaardige, Waarheid, Heil, Goedertieren en Trouw. Het zijn allemaal karaktertrekken van de Messias, de Gezalfde, Christus Zelf.

David spreekt over het feit dat de HEERE gerechtigheid, tse-deq is. Zoals we de voorgaande keer al gesproken hebben heeft gerechtigheid alles te maken met het juiste, het zuivere, het evenwichtige.

Hij is de Rechtvaardige. Het is zo bijzonder wat we lezen in Mattheus 27 vers 24, waar we nota bene Pilatus horen zeggen en erkennen na diepgraven onderzoek:

Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veeleer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: Ik ben onschuldig aan het bloed van deze Rechtvaardige. U moet maar zien.

Notabene Pilatus kwam al tot de conclusie van Jezus, Yehoshua, de Rechtvaardige was.

En Paulus spreekt de volgende woorden tijdens een vergadering in Jeruzalem:

En hij zei: De God van onze vaderen heeft u voorbestemd om Zijn wil te kennen en de Rechtvaardige te zien en de stem uit Zijn mond te horen, want u moet voor Hem bij alle mensen getuige zijn van wat u hebt gezien en gehoord.

En als laatste lezen ze in 1 Johannes 2

Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben Voorspraak  [Ook te vertalen als advocaat, pleitbezorger, verdediger] ;  bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.

Het volgende waar David over spreekt in de verzen die we geleden hebben spreken over het Hebreeuwse woord voor waarheid heeft alles te maken met stabiliteit, standvastig, waarachtig, betrouwbaar.

In Johannes 14 luisteren we mee met een indringend gesprek van de Heere Jezus heeft met zijn discipelen. Luister maar mee:

Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Kortom: Hij is de Waarheid Zelf

Het volgende waar David over spreekt in de verzen die we gelezen hebben is over Heil, of in het Hebreeuws ‘teshû‛âh’ geeft de betekenis van Redding. Een verlossing of vrijheid van een last, vijand of probleem. De Verlosser.

Zullen we eens luisteren naar de geweldige getuigenis van Job, nota bene eeuwen voor de Messias in deze wereld kwam?

Ik weet echter: mijn Verlosser leeft,
en Hij zal ten laatste over het stof opstaan.
En als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben,
zal ik uit mijn vlees God aanschouwen.
Ik zelf zal Hem aanschouwen,
en mijn ogen zullen Hem zien, niet een vreemde;
mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste

En Jesaja wist het ook al. Luister maar wat hij zegt tegen zijn toehoorders, het volk Israel:

Onze Verlosser,
HEERE van de legermachten is Zijn Naam,
de Heilige van Israël.

En als laatste luisteren naar wat Paulus er over zegt:

Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.
En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

Goedertierenheid, en misschien ken je het Hebreeuwse woord inmiddels al omdat we het er vaker over gehad hebben, chesed, heeft alles te maken met genade, goedheid, barmhartigheid, vriendelijkheid. Ik kwam bij de voorbereiding op dit programma de volgende mooie omschrijving tegen voor goedertierenheid: Van sympathieke aard; kwaliteit of staat van sympathie. In de zin van het buigen van de nek voor een ander als een teken van vriendelijkheid. En inderdaad hij heeft Zijn nek uitgestoken uit sympathie, uit liefde voor jou en mij.

David wist het al. Luister maar:

Maar U, Heere U bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.

En Jona wist het ook zeker:

Hij bad tot de HEERE en zei: Och HEERE, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsis te vluchten! Want ik wist dat U een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goedertierenheid, Die berouw heeft over het kwaad.

En in Hebreeën 8 lezen we een geweldige omschrijving van wie Hij is en wat Hij doet:

En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen. Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken.

Als dat geen genade meer is! Zullen we het nog eens lezen? Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken.

En als laatste spreekt David over trouw. Hij is e-met in het Hebreeuws. Het spreekt over stabiliteit, continuïteit, er is geen schaduw van omkeer bij Hem, Waarheid.
Feit. Wat is stevig. Precies zo.

We hebben het al eerder met elkaar besproken dat Jezus zegt:

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.

We gaan weer even terug naar Psalm 40 waar David zegt:

Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart,
Uw waarheid en Uw heil verkondig ik.
Uw goedertierenheid en Uw trouw verzwijg ik niet
in de grote gemeente.

Zoals we vanmorgen gezien hebben loopt Davids mond over van de HEERE, de Messias, maar spreekt de meerdere David, de Gezalfde hier ook over Zichzelf. Hebben jij en ik dat verlangen ook? Laten ook wij, jij en ik dat voornemen vandaag en morgen hebben en het niet nalaten:

Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart,
Uw waarheid en Uw heil verkondig ik.
Uw goedertierenheid en Uw trouw verzwijg ik niet

Als dat geen zegen is.

Klik hier om naar de uitzending te luisteren:


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב