Psalm 40 -20-  Over de Terugkeer gesproken
14/12/2020

Psalm 40 -20- Over de Terugkeer gesproken

Passage: Psam 40

Maandag 15 december

HEERE, Ú zult mij Uw barmhartigheid niet onthouden;
laat Uw goedertierenheid en Uw trouw mij voortdurend beschermen.
Want rampen, niet te tellen, hebben mij omvangen;
mijn ongerechtigheden hebben mij getroffen,
en ik heb ze niet kunnen overzien.
Zij zijn machtig veel meer dan de haren van mijn hoofd,
en mijn hart heeft mij verlaten.
Laat het U behagen, HEERE, mij te redden;
HEERE, kom mij spoedig te hulp.
Laat tezamen beschaamd en rood van schaamte worden
wie mij naar het leven staan om dat te vernielen;
laat terugwijken en te schande worden
wie vreugde vinden in mijn onheil.
Laat als loon voor hun smaad verwoest worden
wie tegen mij zeggen: Haha!
Laat in U vrolijk en verblijd zijn
allen die U zoeken;
laat wie Uw heil liefhebben, voortdurend zeggen:
De HEERE is groot!
Ík ben wel ellendig en arm,
maar de Heere denkt aan mij.
U bent mijn Helper en mijn Bevrijder;
mijn God, wacht niet langer!

Psalm 40 -20-

Over de Terugkeer gesproken
Vandaag willen we nadenken over de woorden

laat wie Uw heil liefhebben, voortdurend zeggen: De HEERE is groot!

De dichter van de Psalm spreekt over heil, een woord dat we als volgers van Yehoshua nogal eens in de mond nemen. Maar waar praten we dan eigenlijk over.

Laat wie uw heil liefhebben…

Wat betekend dat eigenlijk?

Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt is ‘teshuva’ Teshuva - hoe vertaal je dat woord? We vertalen het gewoonlijk eenvoudig als 'berouw' en verwijzen naar een verandering in persoonlijk gedrag, waarbij we ons onthouden van of afstand nemen van onze negatieve eigenschappen en onwettig gedrag. Maar is dat de volledige betekenis van de term "teshuva?" Verandert teshuva simpelweg een bepaalde handeling of gedragswijze? Maar teshuva is veel breder. Het woord teshuva vertaalt ook als "terugkeer".

Het is een beweging van terugkeer, van een gebroken bestaan ​​naar perfectie, van ballingschap naar verlossing.

 

Het proces begint in de diepten van ballingschap. Het begint met een bewustwording dat je van nature in deze wereld een balling bent. Maar voor de Joden, Gods volk en het Huis van Israel heeft het in eerste instantie betekenis. De eerste fase is een 'ter harte nemen', een begrip van de historische processen die bijvoorbeeld de Joden zijn overkomen en de daaruit voortvloeiende religieuze gevolgen. De fase die volgt is een terugkeer naar naleving van de Torah, het Woord.

God reageert op het ontwaken van Israël door de verstrooide Joden terug te brengen naar het land Israël. Dit wordt gevolgd door de bloei van de natie zelf, zowel numeriek als kwalitatief. Maar dan volgt een volgende fase, waarin God een hogere religieuze realiteit activeert "de besnijdenis van het hart" of "de opening" van het hart. Israël reageert met een grotere trouw aan Gods woord, en God beantwoordt dit door een ware overvloed van goedheid te schenken. Het proces eindigt met een wederzijds plezier van beide partijen.

In de Bijbel lezen we herhaaldelijk van Israëls terugkeer naar God. Hoe vaak moeten de kinderen van Israël terugkeren naar God? Eerst begint Israël met hun ontwaken, God antwoordt, en dan beantwoordt Israël en dan reageert God. Met andere woorden: wie keert terug naar wie?

In eerste instantie is het Israël dat lijkt terug te keren naar God, maar daarna keert God Zelf zich tot Zijn volk en beweegt in hun richting. God lijkt dit proces van verzoening en terugkeer door de harten van zijn volk te 'besnijden'.

De mensen reageren dan en volgen God en Zijn Torah vanuit het hart.

Teshuva, heeft betrekking op de hereniging van God zijn volk. Teshuva is veel meer dan een paar zonden uit de archieven schrappen. Het is niet alleen bekering. Teshuva is een beweging naar God toe, een wending naar Hem, dichter bij Hem komen, onze verlangens en onze levensstijl verenigend met Zijn visie. Het is het Hebreeuwse woord "shuv" dat is bewust gekozen om elke fase in dat proces te beschrijven, omdat elke fase deel uitmaakt van de nationale verzoening van Israël en God en hun hereniging. Dit is "teshuva" - zich naar God wenden - in de ultieme zin. Dit is teshuva in zijn breedste - nationale, historische - reikwijdte.

Maar het wonder is niet dat het volk en wij naar God terugkeren, maar dat God terugkeert naar Zijn volk en naar jou en mij. Dat is niet een eenmalige gebeurtenis in de Bijbel, maar dat patroon vinden we al in Genesis 3, waar God nadat Adam en Evan en jij en ik in Adam en Eva God de rug hadden toegekeerd, en wij ons achter gebladerte verstoppen Hij terugkeert en roept: Adam, mens waaar ben je.

God 'terugkeert' naar Israël, en naar de mens! De grote Joodse denker en Rabbi Rasji gaat een stap . Hij zegt:

Onze rabbijnen hebben hieruit geleerd dat God Zelf - alsof - samen met de natie pijn lijdt over hun staat van ballingschap, en wanneer ze verlost zijn, ervaart God zelf de verlossing en keert terug samen met de pas bevrijde natie.

 

Onze hoop en gebed, als individuele mensen van de 20e eeuw en als van het Joodse volk en het Huis van Israel mag dan wel zijn "Avinu malkeinu’ - "Onze vader en koning! Breng ons terug bij jullie in een volledige terugkeer."

Om terug te keren naar God, naar het pad dat we werkelijk verlangen voor onszelf als individuen, naar het pad van onze bestemming en naar een relatie van liefde en saamhorigheid met God. En dan zullen we een terugkeer ervaren naar een wereld van herstelde waarden, een wereld van leven en vrede.

Als dat geen zegen is…

We gaan luisteren naar het lied Avinu Malkeinu, waarvan de woorden luiden:

"Onze Vader, onze Koning, wij hebben gezondigd voor uw aangezicht.

Onze Vader, onze Koning, wij hebben geen die ons regeert dan u.
Onze Vader, onze Koning, wees met ons ter wille van Uw naam, die wij dragen.
Onze Vader, onze Koning, laat het nieuwe jaar voor ons een goed jaar worden.
Onze Vader, onze Koning, elk besluit dat hard en zwaar voor ons zou zijn om het te ondergaan, vernietig dat, neen, laat het niet over ons uitgesproken worden.
Onze Vader, onze Koning, laat ophouden elke beschikking over ziekte, over oorlog, over hongersnood, die tegen ons zou uitgesproken zijn.
Onze Vader, onze Koning, vergeef ons en scheld ons kwijt wat wij verkeerd deden.
Onze Vader, onze Koning, voer ons terug, in een volledige en algehele terugkeer tot U.
Onze Vader, onze Koning, geef een algehele genezing aan de zieken van Uw volk.
Onze Vader, onze Koning, vermeld onze naam ten goede.
Onze Vader, onze Koning, schrijf ons in in het boek van een goed leven.
Onze Vader, onze Koning, schrijf ons in in het boek van verlossing en hulp.
Onze Vader, onze Koning, schrijf ons in in het boek, waarin een goede beschikking valt over de mogelijkheid ons in leven te houden.
Onze Vader, onze Koning, laat wat wij goed deden voor ons opgetekend blijven.
Onze Vader, onze Koning, schrijf ons in in het boek van vergeving en kwijtschelding.
Onze Vader, onze Koning, laat er spoedig hulp voor ons ontstaan.
Onze Vader, onze Koning, geef Israël Uw volk zijn glorie.
Onze Vader, onze Koning, vul onze handen met Uw rijke gaven.
Onze Vader, onze Koning, hoor naar onze stem, wees ons een bescherming, schenk ons uw liefde.
Onze Vader, onze Koning, aanvaard ons gebed in liefde en laten de woorden van ons gebed Uw wil zijn.
Onze Vader, onze Koning, open de poorten van de hemel, opdat ons gebed er moge doordringen.
Onze Vader, onze Koning, denk er toch aan dat wij alleen maar stof zijn.
Onze Vader, onze Koning, laat ons niet onverhoord van U gaan.
Onze Vader, onze Koning, moge dit uur een uur zijn waarin Uw liefde en Uw welwillendheid waken over ons.
Onze Vader, onze Koning, ontferm u over ons en over onze kleine kinderen.
Onze Vader, onze Koning, doe het ter wille van die vermoord werden, omdat ze de eenheid van Uw naam verkondigden en als martelaren stierven.
Onze Vader, onze Koning, doe het om Uwentwil en niet om de onze.
Onze Vader, onze Koning, doe het om Uw liefde, die zo groot is.
Onze Vader, onze Koning, wees ons genadig, verhoor ons, wij hebben geen daden waarop wij ons beroepen kunnen, maar toch, laat Uw recht, dat Gij spreekt over ons, de mildheid kennen van Uw trouw, ja, wil ons helpen."

We gaan luisteren naar een uitvoering van het lied door Barbara Streisand, en ik neem vast afscheid van u en ik wens u een door God gezegende dag!

https://www.youtube.com/watch?v=0YONAP39jVE

Klik hier om naar de uitzending te luisteren:


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב