Psalm 40 vers 2-11 -12-:  Over Liefde met een hoofdletter gesproken
02/12/2020

Psalm 40 vers 2-11 -12-: Over Liefde met een hoofdletter gesproken

Passage: Psalm 40

Vertrouwen op Gods genade

Een psalm van David, voor de koorleider.
Lang heb ik de HEERE verwacht,
en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep.
Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water,
uit modderig slijk;
Hij zette mijn voeten op een rots
en maakte mijn schreden vast.
Hij legde mij een nieuw lied in de mond,
een lofzang voor onze God.
Velen zullen het zien en vrezen,
en op de HEERE vertrouwen.
Welzalig de man
die op de HEERE zijn vertrouwen stelt,
en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn
of afdwalen naar leugen.
HEERE, mijn God, veel zijn Uw wonderen, die Ú hebt gedaan,
en Uw gedachten, die U over ons hebt.
Men kan ze voor U niet uiteenzetten.
Zou ik ze verkondigen en uitspreken,
dan zijn ze zó machtig veel dat ik ze niet kan tellen.
U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer,
U hebt Mijn oren doorboord;
brandoffer en zondoffer
hebt U niet geëist.
Toen zei Ik: Zie, Ik kom,
in de boekrol is over Mij geschreven.
Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen;
Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste.
Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid
in de grote gemeente;
zie, mijn lippen belet ik niet.
Ú, HEERE, weet het!
Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart,
Uw waarheid en Uw heil verkondig ik.
Uw goedertierenheid en Uw trouw verzwijg ik niet
in de grote gemeente.

Psalm 40 vers 2-11 -12-

Over Liefde met een hoofdletter gesproken
Vandaag willen we stilstaan bij de woorden:

Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen;
Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste.

Vanmorgen wil ik eens met je stilstaan bij vierbegrippen die in de tekst genoemd worden: Vreugde, welbehagen, wet en binnenste.
In het Hebreeuws vinden we voor het woord ‘vreugde’ een woord dat ook vertaald kan worden voor ‘lust’ zoals we het ook in de Statenvertaling vinden. Maar het kan ook vertaald worden met ‘blij’ of ‘opgetogen’, ‘genieten, behagen, verlangen, behagen te doen en plezier hebben’

En het Hebreeuwse woord voor ‘welbehagen’, ook zo’n woord wat we gebruiken maar waarvan we misschien de werkelijke inhoud misschien wel een beetje kwijtgeraakt zijn, heeft alles te maken met ‘tevreden zijn, gunstig stemmen, goedkeuren, blij.

Het Hebreeuwse woord wat hier met ‘wet’ is vertaald, is in het Hebreeuws Torah.
Tora is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord ‘jarah’ dat o.a. betekent: een doel raken, onderwijzen, maar ook regenen (Hosea 6:3). Het is een tegenstelling van het Hebreeuwse werkwoord voor ‘doel missen’ oftewel ‘zondigen’.

Het woord Tora heeft een aantal verschillende betekenissen:

-        Instructie, onderwijzing (Spreuken 3:1). Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet, en laat je hart mijn geboden in acht nemen, want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen.

-        Een aanduiding voor de 5 boeken van Mozes, de Pentateuch. (Meestal vertaald met ‘Wet’ of ‘de Wet van Mozes’, zoals in Mattheüs 11:13: “al de Profeten en de Wet (= de Pentateuch) hebben geprofeteerd tot Johannes toe”.

-        Soms een aanduiding voor het boek Deuteronomium (het boek der wet).

-        Een boekrol met de 5 boeken van Mozes (sefer Tora).

-        Het hele Eerste/Oude Testament (door Joden Tenach genoemd).

-        De wet van Christus
1 Cor. 9:21: En ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen. Voor hen die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet, om hen die onder de wet zijn te winnen. Voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet – hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus – om hen te winnen die zonder de wet zijn.
Galaten 6 vers 2: Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.
Johannes 13: 34-35: Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.

En als laatste spreekt David over zijn binnenste. En het Hebreeuwse woord dat hier voor gebruikt wordt heeft alles te maken met zijn buik, zijn ingewanden, het is figuurlijk de plaats van emoties of nood of liefde. Zo kun je bijvoorbeeld pijn in je buik hebben van iets vervelends dat je overkomt, maar ook spreken we bijvoorbeeld over het hebben van vlinders in je buik. Maar het Hebreeuwse Woord heeft ook alles te maken met de baarmoeder, zachtheid en geborgenheid.

Laten we nu nog eens kijken naar de tekst van vanmorgen nadat wij de verschillende begrippen vanuit het Hebreeuws bezien hebben.

Ik ben er opgetogen over en geniet en verlang er naar, heb er plezier in, Mijn God, om U tevreden en gunstig te stemmen om U blij te maken. Wat mij beweegt is Uw wil te doen, diep in mij koester ik U.

Tsja, wat een verlangen gaat er van deze woorden uit, he, vind je ook niet? Wat een onvoorstelbaar verlangen gaat er uit van de woorden van David om de Heere God goedgunstig te stemmen. Helaas is dat bij David niet altijd gelukt. Maar bij de meerdere David, de Gezalfde met een hoofdletter, over wie geschreven in de boekrol is, wel. Op een volmaakte manier.

En die volmaakte manier luidt: God lief te hebben boven alles, en de naaste als jezelf.

Als dat geen zegen is.

Klik hier om naar de uitzending te luisteren:


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב