Psalm 40 -1-:  Over vertrouwen gesproken -1-
18/11/2020

Psalm 40 -1-: Over vertrouwen gesproken -1-

Passage: Psalm 40

Vertrouwen op Gods genade

Een psalm van David, voor de koorleider.
Lang heb ik de HEERE verwacht,
en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep.
Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water,
uit modderig slijk;
Hij zette mijn voeten op een rots
en maakte mijn schreden vast.
Hij legde mij een nieuw lied in de mond,
een lofzang voor onze God.
Velen zullen het zien en vrezen,
en op de HEERE vertrouwen.
Welzalig de man
die op de HEERE zijn vertrouwen stelt,
en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn
of afdwalen naar leugen.
HEERE, mijn God, veel zijn Uw wonderen, die Ú hebt gedaan,
en Uw gedachten, die U over ons hebt.
Men kan ze voor U niet uiteenzetten.
Zou ik ze verkondigen en uitspreken,
dan zijn ze zó machtig veel dat ik ze niet kan tellen.
U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer,
U hebt Mijn oren doorboord;
brandoffer en zondoffer
hebt U niet geëist.
Toen zei Ik: Zie, Ik kom,
in de boekrol is over Mij geschreven.
Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen;
Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste.
Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid
in de grote gemeente;
zie, mijn lippen belet ik niet.
Ú, HEERE, weet het!
Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart,
Uw waarheid en Uw heil verkondig ik.
Uw goedertierenheid en Uw trouw verzwijg ik niet
in de grote gemeente.
HEERE, Ú zult mij Uw barmhartigheid niet onthouden;
laat Uw goedertierenheid en Uw trouw mij voortdurend beschermen.
Want rampen, niet te tellen, hebben mij omvangen;
mijn ongerechtigheden hebben mij getroffen,
en ik heb ze niet kunnen overzien.
Zij zijn machtig veel meer dan de haren van mijn hoofd,
en mijn hart heeft mij verlaten.
Laat het U behagen, HEERE, mij te redden;
HEERE, kom mij spoedig te hulp.
Laat tezamen beschaamd en rood van schaamte worden
wie mij naar het leven staan om dat te vernielen;
laat terugwijken en te schande worden
wie vreugde vinden in mijn onheil
Laat als loon voor hun smaad verwoest worden
wie tegen mij zeggen: Haha!
Laat in U vrolijk en verblijd zijn
allen die U zoeken;
laat wie Uw heil liefhebben, voortdurend zeggen:
De HEERE is groot!
Ík ben wel ellendig en arm,
maar de Heere denkt aan mij.
U bent mijn Helper en mijn Bevrijder;
mijn God, wacht niet langer!

Psalm 40 -1-

Over vertrouwen gesproken -1-
In aansluiting op Psalm 23 wil ik de komende dagen stilstaan bij een volgende Messiaanse Psalm zoals we dat noemen en wel Psalm 40. Want ook in deze Psalm lezen we over de Messias.

In Johannes 5 vers 39 horen we Jezus, of Jehoshua, of Jozua zoals zijn Hebreeuwse naam luidt zeggen:

U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.

Al in de Thora, in Deuteronomium wordt Zijn komst aangekondigd als we daar lezen:

Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken.

En in Lukas 24 vers 27 lezen we over Christus, de Messias:

En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.

En in Johannes 1 vers 46

Filippus vond Nathanaël en zei tegen hem: Wij hebben Hem gevonden over Wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus, Yehoshua, de zoon van Jozef, uit Nazareth.

Nou, voldoende bewijs toch dat de Schriften, de hele bijbel, beginnende bij de boeken van Mozes, dus vanaf Genesis en de profeten uitleggen wat over Hem geschreven is. En zo willen we vandaag een begin maken met wat in Psalm 40 over Hem, de Messias, over Jezus geschreven is.

Het bijzondere van deze psalm is dat de psalm een omgekeerde volgorde heeft ten opzichte van heel veel andere Psalmen. In heel veel Psalmen zien we dat de dichter zijn nood bekend maakt aan de Heere en dat de Heere vervolgens verlossing biedt uit de nood.

Maar in deze psalm is eigenlijk sprake van een omgekeerde volgorde. De dichter van de Psalm laat een prachtig principe zien van het vertrouwen op de HEERE God. Hij gaat als het ware uit van het feit dat de Heere God in zijn handelen niet veranderlijk is, dat je op Hem kunt bouwen. Zijn ervaringen in het verleden met de trouw van de Heere zijn voor David een garantie voor het handelen van de Heere in de toekomst.

Hoe anders is het in deze wereld. Wie kent de uitdrukking niet: Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Onzekerheid dus alom. Geen garantie voor de toekomst maar met de Heere God komen we nooit bedrogen uit. David heeft in eerdere situaties de Heere God als zijn Verlosser ervaren en dat is voor hem voldoende reden ook nu op Hem te vertrouwen. Het komt goed. Ook nu er een nieuwe bedreiging op hem af komst, gaat hij naar de Heere God toe in de Psalm, in het vertrouwen dat de Heere David ook nu zal helpen.

Daar ligt voor mij, en misschien ook wel voor jou een les in vanmorgen. Want als we eerlijk zijn hebben we misschien allemaal wel eens in een situatie gezeten waarin we de Heere God vroegen ons daaruit te redden. Ons te helpen uit een benarde situatie. En zijn we er door Hem uit geholpen. Is dat ook voor mij en voor jou reden om ook misschien wel in de situatie waarin jij nu zit te vertrouwen dat Hij dat ook opnieuw zal doen? Laten we maar heel eerlijk zijn vanmorgen. Vaak zetten we daar dikke vraagtekens achter. Waarmee we eigenlijk zeggen: Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Mar vanmorgen horen we een heel ander lied. Een lied van hoop, een lied van verwachting, een lied van uitzien naar Zijn komst:

Lang heb ik de HEERE verwacht,
en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep.
Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water,
uit modderig slijk;
Hij zette mijn voeten op een rots
en maakte mijn schreden vast.
Hij legde mij een nieuw lied in de mond,
een lofzang voor onze God.

Als dat geen zegen is.

Laten wij ook, in navolging op David in Psalm 40 de Heere God, Hem de lof toezingen vanmorgen in dat machtige lied, Kadosh. De tekst daarvan luidt:

Kadosh, kadosh, kadosh
Adonai Elohim, tz’ vaoth,

Heilig, heilig, heilig.
is de Heer onze God,
de Almachtige,
is de Heer onze God,
de Almachtige,
die was en die is
en die komen zal.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב