Psalm 119 vers 161 – 168:  Over vrede, shalom gesproken
27/03/2020

Psalm 119 vers 161 – 168: Over vrede, shalom gesproken

Passage: Psalm 119: 161 - 168

Vorsten hebben mij zonder reden vervolgd,
maar voor Uw woord heeft mijn hart diep ontzag gehad.

Ik ben verblijd over Uw belofte,
als iemand die een grote buit vindt.

Ik haat de leugen en heb er een afschuw van,
maar Uw wet heb ik lief.

Ik loof U zevenmaal op een dag
om Uw rechtvaardige bepalingen.

Wie Uw wet liefhebben, hebben diepe (letterlijk: talrijke) vrede;
voor hen ligt er geen struikelblok.

Ik hoop op Uw heil, HEERE,
en doe Uw geboden.

Mijn ziel neemt Uw getuigenissen in acht,
want ik heb ze zeer lief.

Ik neem Uw bevelen en getuigenissen in acht,
want al mijn wegen liggen voor U open.

Psalm 119 vers 161 - 168

Over vrede, shalom gesproken
We lazen in vers 165 zojuist:

Wie Uw wet liefhebben, hebben diepe (letterlijk: talrijke) vrede; voor hen ligt er geen struikelblok.

We leven in een vluchtige tijd. We schrijven op Facebook hoe gezellig we het hebt en gaan vervolgens huilen in de slaapkamer. Ik denk dat het belangrijk is dat we juist in deze tijd wat verse, frisse lucht van eerlijkheid krijgen. Niemand zei dat het gemakkelijk zou worden. '

We doen of we het heel leuk en gezellig hebben. Maar van binnen stormt het vaak. Steeds meer jongeren raken burn-out en worstelen met depressies. Geluk, heelheid, vrede, wie snakt er eigenlijk niet naar?

Ben je in Israël, dan begroet je iemand met ‘Shalom!’. Het grappige is dat je dan vaak een dubbel shalom terugkrijgt: ‘Shalom, shalom!’ Ik heb een vrouw achter de toonbank eens gevraagd waarom, en mijn vermoeden bleek juist. ‘Wat je de ander wenst, krijg je dubbel terug’, antwoordde ze.

Die gedachte gaat terug tot wat God tegen onze geloofsvader Abraham zei.

‘Ik zal zegenen wie jou zegenen’ (Genesis 12:3).

Shalom is een rijk woord. In de kern betekent het welzijn, gezondheid, geluk en voorspoed, die voortkomt uit goede verhoudingen. Daar kun je zelf van genieten, maar ook als gezin, stad of volk. De Bijbel spreekt zelfs over een shalom die de hele wereld zal beheersen.

En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Daarom zal Hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren, met de Israëlieten. Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de HEERE, in de majesteit van de Naam van de HEERE, Zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. Hij zal Vrede zijn.Micha 5:1-4.

Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen, en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde. Zacharia 9:10.

Shalom is een verbondswoord: God heeft een afspraak met zijn volk gemaakt, Hij zal voor vrede zorgen.

Ik zal vrede in het land geven, zodat u kunt slapen zonder dat iemand u schrik aanjaagt. (Leviticus 26:6).

Die vrede is met Jezus gekomen. Hij schenkt een bijzondere vrede, die vrij is van veroordeling.

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan’ (Johannes 14:27).

Gods vrede is het tegenovergestelde van wedijver, hoogmoed en haat. Daarom hoort zijn vrede bij nederige mensen, die leven vanuit genade. Zij genieten van de vrucht van die vrede, van voorspoed.

'Shalom, het Hebreeuwse woord voor vrede, wordt in Israël vandaag de dag nog veel gebruikt. In de Bijbel wordt het in verschillende situaties gebruikt. Vaak geeft het de toestand aan die wij ‘oké’ zouden noemen. Soms wordt het gebruikt in tegenstelling tot oorlog, en een andere keer weer om te vragen hoe het met iemand gaat (bijvoorbeeld: "Heeft uw vader vrede?").

Er zijn nog meer voorbeelden te noemen, maar sinds de komst van de Heere Jezus heeft dit woord alles met Hem te maken.

De Heere Jezus is onze Vrede, schrijft Paulus in één van zijn brieven, en alleen in Hem is er vrede te krijgen. Als we geloven dat de Heere Jezus ook voor ons gestorven is, dan hebben we vrede met God. Dat betekent niet dat er vrede is tussen twee (gelijkwaardige) partijen, maar dat is de vrede die God ons schenkt en die alleen in relatie met Hem bestaat.

Hij heeft in onze plaats de straf gedragen en daarin mogen wij door het geloof delen. We zijn dan met Hem gestorven, begraven en ook weer opgestaan.

Als je die échte vrede hebt, dan is het ook vrede in tijden van nood. In Handelingen 9:31 lezen we bijvoorbeeld dat de gemeente ‘vrede’ had, terwijl Stefanus pas gestenigd was (7:59), gemeenteleden vervolgd werden (8:1-3) en kort daarna Paulus met de dood bedreigd (9:23-24) en Jakobus vermoord werd (12:1).

Vrede? Ja, in Christus. Het betekent niet - zoals bij Stefanus - dat je dan ook een vredig leven hebt, maar wel dat je vrede (door de Heere Jezus) hebt!

Vrede is echter niet alleen iets van binnen, maar het heeft ook een uitwerking voor de buitenkant. Als je uit genade deelt in de vrede, dan ben je ook een vredestichter. Je verkondigt die vrede, want je wilt dat anderen ook delen in die vrede.

Je straalt dan uit dat de vrede in je hart realiteit is en dat het straks - als Jezus terugkomt - een volmaakt vrede zal zijn. Je zoekt vrede (wat ook een vrucht van de Geest is) met de andere mensen.

God is ‘onze’ Vrede, want Hij brengt Zijn kinderen samen in Zijn Naam. Hij heeft de muur tussen joden en heidenen afgebroken. Welke etniciteit, ras, kleur, lengte, of christelijke denominatie of afkomst je ook hebt: gelovigen zijn één in Hem. Vrede door het bloed van Christus.

In het Nieuwe Testament komt heel duidelijk naar voren dat vrede een gave van Christus is. Van Hem wordt zelfs gezegd dat Hij onze Vrede is.

Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren. Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader. (Efeze 2:14-18).

LUISTER HIERONDER


 

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב