Parashat Shavoeot – het feest der Weken – Pinksteren
29/05/2020

Parashat Shavoeot – het feest der Weken – Pinksteren

Spreker:
Passage: Exodus19:1-20:23

We lezen:
Tora: Ex. 19:1-20:23
Haftara: Ezechiël 1:1-28, 3:12

De eerstelingsgarve van de gerstenoogst werd als een hefoffer op de dag na de sabbat, die volgde op de Pesach, als een beweegoffer in Zijn huis gebracht. Daarop werden 7 volle weken geteld en op de 50ste dag, de eerste dag van de week, tevens een achtste dag, werd een nieuw hefoffer voor Zijn aangezicht gebracht.

Dit hefoffer bestond uit twee gebakken, gedesemde of doorzuurde broden van de eerstelingen van de tarweoogst. Bij het sluiten van het eerste verbond moest het volk zich de derde dag gereed houden.

Daarop verschijnt de heerlijkheid van de HEERE op de Sinaï als een verterend vuur en woont Hij daar in een wolk. Op de zevende dag roept Hij Mozes om tot Hem te naderen en de twee tafelen der getuigenis te ontvangen en een gedetailleerd bouwplan voor een aardse woning, waarin Hij onder Zijn volk kan verblijven.

Op de 50ste dag stuurt de HEERE Mozes naar beneden en laat hem weten dat het volk gezondigd heeft. De Levieten worden, na de zonde van het gouden kalf, in de priesterdienst gesteld in de plaats van alle mannelijke eerstgeborenen uit de 12 stammen van Israël. De Israëlieten hadden zich verzameld bij de tent der samenkomst en hun handen op de Levieten gelegd. De Levieten hadden zich gereinigd en werden hierna als een hefoffer voor Zijn aangezicht opgeheven en bewogen, en zo gewijd aan de dienst in het huis van de HEERE.

De hogepriester zegende het volk, waarna de heerlijkheid van de HEERE verscheen en vuur uit de hemel kwam waardoor het offer op het altaar werd verteerd, Lev.9: 23. Hetzelfde zien we gebeuren bij de inwijding van de tempel door Salomo. Ook hier bevestigt de HEERE dat de dienst in Zijn huis Hem aangenaam is zodat de priesters vanwege de aanwezigheid van Zijn heerlijkheid daar niet konden blijven staan.

Op de Pinksterdag toont de HEERE dat de dienst van de Hogepriester, Jesjoea Hem aangenaam was en dat door de uitstorting van de heilige Geest Hij Zich nu een woning maakt onder de mensen en Zich een nieuw priesterschap heeft gewijd, om Hem ook in de hemelse gewesten te dienen. 40 dagen lang vanaf Zijn opstandingsdag onderrichtte Jejoea, de Eersteling, Zijn discipelen over het koninkrijk Gods. Dan gaat Hij heen om een woning te maken en hun plaats te bereiden, Joh.14.

Hij wijdt 7 dagen lang het huis in de hemelse gewesten toe en op de achtste brengt Hij Zijn volgelingen, en het nieuwe priesterschap onder Joden en niet-Joden als een nieuw hefoffer voor de HEERE. Het is de Vader aangenaam, zodat Hij Zijn Geest uitstort en ons tot een woonstede Gods in de Geest maakt, tot een koninklijk priesterschap om de grote daden Gods te verkondigen, en onder ons te kunnen wonen.

Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 02:00, 10.00 uur en 19.00 uur, zondag 02:00 uur en 09.00 uur en maandag 02:00 uur).

Shalom,

Presentator: Robert Berns

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב