Psalm 119 vers 97 – 104:  Over de Mens gesproken
10/03/2023

Psalm 119 vers 97 – 104: Over de Mens gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Hoe lief heb ik Uw wet!
Hij is heel de dag mijn overdenking.

Uw geboden maken mij wijzer dan mijn vijanden,
want zij zijn voor eeuwig bij mij.

Ik ben verstandiger dan al mijn leraren,
want Uw getuigenissen zijn mij tot overdenking.

Ik heb meer inzicht dan de ouderen,
omdat ik Uw bevelen in acht genomen heb.

Ik heb mijn voeten weerhouden van alle slechte paden,
opdat ik mij aan Uw woord zal houden.

Ik ben niet afgeweken van Uw bepalingen,
want Ú hebt mij onderwezen.

Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte,
zoeter dan honing voor mijn mond.

Door Uw bevelen krijg ik inzicht,
daarom haat ik elk leugenpad.

Psalm 119 vers 97 – 104

Over de Mens gesproken
Ik weet niet hoe het u vergaat als u deze verzen leest en tot u door laat dringen. Maar bij het lezen van de verzen kwam bij mij in gedachten dat de dichter van de Psalm wel erg hoog van de toren blaast vandaag als hij zegt:

Ik overdenk de hele dag aan Uw wet
Ik ben wijzer dan mijn vijanden
Ik ben verstandiger dan al mijn leraren
Ik heb meer inzicht dan de ouderen
Ik heb mijn voeten weerhouden van alle slechte paden
Ik ben niet afgeweken van Uw bepalingen

Misschien ga ik u vreselijk tegenvallen, maar deze woorden zou ik niet in mijn mond durven nemen. Deze woorden zijn in ieder geval niet op mij van toepassing. En wees eens eerlijk: Zou u deze woorden in de mond durven nemen en op deze manier tegen anderen durven spreken?

Eerlijk gezegd denk ik dat er geen mens op deze aarde rond loopt die deze woorden in de mond zou durven nemen. En toch, de woorden staan er. Is de Bijbel dan een boek waar we toch niet op kunnen vertrouwen. Een boek dat sprookjes vertelt? Of is hier Iemand anders aan het Woord? Nee, er is geen mens op aarde die hier rond loopt en deze woorden werkelijk waarmaakt. Maar er is een oplossing voor ons probleem: Er is namelijk Iemand geweest op deze aarde, Die hier rond gelopen heeft en deze woorden voluit waarmaakte: Jezus, Yeshua.

Van een oude leraar heb ik geleerd dat Jezus Zich op elke bladzijde van de Bijbel openbaart, laat zien. Dat we op elke bladzijde van de Bijbel over Hem kunnen lezen. Ook in het Oude of Eerste Testament. Maar zonder dat mijn oude leraren dat tegen mij vertelden kon ik dat natuurlijk al weten van een andere, veel oudere Leraar die tegen mij zei:

Onderzoekt de Schriften; (…) die zijn het, die van Mij getuigen.

Inderdaad, je moet onderzoeken om Hem soms te vinden in de Schriften en hier vanmorgen vinden we Hem zomaar, ineens.

Hij zegt Zelf in Johannes 5:

Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven.

Mozes heeft over Mij geschreven zegt Jezus. Waar dan, vraag je je misschien af? Ik zal een paar voorbeelden geven.

Jezus openbaart Zich al in de donkerste nacht van de mensheid, in Genesis 3 vers 15:

En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht (met een hoofletter); Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.

Een tweede voorbeeld waar de Heere God in gesprek is met Abraham vinden we in Genesis 28

En in uw Nageslacht (met een hoofdletter) zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent.

Een derde voorbeeld vinden we in Deuteronomium

Ik zal een Profeet (met een hoofletter) voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken.

Er zijn natuurlijk talloze voorbeelden te noemen. Maar misschien denk je wel. Ja, ho even, al die hoofdletters die je net noemde staan er in de oorspronkelijke tekst niet. Die hebben mensen er maar bij gezet omdat zij denken dat het daar over de Heere God gaat. En dat is waar, die hoofdletter hebben wij er van gemaakt.

Maar dan zal ik je nog een paar voorbeelden noemen waar we Jezus, Yeshua al heel vroeg, zelfs bij de schepping van de hemel en aarde, zelfs bij de schepping van de eerste mens op aarde vinden.

Ga maar mee naar Genesis 1 vers 27 waar we lezen:

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

In het Hebreeuws staat hier voor het door ons vertaalde woord ‘mens’, het woord Adam. Dus staat er: God schiep Adam naar Zijn beeld. Dat is opmerkelijk. Hier staat eigenlijk: Als je Adam ziet, dan zie je Mij.

Die gedachte strookt misschien niet met wat je altijd geleerd is. Want Adam is nou niet bepaald het prototype van Jezus als we over hem lezen dat hij van de verboden vrucht at.

Maar zullen we eens het geslachtsregister van Adam nagaan? Want de vraag kan zomaar opkomen van wie Adam een zoon is?

We gaan naar Lucas 3 waar we het geslachtsregister van de Heere Jezus lezen. Ik lees de verzen 23 en 38:

En Hij, Jezus, was ongeveer dertig jaar toen Hij [Zijn dienstwerk] begon. Hij was, naar men dacht, de Zoon van Jozef’.

En dan lezen we vervolgens de hele geslachtslijn en dan eindigt de geslachtslijn met vers 38 met de woorden:

Enos, de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God.

Dat is opmerkelijk? In vers 23 lezen we dat men dacht dat Jezus de Zoon van Jozef was, maar wij weten natuurlijk allemaal dat Jezus de Zoon van God is. Maar dan, ineens lezen we in vers 38 dat Adam de zoon van God is.

Misschien is het vanmorgen een beetje moeilijk voor je. Of misschien hoor je dit voor het eerst. Of misschien moet je aan deze gedachte wennen. Maar we lezen in Romeinen 5 vers 14:

Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, met eenzelfde overtreding als Adam die een voorbeeld is van Hem Die komen zou.

Dit vers zegt dat Adam een voorbeeld, in het Grieks staat hier het woord ‘typos’, dus een type is van Hem Die komen zou.

In de geschiedenis weten we allemaal wat er gebeurd is, ook Adam heeft gegeten van de verboden vrucht, en ook Adam werd bekleed met de dierenvellen, van een geslacht dier.

Het gaat te ver om in het verband van dit programma nu hierop verder in te gaan, maar er gaat hier een prachtig geheim schuil van het Evangelie dat Jezus Zich tot zonde gemaakt heeft voor jou en voor mij. Op de eerste bladzijde van de Bijbel vinden we het Evangelie al. Op de eerste bladzijde was Hij aanwezig. Ging het over Hem. Wat een wonder van genade.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב