Psalm 2: -5-  Over de Koning in Sion gesproken
13/07/2020

Psalm 2: -5- Over de Koning in Sion gesproken

Passage: Psalm 2

Het Rijk van de Messías

Waarom woeden de heidenvolken
en bedenken de volken wat zonder inhoud is?

De koningen van de aarde stellen zich op
en de vorsten spannen samen
tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:

Laten wij Hun banden verscheuren
en Hun touwen van ons werpen!

Die in de hemel woont, zal lachen,
de Heere zal hen bespotten.

Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn,
in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.

Ik heb Mijn Koning toch gezalfd
over Sion, Mijn heilige berg.

Ik zal het besluit bekendmaken:
De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon,

Ík heb U heden verwekt.
Eis van Mij  en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven,
de einden der aarde als Uw bezit.

U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter,
U zult hen in stukken slaan als aardewerk.

Nu dan, koningen, handel verstandig.
Laat u onderwijzen, rechters van de aarde.

Dien de HEERE met vreze,
verheug u met huiver.

Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt,
wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt.

Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!

Psalm 2 vers 4:7 -5-

Over de Koning in Sion gesproken

Vandaag willen we weer verder nadenken over de reactie van de Heere God, Adonai, zoals we die lezen in de verzen 4 tot en met 7. Ik lees ze nog een keer voor:

Die in de hemel woont, zal lachen,
de Heere zal hen bespotten.

Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn,
in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.

Ik heb Mijn Koning toch gezalfd
over Sion, Mijn heilige berg.

Gisteren hebben we stilgestaan bij het lachen van Hem die in de hemel woont, en het bespotten van de koningen en vorsten van de aarde die samenspannen
tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde.

We hoorden dat God vaak ironie gebruikt om Zijn vijanden te vernederen. Lezen we in Psalm 1 over ‘de zetel van de spotters’; in Psalm 2 lezen we Gods reactie: ‘Hij, Die in de hemel zetelt, zal lachen en hen bespotten’. Geen gelach als gevolg van vrolijkheid, maar als gevolg van Zijn heilige toorn.

De koningen van de aarden worden door Hem die in de hemel woont niet serieus genomen. Hij lacht er om en de HEERE zal hen bespotten.

Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn,
in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.

Mochten de koningen en de vorsten van deze aarde denken en handelen dat zij Zijn heerschappij over deze aarde van zich af kunnen werpen of aan kunnen tasten, dan hebben wij het bij het kortste eind. Want de reactie daarop van de HEERE is:

Die in de hemel troont lacht, de Heer spot met hen’ (vs 4).

Maar de spot verandert in toorn: God zal zijn oordelen uitvoeren. De daden van de koningen roepen Gods toorn op en Hij zal hen schrik aanjagen. Hij straft hen nog niet direct, maar Hij noemt de bijzondere status van de koning van Jeruzalem. Kort en krachtig klinkt het:

Ik heb Mijn Koning toch gezalfd
over Sion, Mijn heilige berg.

De woorden ‘Mijn Koning’ laten aan duidelijkheid niets, maar dan ook helemaal niets te wensen over en de vijanden, de koningen ven de vorsten van die denken dat zij daar niets mee te maken hebben, die, zoals de psalm zegt de banden van zich werpen, zullen ervaren wat Gods toorn inhoudt.

De Verenigde Staten kunnen een plan maken voor een twee staten oplossing, maar het is niet het plan van de HEERE God. De Verenigde Naties kunnen het plan hebben om Jeruzalem te verdelen tussen Joden en Arabieren, maar God heeft een ander plan.

Sion is de plaats waar de grote Koning, Zijn Gezalfde. De Koning van Israel en de Koning van deze wereld Zijn troon zal vestigen. Punt uit zou ik zeggen. De Koning zal wonen in Zijn burcht. Zoals we van David lezen, en ik zou je willen uitnodigen deze volgende woorden niet alleen in historisch perspectief te lezen maar ook in profetisch perspectief, in dat dat nog komen gaat in dat wat voor de deur staat. Ik lees 2 Samuel 5 vers 9:

David nam echter de vesting Sion, dat is de stad van David, in.

David zei namelijk op die dag: Ieder die de Jebusieten wil verslaan, moet de watergang zien te bereiken. En wat die kreupelen en die blinden betreft, David haat ze met heel zijn ziel. Letterlijk: de gehatenen van de ziel van David.

Zo ging David in de vesting wonen en hij noemde die: Stad van David. David bouwde rondom een muur, vanaf de Millo naar de binnenzijde.

David nam gaandeweg toe in aanzien, want de HEERE, de God van de legermachten, was met hem.

Kijk, zo zit het nu echt, zo is de werkelijkheid. Wij leven in deze dagen in verwarrende tijden. De wereld lijkt totaal op de kop te staan. Van Amerika tot hier in het westen aan toe. Demonstraties die soms vreselijk uit de hand lopen zijn aan de orde van de dag. De mensheid is in totale verwarring. Wat is de werkelijke achtergrond van het Coronavirus. Hoe zullen we om moeten gaan met een eventuele vaccinatie. Dit jaar worden er in Israel driemaal zoveel emigranten verwacht uit alle uithoeken van de aarde. Ondanks dat daar ook het virus rondwaard is God Zijn volk in een versneld tempo aan het thuis halen.

Wij kijken vandaag de dag in de verwarring die wij zien tegen de achterkant van Gods borduurwerk aan. En het lijkt een grote verwarring, een grote wirwar. Maar de voorkant van het borduurwerk ziet er heel anders uit, want de meerdere David, de Geliefde is onderweg om Zijn vestiging Sion, dat is de stad van David in te nemen.

We gaan luisteren naar het lied Kroont Hem met gouden kroon.

Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op zijne troon!
Hoor, hoe het Hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak! Mijn ziel en zing
van Hem, die voor U stierf,
en prijs Hem in all'eeuwigheên,
Die 't heil voor u verwierf

Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen 't gans heelal
wat Hij voor 't mensdom deed.
De Eng'len om Gods troon;
All' overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer
voor zulke wond're pracht

Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee;
't klink' over berg en dal
Als alles voor Hem buigt,
en vrede heerst alom,
wordt d' aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, Kom!

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב