Psalm 2 vers 7-9 -9-:  Over het zoonschap gesproken -4-
17/07/2020

Psalm 2 vers 7-9 -9-: Over het zoonschap gesproken -4-

Passage: Psalm 2

Het Rijk van de Messías

Waarom woeden de heidenvolken
en bedenken de volken wat zonder inhoud is?

De koningen van de aarde stellen zich op
en de vorsten spannen samen
tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:

Laten wij Hun banden verscheuren
en Hun touwen van ons werpen!

Die in de hemel woont, zal lachen,
de Heere zal hen bespotten.

Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn,
in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.

Ik heb Mijn Koning toch gezalfd
over Sion, Mijn heilige berg.

Ik zal het besluit bekendmaken:
De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon,

Ík heb U heden verwekt.
Eis van Mij  en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven,
de einden der aarde als Uw bezit.

U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter,
U zult hen in stukken slaan als aardewerk.

Nu dan, koningen, handel verstandig.
Laat u onderwijzen, rechters van de aarde.

Dien de HEERE met vreze,
verheug u met huiver.

Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt,
wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt.

Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!

Psalm 2 vers 7-9 -9-

Over het zoonschap gesproken -4-
In de afgelopen dagen hebben we met elkaar nagedacht over de woorden van God de Vader dat Hij gezegd heeft tegen zijn zoons David, Jezus, Israel als volk en tegen de gelovigen uit de heidenen:

Ik zal het besluit bekendmaken:
De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon,
Ík heb U heden verwekt.

Deze keer wil ik stilstaan bij het aspect van het lijden wat onlosmakelijk verbonden is aan het aspect van het zoonschap.

Want wat heeft David geen strijd gevoerd en letterlijk geleden onder zijn vijanden en de omringende koningen. Je kunt zeggen dat bijna zijn hele leven in het teken stond van strijd. Een strijd die begint met Goliath, de onbesneden Filistijn (denk ook even aan de overdrachtelijke betekenis hiervan). En hoe vaak lezen we niet in de psalmen die hij schreef over strijd, moeite en verdriet. Nee, het zoonschap had nou niet bepaald in het leven van David in die zin iets om naar uit te kijken. Het leven van David liep bij wijze van spreken niet gladjes zouden wij zeggen. En toch zegt Vader over hem:

Ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar Mijn hart, die alles zal doen wat Ik wil.

Is het niet opvallend dat we wanneer we vragen naar het leven van David nagenoeg altijd de mensen, ook wij christenen hem in een adem noemen met het overspel dat hij pleegde met Batseba en haar man Uria ook nog eens vermoordde? Maar let op het contrast: God noemde David de man naar Zijn hart. Waar kijken wij naar in ons leven en waar kijkt Vader naar?

En wat heeft Jezus, de Zoon van God niet geleden. Hij heeft Zichzelf vernederd al bij Zijn komst naar deze aarde. De heerlijkheid van Vader verlaten en is gekomen naar een totaal vijandige wereld. Is gekomen naar Zijn kinderen die Hem niet erkenden maar uitriepen: Kruisig Hem! Wat een onbeschrijfelijk lijden heeft Hij niet meegemaakt. Zozeer zelfs dat Hij naar Vader uitriep: Vader, laat deze drinkbeker aan Mij voorbij gaan. En dat, terwijl Vader nog maar even tevoren had gezegd: Dit is Mijn Geliefde Zoon in Wie Ik al mijn welbehagen heb.

Kan jij er met je verstand bij dat een Vader Zijn Zoon zo’n leven schenkt? Maar het wonder is natuurlijk dat Hij dat helemaal vrijwillig deed. ‘Zie hier ben ik. In de rol van het Boek is van Mij geschreven’.

En dan de derde zoon na David en Jezus, het volk Israel waarvan Vader zegt in Exodus 4:

Zo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël.

En zien we op de geschiedenis van het volk Israel dan hoeven we daar als volk, niet bepaald jaloers op te zijn. Hoe Vader handelt met Zijn Zoon Israel. Wat een onbeschrijfelijke weg is Hij met Zijn volk gegaan. Alleen al als je let op de verschrikkelijk verdrukking in Egypte, de vreselijk lange reis door de verzengende hitte van de woestijn, de verbanning naar Babel. De verwoesting van de tempel en de laatste 2000 jaar de verbanning vanuit Zijn en hun land onder de hun vijandige wereld. Zoals David de strijd moest voeren tegen zijn vijanden van rondom, zoals Jezus uitgezonden werd in een vijandige wereld zo zien we ook de Zoon Israel uitgezonden in een vijandige wereld. Waarin zij moete verdriet, bloed, zweet en tranen moeten lijden. De verschrikkelijke geschiedenis rond de holocaust. Waarin de tegenstander van Vader alles op alles zette om de Zoon Israel te vernietigen en er nagenoeg geen sprake meer was van een volk Israel.

Door de woorden van de apostel Jacobus werd door de Vader dit lijden van Israel al aan de 12 stammen, die in de verstrooing zijn als voorzegd:

Wees verheugd! Of met andere woorden: Wees er blij mee en acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt.

Wat een onbeschrijflijk lijden bij deze drie zonen van Vader.

En hoe zit het dan met de laatste zoon die we in de voorgaande uitzending noemde?
Met hen tot wie Vader zegt in 2 Korinthe 6 vers 18:

Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige.

Hoe zit het dan met ons, gelovigen in de 20ste eeuw? Is het werkelijk waar dat wij gaan van kracht tot kracht. Ik moet denken aan die duizenden en duizenden gelovigen die in onze dagen en de dagen die achter ons liggen, de dagen dat de brandstapels bijna nagenoeg dagelijks rookten, gelovigen aan de wilde dieren werden gevoerd. Wat een verschrikkelijke taferelen. Maar ook in de huidige dagen waarin christenen nog dagelijks onder regimes leven die bestuurd worden door de grote tegenstander. Aan hen die ook vandaag geslagen en gemarteld worden, in gevangenissen worden gegooid of zelfs gedood zullen worden. Vandaag anno 2020. En hoe is dan in het zogenaamde vrije Westen? In ons Nederland van vandaag? Denk je dat de satan ons met rust laat opdat wij een gerust leven zouden hebben? Of gebruikt de satan vandaag in ons Westen een heel ander instrument om ons van God af te houden? Geloof je werkelijk in het vooruitgangsgeloof, dat het lijden, zoals dat bij de andere zonen van Vader plaatsvond aan de zonen van vandaag de dag voorbij gaat? Let op het volgende bijbelse principe uit Hebreeën:

De Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als zonen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen.

Bastaarden zijn geen wettige kinderen. De vraag die voor jou en voor mij vanmorgen voor ons ligt is of wij verdrukking ervaren. Of gebruikt de satan in ons zogenaamde vrije Westen een ander instrument om ons van God af te houden. Misschien is dat wel het instrument van de afleiding. Afleiding in allerlei zaken als het maar niet met Vader te maken heeft. We worden zo verschrikkelijk in beslag genomen door allerlei zaken, dag in dag uit, dat we aan Hem aan Vader, niet toekomen. Neem bijvoorbeeld de schermcultuur. Schermen, hebben we tegenwoordig groot en klein. Televisie, computer, laptop tot het kleine telefoontje aan toe. Even checken of er nog mail is, facebook, instagram, twitter, linkedin en noem maar op. Hoeveel tijd besteden we er wel niet aan. Wees eens eerlijk, besteed je net zoveel tijd aan het lezen van je bijbeltje als aan je schermtijd? Al die schermpjes zijn vluchtig. Wat nu waarheid is, is morgen oud nieuws. Maar Gods Woord houdt stand tot in eeuwigheid.

Ervaren wij nog verdrukking in de tijd waarin wij leven? Misschien maar een fractie van de verdrukking die de andere zonen van Vader ervoeren? Of zijn we zo op de golven van de wereld meegevoerd dat we dat niet meer ervaren. Let op, Vader zegt:

In de wereld zul je verdrukking hebben; maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen. (Johannes 16 vers 33).

Ik kan mij nog een voorval herinneren uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Ons gezin kwam elke zondagmorgen bij elkaar samen met het gezin van mijn zwager en schoonzus. Het was de tijd dat het ijzeren gordijn nog maar net in Rusland gevallen was. In Rusland was er een enorme honger naar het Woord van God en Bijbels waren er maar nauwelijks. We hadden het plan opgevat om soms een aantal Bijbels naar Russische mensen te sturen. En we schreven daar altijd een klein briefje als bemoediging bij. We schreven dat wij met hen meeleefden en heb opdroegen in ons gebed vanwege de verdrukkingen en vervolgingen die destijds plaatvonden.

En het was een keer dat we een briefje terugontvingen waarin de mensen ons enorm bedankten voor de Bijbel die zij hadden mogen ontvangen en voor ons gebed, maar zij gaven heel nadrukkelijk aan ook voor ons te bidden. Te bidden voor alle verleidingen waaraan wij bloot staan in deze zogenaamde vrije Westerse wereld. Dat wij niet verleid zouden worden. En ik kan je verzekeren dat het sinds de jaren 80 het er in het Westen niet beter op is geworden.

De kerken lopen leeg. Elke dag verlaten bijna 300 mensen de kerk in ons land. Wanneer dit in dit tempo door gaat is berekend dat alle kerken in 2040 gesloten zijn. En weet je waarom? Afleiding. Wie heeft er tegenwoordig nog 30 minuten per dag tijd om zijn bijbeltje te lezen en tijd voor gebed? ’s Morgens komen we er vaak niet toe en ’s avonds vallen we moe in bed. Geen tijd… En zondags willen we graag geëntertaind worden, en de spreker krijgt 20 minuten de tijd voor zijn verhaal want de band beslaat een groot deel van de beschikbare tijd. En voor het Woord is maar weinig ruimte.

Somber verhaal denk je? Ja, ik denk het wel. En misschien vraag je je af: Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?

Als je jezelf deze vraag stelt, bevind je je in goed gezelschap, want ook Jezus stelde deze vraag. En Hij gaf ook het antwoord. Niet rechtstreeks, maar het antwoord is gegeven in drie verhalen. Verhalen van Jezus Zelf. Daar willen we morgen bij stil staan.

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב