Psalm 40 vers 2-11 -13-: Over gerechtigheid gesproken
03/12/2020

Psalm 40 vers 2-11 -13-: Over gerechtigheid gesproken

Vertrouwen op Gods genade

Een psalm van David, voor de koorleider.
Lang heb ik de HEERE verwacht,
en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep.
Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water,
uit modderig slijk;
Hij zette mijn voeten op een rots
en maakte mijn schreden vast.
Hij legde mij een nieuw lied in de mond,
een lofzang voor onze God.
Velen zullen het zien en vrezen,
en op de HEERE vertrouwen.
Welzalig de man
die op de HEERE zijn vertrouwen stelt,
en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn
of afdwalen naar leugen.
HEERE, mijn God, veel zijn Uw wonderen, die Ú hebt gedaan,
en Uw gedachten, die U over ons hebt.
Men kan ze voor U niet uiteenzetten.
Zou ik ze verkondigen en uitspreken,
dan zijn ze zó machtig veel dat ik ze niet kan tellen.
U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer,
U hebt Mijn oren doorboord;
brandoffer en zondoffer
hebt U niet geëist.
Toen zei Ik: Zie, Ik kom,
in de boekrol is over Mij geschreven.
Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen;
Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste.
Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid
in de grote gemeente;
zie, mijn lippen belet ik niet.
Ú, HEERE, weet het!
Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart,
Uw waarheid en Uw heil verkondig ik.
Uw goedertierenheid en Uw trouw verzwijg ik niet
in de grote gemeente.

Psalm 40 vers 2-11 -13-

Over gerechtigheid gesproken
Vandaag willen we stilstaan bij de woorden:

Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid
in de grote gemeente;
zie, mijn lippen belet ik niet.
Ú, HEERE, weet het!

Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid zegt David. Ik ben de boodschapper van wat juist is zouden we ook kunnen vertalen. In Leviticus 19 vers 15 komen we het begrip gerechtigheid of tse-deq, voor het eerst tegen en daar lezen we:

U mag geen onrecht doen in de rechtspraak, u mag geen partij trekken voor de arme en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen.

Voel je aan wat gerechtigheid is. Gerechtigheid heeft inderdaad alles te maken met het juiste doen. De tweede keer dat het begrip gerechtigheid gebruikt wordt is in hetzelfde Bijbelboek, in hetzelfde hoofdstuk, maar dan in vers 36 waar we lezen:

U moet een zuivere weegschaal hebben, zuivere gewichten, een zuivere efa en een zuivere hin.

Hier wordt het Hebreeuwse woord voor gerechtigheid dus vertaald met ‘zuiver’. Een zuivere, een juiste weegschaal dus. Want zegt Spreuken 11:1:

Een bedrieglijke weegschaal is den HEERE een gruwel, maar een volkomen weegsteen is Zijn welgevallen.

en

Tweeërlei weegsteen is den HEERE een gruwel, en de bedrieglijke weegschaal is niet goed.

Zie je waar het in de tekst in Psalm 40 eigenlijk naar toe gaat? De meerdere David, de Heere Jezus, was en is de Boodschapper van de juiste, de zuivere, de evenwichtige boodschap. Bij de aanstelling van Ezechiël als wachter voor het huis van Israel voelen we als het ware de spanning van het evenwichtige. Luister maar mee wat de Heere God tegen hem zegt:

Mensenkind, Ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. Wanneer u uit Mijn mond een woord hoort, moet u hen namens Mij waarschuwen.

Als Ik tegen de goddeloze zeg: U zult zeker sterven, en u hebt hem niet gewaarschuwd en u hebt niet gesproken om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen om hem in het leven te behouden: die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar Ik zal zijn bloed van uw hand eisen.

Maar u, als u de goddeloze waarschuwt en hij zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg bekeert, zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar u hebt uw leven gered.

En als een rechtvaardige zich van zijn gerechtigheid afwendt en onrecht begaat en Ik een struikelblok voor hem leg, zal híj sterven. Omdat u hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde sterven. Zijn rechtvaardige daden die hij gedaan heeft, zullen niet meer in herinnering gebracht worden, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen.

Maar u, als u de rechtvaardige waarschuwt, opdat de rechtvaardige niet zondigt, en hij inderdaad niet zondigt, zal hij zeker in leven blijven omdat hij gewaarschuwd is, en hebt ú uw leven gered.

Voel je als het ware de spanning die er in het begrip gerechtigheid ligt? Het is nota bene een kwestie van leven en dood! Kijk en zo rechtvaardig, zo juist en zo zuiver zijn jij en ik niet. Wij zijn de Rechtvaardige niet. Het gevolg daarvan is zegt de tekst dat wij in onze zonde zullen sterven, en de rechtvaardige daden die jij en ik gedaan hebben zullen niet meer in herinnering gebracht worden. Is daarmee alles gezegd? Einde verhaal? Of…

Het equivalente, het gelijkwaardige woord voor gerechtigheid in het Grieks van het Tweede Testament vinden we voor het eerst in Mattheus 3 waar we langs de oevers van de Jordaan staan en getuige zijn van een, met alle eerbied gesproken, een wereldwonder. Luister maar mee:

Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden.
Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?
Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.
En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.
En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen
heb!

We zijn hier getuigen van de doop van Jezus van Galilea, nota bene de geliefde Zoon van God, in wie de Vader, JHWH, de Aanwezige Zijn welbehagen heeft. Hij ging, waar jij en ik het dik verdiend hebben, hier in het watergraf, maar stond op uit de dood. Hier zijn we getuigen van de wereldgeschiedenis. De blijde boodschap van de gerechtigheid zoals we in Psalm 40 lezen.

In deze doop beeld Jezus, zijn missie in deze wereld uit en is het een voorafschaduwing van wat de komende drie jaar in Zijn rondwandeling op aarde zal plaatsvinden. Hij gaat de dood in., voor jou en mij, maar staat op uit de dood, waarna de hemelen worden geopend.

Als dat geen zegen is.

Klik hier om naar de uitzending te luisteren:


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב