Psalm 2 vers 10-12 -11-:  Over rijkdom gesproken
21/07/2020

Psalm 2 vers 10-12 -11-: Over rijkdom gesproken

Passage: Psalm 2

Het Rijk van de Messías

Waarom woeden de heidenvolken
en bedenken de volken wat zonder inhoud is?

De koningen van de aarde stellen zich op
en de vorsten spannen samen
tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:

Laten wij Hun banden verscheuren
en Hun touwen van ons werpen!

Die in de hemel woont, zal lachen,
de Heere zal hen bespotten.

Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn,
in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.

Ik heb Mijn Koning toch gezalfd
over Sion, Mijn heilige berg.

Ik zal het besluit bekendmaken:
De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon,

Ík heb U heden verwekt.
Eis van Mij  en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven,
de einden der aarde als Uw bezit.

U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter,
U zult hen in stukken slaan als aardewerk.

Nu dan, koningen, handel verstandig.
Laat u onderwijzen, rechters van de aarde.

Dien de HEERE met vreze,
verheug u met huiver.

Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt,
wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt.

Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!

Psalm 2 vers 10-12 -11-

Over rijkdom gesproken
In de afgelopen dagen hebben we stilgestaan bij de verzen 7 tot en met 9 van deze psalm waar we mochten lezen over het verbond met de Koning. In he bijzonder met betrekking tot het aspect van het zoonschap.

Vandaag maken we een overstap naar de verzen 10 tot en met 12 waar we lezen

Nu dan, koningen, handel verstandig.
Laat u onderwijzen, rechters van de aarde.

Dien de HEERE met vreze,
verheug u met huiver.

Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt,
wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt.

Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!

De koning, waar we in eerste instantie David voor lezen, maar in Profetisch perspectief natuurlijk de Heere Jezus Christus, de Gezalfde, de opstandige koningen uit de eerste verzen horen toe spreken. De koningen en de rechters van de aarde, en laten we dat maar gewoon letterlijk nemen als koningen en rechters, worden door de koning gewaarschuwd verstandig te handelen en zich te laten onderwijzen en te luisteren naar de vermaning.

Welke vermaning vraag je je af? Nou, daar hoeven we niet naar te raden, want die komt er namelijk achter aan en is glashelder. De koningen en rechters van deze aarde wordt, ook in de tijd waarin wij nu leven, in 2020 aangeraden om de HEERE, en hier wordt de naam van de verbondsgod van Israel en niemand anders, te dienen met vrees en zich te verheugen met huiver en de Zoon te kussen. Drie heel concrete opdrachten.: Dien de HEERE met ontzag, breng juichend hulde en kus de zoon.

De vertaling van de laatste woorden heeft voor heel wat discussie gezorgd. Wat betekenen deze woorden eigenlijk. Maar inhoudelijk passen de woorden ‘kus de zoon’ zoals de meeste vertalingen luiden goed. De opstandige koningen waarvan we in de eerste verzen van de psalm lezen worden opgeroepen neer te knielen voor de koning en de voeten van de koning te kussen als teken van onderwerping.

De tijd komt dat de hele wereld zal moeten erkennen dat God de enige ware heerser is, die alles leidt en bestuurt. Hij heeft bepaald dat zijn Zoon vanuit Sion over de gehele wereld zal regeren. Dat zal pas gebeuren bij Jezus’ wederkomst.

Maar dan heeft de wereld als geheel de keuze om Hem te erkennen als Koning en zich aan Hem te onderwerpen of Hem te verwerpen. Een derde keus is er niet. Er is geen tussenweg.

Bij de eerste komt van Jezus werd Hij verworpen, zonder direct zichtbare gevolgen voor wie dit deden. Maar bij zijn tweede komst zal dat anders zijn. Dan zal verwerping niet zonder gevolgen blijven. Dan treedt Hij op met een ijzeren staf en worden zij stukgeslagen als aardewerk. En dan lezen we dat alle knie zich voor Hem zal neerbuigen.

Paulus voorzag deze situatie al wanneer we lezen in Filippensen 2 waar we voor het verbad van de tekst vanaf vers 5 het volgende lezen:

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was,

Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn,

maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.

En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.

Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam,

En dan volgen de woorden het waar het mij in dit verband om gaat

opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn,

en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

En ik wil vanmorgen benadrukken dat we dat heel letterlijk kunnen nemen. Elke knie, dus alle mensen, van alle mensen die op de aarde en die onder de aarde zijn en elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de

Inderdaad, dan zijn de laatste woorden uit deze Psalm toepasselijk en helemaal van toepassing:

Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!

Het Hebreeuwse woord voor ‘welgelukzalig’ heeft de letterlijke betekenis van ‘rijk gezegend’. Sommige rabbijnen vertalen het wel met ‘fortuinlijk’

Dit programma heeft de naam Brachot ba Boker gekregen. Zegeningen in de ochtend.
Inderdaad, je beschikt over een fortuin, je bent onnoemelijk rijk, rijk gezegend wanneer je tot Hem de toevlucht neemt. Dat is de conclusie van de dichter van Psalm 2. Als dat geen zegen is?

We gaan luisteren naar het lied van Trinity.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב