Psalm 22 -15-:  Over het Koninkrijk gesproken
17/09/2020

Psalm 22 -15-: Over het Koninkrijk gesproken

Passage: Psalm 22

 

Alle groten der aarde
zullen eten en zich neerbuigen.

Allen die in het stof neerdalen
en hun ziel niet in het leven kunnen behouden,
zullen voor Zijn aangezicht neerbukken.

Het nageslacht zal Hem dienen,
en aan de Heere toegeschreven worden tot in generaties.

Zij zullen komen en Zijn gerechtigheid verkondigen
aan het volk dat geboren zal worden,
want Hij heeft het gedaan.

Psalm 22: 15

Over het Koninkrijk gesproken
Het Koninkrijk van God is niet iets vaags, waar je maar van kunt maken wat je wilt. Zeker, het Koninkrijk komt van boven, vandaar dat het ook door Mattheüs Koninkrijk der hemelen genoemd wordt. Een werkelijkheid die dus komt vanuit God.

Het Koninkrijk van God is niet van deze wereld. Zij is ook niet te verwachten vanuit menselijke inspanningen of gezamenlijke inspanning van de VN. Zij komt van boven als Yehosua, Jozua, zoals zijn Hebreeuwse naam eigenlijk is, teruggekomen is naar deze aarde.

Petrus spreekt hierover wanneer hij in Handelingen 3 spreekt over de tijden van herstel:

Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen.

Het Koninkrijk van God is concreet, met een Koning en met een troon in de residentie, de hoofdstad. Het is een Koninkrijk met een rijksgebied, met onderdanen, met een grondwet, met een eerlijke rechtspraak, zonder leger en gevaarlijke oorlogsmissies. Het is een Koninkrijk met Koninklijke maaltijden en veel Bijbelse bekende en nog veel meer onbekende genodigden. Een Koninkrijk is het, waar de rol van satan is uitgespeeld. Het zal ook een Koninkrijk zijn met een heerlijk doel, namelijk: Alle volken en de hele schepping onder leiding van de Messias terug brengen naar God. Het zal een Koninkrijk zijn waarin doden weer levend worden. En waar de dood teniet gedaan zal worden, wanneer tenslotte alle doden zijn opgewekt en geoordeeld. Dan zal God zijn ‘alles en in allen’.

De engel Gabriël windt er al geen doekjes om als Hij Jezus’ geboorte aankondigt:

Hij zal groot zijn, en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven en Hij zal over het huis van Jacob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. (Lukas 1:32,33)

Het is een Koninkrijk met een Koning zijn. We lezen in Daniël 7:13a,14:

Ik keek toe in de nachtvisioenen,ven zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.

Het is een Koninkrijk met een troon in de residentie zijn lezen we in Jeremia 3 vers 17:

In die tijd zal men Jeruzalem de Troon van de HEERE noemen. Alle heidenvolken zullen er samenstromen, tot de Naam van de Heere, tot Jeruzalem.

Het is een Koninkrijk met een rijksgebied zijn lezen we in Zacharia 14 vers 9:

De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de Enige zijn en Zijn Naam de enige.

En in Jesaja 11 vers 9 lezen we:

Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Het is een Koninkrijk met onderdanen lezen we in Daniel 7 vers 27:

Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.

Het is een Koninkrijk met een grondwet lezen we in Jesaja 51 vers 4b:

Sla acht op Mij, Mijn volk, Mijn natie, hoor Mij aan, want een wet zal van Mij uitgaan en Mijn recht zal Ik tot rust doen komen tot een licht voor de volken.

En we lezen in Micha 4 vers 2:

Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

Het is een Koninkrijk met een eerlijke rechtspraak zoals we leen in Jesaja 2 vers 4a:

Hij zal recht spreken tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen.

Het is een Koninkrijk waarin de Koning Zich tot in de punten en komma’s zal houden aan het regeerakkoord, zoals we lezen in Jesaja 32 vers 1 en 2a:

Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

Het is een Koninkrijk zonder legers en gevaarlijke en dure oorlogsmissies, zoals we lezen in Jesaja 2 vers 4:

En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen.  Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

Het is een Koninkrijk met Koninklijke maaltijden, zoals we lezen in Lukas 22 vers 29 en 30:

En Ik beschik u het Koninkrijk, zoals Mijn Vader dat aan Mij beschikt heeft, opdat u eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk en op tronen zit en de twaalf stammen van Israël oordeelt.

En in Mattheus 8 vers 11 lezen we:

Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen

Het is een Koninkrijk met feestmalen waar alle volken aan deel zullen nemen, lezen we om Jesaja 25 vers 6:

De HEERE van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten, een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen.

Het is een Koninkrijk waarin de rol van satan is uitgespeeld.

Het eerste dat plaats vindt in het Koninkrijk is het grijpen en vastbinden van satan. Vandaar die gezegende toestand op aarde. Johannes ziet een engel afdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand:

In Openbaring 20 vers 1 tot en met 3a lezen we:

En ik zag een engel neerdalen uit de hemel Openb. 1:18met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.

Het is een Koninkrijk met het heerlijke doel, alles terug te brengen onder Gods leiding, zoals we lezen in Jesaja 45 vers 23 en 25:

Ik heb gezworen bij Mijzelf – uit Mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren – dat voor Mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij Mij zal zweren. Voorzeker, in de HEERE – zal men van Mij zeggen – zijn rechtvaardige daden en kracht, tot Hem zal men komen. Maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen Hem in woede ontstoken zijn. Echter in de HEERE zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen heel het nageslacht van Israël.

Het is een Koninkrijk waar elk schepsel Jezus zal eren, als Messias en Zoon van God, zoals we lezen in Filippenzen 2:9-11:

Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen, alle knie van hen die in de hemel zijn, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid God de Vader.

Het is een Koninkrijk waarin doden weer levend worden en geoordeeld, zoals we lezen in Openbaring 20:13

En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken.

Het is een Koninkrijk waar de dood tenslotte teniet gedaan zal worden en God uiteindelijk ‘alles in allen’ zal zijn, zoals we lezen in 1 Korinthe 15 vers 25 – 28:

Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. Immers, alle dingen heeft Hij aan Zijn voeten onderworpen. Wanneer Hij echter zegt dat aan Hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat Hij Die Zelf alles aan Hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.

Deze tijd wordt ook wel het duizendjarige rijk genoemd, omdat in Openbaring 20 zes keer genoemd wordt, dat het een periode van duizend jaar zal zijn. Hierover vertelt Corrie ten Boom een keer, dat een theologie student haar zei: “Maar tante Corrie, dat duizendjarig rijk wordt toch maar één keer in de Bijbel genoemd?” Waarop Corrie heel gevat zei: “Hoe vaak moet het in de Bijbel staan wil je het geloven?”

We gaan luisteren naar Opwekking 388:

De woestijn zal bloeien als een roos
En de steppe zal jubelen en juichen,
Want het levend water van Gods Geest
Maakt dorstig land tot waterbronnen.

Sta op, Sion en juich,
Want de Here heeft u verlost;
Want de lamme zal springen als een hert
En de stomme zal jubelen en juichen

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב