Psalm 110 -4-  Over de rechterhand gesproken -1-
15/04/2021

Psalm 110 -4- Over de rechterhand gesproken -1-

Klik hier om naar de uitzending te luisteren:


Belofte voor de Priesterkoning

Een psalm van David.
De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken:
Zit aan Mijn rechterhand,
totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben
tot een voetbank voor Uw voeten.

2De HEERE strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion
en zegt: Heers te midden van Uw vijanden.

3Uw volk is zeer gewillig
op de dag van Uw kracht,
getooid met heilig sieraad;
uit de baarmoeder van de dageraad
is voor U de dauw van Uw jeugd.

4De HEERE heeft gezworen
en Hij zal er geen berouw van hebben:
U bent Priester Hebr. 5:66:207:17voor eeuwig,
naar de ordening van Melchizedek.

5De Heere is aan Uw rechterhand,
Hij verplettert koningen op de dag van Zijn toorn.

6Hij spreekt recht onder de heidenvolken,
Openb. 14:14 enz.; 16:14 enz.; 20:8 enz.vult het slagveld met dode lichamen
en verplettert hem die het hoofd is over een groot land.

7Hij drinkt onderweg uit de beek,
daarom heft Hij Zijn hoofd omhoog.

Psalm 110 -4-

Over de rechterhand gesproken -1-
Jesaja 41:10 zegt: “Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand die gerechtigheid werkt.”

Een schitterende tekst die duidelijk laat zien wat God met Zijn rechterhand doet. Hij werkt er gerechtigheid mee en Hij ondersteunt de mens. Die rechterhand is dus Gods superinstrument waarmee Hij dat doet.

In Markus 16:19 lezen we: “De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechter(hand) van God.”

Yshua is dus gaan zitten ‘rechts’ van God in de hemel toen Zijn aardse bediening na Zijn eerste komst helemaal gereed was. Toen was er na 33 jaar rust en Hij zit op het best denkbare plekje, dicht bij Zijn Vader aan de rechterkant. Althans zo lijkt het.

In werkelijkheid betekent ‘zitten aan de rechterhand van (God)’: ‘gezeten zijn in de macht van (God)’.Het gaat om de positie die iemand bekleedt.

In Romeinen 8:34 lezen we: “Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook is opgewekt, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.”

En in Efeze 1:20 lezen we “… die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten.”

Maar over het zitten aan de rechterhand lazen we ook in Psalm 110: “De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken:Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten.”

Zo zien we ook nu weer, evenals de voorgaande dagen dat het eerste en het tweede testament een geheel zijn.

In het Tweede Testament wordt maar liefst 7x verwezen naar deze uitspraak van Psalm 110 (Matt. 22:44; Mark. 12:36; Luk. 20:42; Hand. 2:34; Hebr. 1:13; Hebr. 10:13 en 1 Kor. 15:25).

Maar in Psalm 110 gaat het over nog meer dan alleen de rechterhand. Het gaat ook over de vijanden van God die uiteindelijk tot een voetbank voor de voeten van de verhoogde Yeshua zullen worden, een totale vernedering voor die vijanden dus.

Voor rechterhand staat in de (Hebreeuwse) grondtekst: ‘jamin’, en dat woord komt 135x voor. Het wordt ook verklaard in de naam Benjamin, want dat betekent: Zoon van mijn rechterhand.

De eerste keer komt het woord in Genesis 13:9 voor, tijdens het gesprek tussen Abraham en neef Lot over de verdeling van het land. “… als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts (= yaman) gaan, en als jij naar rechts ( = yamin) gaat dan zal ik naar links gaan.”

Het eerste woord ‘rechts’ is een vertaling van ‘yaman’ (rechtshandig zijn). Het tweede woord ‘rechts’ is een vertaling van ýamin’.

Er zou dus eigenlijk vertaald kunnen worden met: … als jij de linkerhand neemt, ga ik naar rechts, en als jij de rechterhand neemt, ga ik naar links.

Er staat ook niet echt rechterhand, maar het kan worden opgevat als rechterkant of rechterzijde.

God doet inderdaad grootse dingen met rechts, zo lezen we in het lied van Mozes nadat het volk Israël door de Schelfzee was gegaan: “Uw rechterhand, Heere, was heerlijk in macht; Uw rechterhand Heere verpletterde de vijand” (Exod. 13:6) en vers 12: “U strekte Uw rechterhand uit en de aarde verzwolg hen.”

Nog een mooi voorbeeld van Gods unieke rechterhand vinden we in Psalm 80, vers 15: “O God van de legermachten, keer toch terug: kijk neer uit de hemel en zie. Zie om naar deze wijnstok (= Israël), de stam die Uw rechterhand geplant heeft, en dat om de Zoon, Die voor Uzelf sterk gemaakt hebt.”

En ook in Psalm 118:15 en 16 waar het over vreugdezang gaat, een lied van verlossing: “De rechterhand van de Heere doet krachtige daden, de rechterhand van de Heere is hoogverheven, de rechterhand van de Heere doet krachtige daden. Ik zal niet sterven maar leven.”

In Mattheus 5 vers 29 lezen we: Als uw oog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u. Maar zo staat het niet in de oorspronkelijke tekst. Er staat: Als uw rechteroog u doet struikelen, enz.

Het wordt geschreven in Mattheüs 5:29 en ook het volgende vers gaat op dezelfde manier: “En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg …”

Voor de werkelijke betekenis van deze uitspraken had het naar ons idee eigenlijk niet uitgemaakt als dat woordje ‘rechter’ er niet bij had gestaan, maar het staat er wel. En zo blijkt het steeds te gaan als het over lichaamsdelen van mensen gaat.

Bij Malchus wordt een oor afgehakt door Petrus, maar ook dat bleek zijn rechter te zijn. En Yeshua zet het er zo weer aan (Luk. 22:50).

In Lukas 6:6 is sprake van iemand met een verschrompelde hand, en dat blijkt de rechter te zijn. Het kan ook voorkomen dat iemand ons op de wang slaat volgens Mattheüs 5:39 maar dat zal dan toch de rechter moeten zijn, waarna wij dan vervolgens de linker aanbieden. En zelfs als aan de Yeshua bij wijze van spot een staf van riet gegeven wordt na de gevangenneming, krijgt Hij die in de rechterhand, zoals vermeld in Mattheüs 27:29.

En als de discipelen geen enkele vis vangen in de zee van Tiberias, moeten ze het net op bevel van Yeshua aan de rechterkant uitwerpen en dan vangen ze een enorme hoeveelheid.

Uit dit alles blijkt wel duidelijk: De rechterkant is de goede kant.

Dit wordt ook bevestigd in Prediker 10, vers 2: “Het hart van een wijze is tot zijn rechterhand, maar het hart van een dwaas is tot zijn linkerhand.”

In de toekomst, zoals beschreven in Openbaring 13:16, zal de dan levende mens zelf mogen kiezen.

De keuze is: vóór het beest kiezen met het nummer 666 op de rechterhand of op het voorhoofd, of geen eten en drinken kunnen kopen en bidden: Geef ons heden ons dagelijks brood.

En als een mens niet in staat is om het verschil tussen de rechter- en linkerhand te weten, zoals de inwoners van Ninevé volgens Jona 4:1, dan gaat dat veel verder dan alleen het onderscheid tussen rechts en links. Dan gaat het over de goede weg volgen naar God toe, of de verkeerde eigen weg van God af. Daarom werd Jona ook naar hen toegestuurd (zie Jona 3:1).

De rechterhand blijkt de beste
De rechterhand van God blijkt dus de meest uitnemende te zijn, want daarmee bewerkt Hij gerechtigheid en met die kant sterkt en ondersteunt Hij de mens. Dit principe vinden we de hele Bijbel door.

Als een mens rechtshandig is, is voor die persoon rechts de beste kant en zal ook de rechtervoet het handigst zijn en meestal ook het rechteroog als er ergens op gemikt moet worden. Dus dat rechteroog dat doet struikelen is het beste oog. Als zelfs het beste van de mens hem doet struikelen is er wel dringend hulp nodig, want zelfs als we het uitrukken en weggooien kunnen de gedachten gewoon doorgaan met ons te laten struikelen.

Als ons beste beentje, dat we voor zetten als we rechts zijn, ons toch doet struikelen, dan blijkt daaruit dat we van onszelf de verkeerde kant opgaan.

De rechterhand is ook de hand van gemeenschap tussen gelovigen zo lezen we in Galaten 2, vers 9: “En toen Jakobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, de mij gegeven genade erkenden, gaven zij mij en Barnabas de rechter(hand) van de gemeenschap, opdat wij naar de heidenen en zij naar de besnedenen zouden gaan.”

Een volgende keer hopen we weer verder over de rechterhand na te denken,

Voor vanmorgen heb ik gekozen voor lied 652 uit de opwekkingsbundel. De woorden die gezongen worden zijn een vertaling van wat e lezen in Openbaring 19 vers 6 en 7 waar we lezen:

En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden.

Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.

Zing voor de koning
Het Lam op de troon
Hij zal regeren
Gods enige zoon
Leven en redding brengt zijn heerschappij
Vreugde zal heersten
De schepping wordt vrij

Jezus komt terug
Voor wie bidt en verwacht
Wij willen klaar staan
Bij dag en bij nacht
Als hij verschijnt
Klinkt ons lied tot zijn eer
Satan moet wijken en Jezus regeert!

Kom, zing dit lied met mij
Zing dat je hoort bij Koning Jezus
Hij is jou heer
Kom richt je hart op Hem
Zing nu verhef je stem voor Jezus
Zing voor de Heer

https://www.youtube.com/watch?v=E21cXNAM5co

DELEN

[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב