Parashat Bereshiet met Robert Berns
13/10/2023

Parashat Bereshiet met Robert Berns

Parashat Bereshiet Genesis 1:1-6:8. Jesaja 42:5-43:11 en Lucas 13:1-5.
De profeet Habakuk profeteert in een tijd die vanwege het geweld, de hoererij en afgoderij, de wetteloosheid en grof onrecht, vele parallellen met deze tijd vertoont: Maar de HERE is in zijn heilige tempel. Zwijg voor Hem, gij ganse aarde! Habakuk 2:20 Daarom kunnen we beter de hand op de mond leggen en ons verootmoedigen, zodat we niet tegen elkaar strijden maar tegen de aanklager van de broeders, de geestelijke boosheden in de lucht, de geweldhebbers van deze wereld, Efeze 6:11-13. In Genesis 1:1-6:8 lezen we dat doordat de mensheid zich openstelde voor leringen van boze geesten de aarde vervuld raakte van gewelddadigheden, het smartte aan Gods hart dat Hij de mens geschapen had, Genesis 6:2-6, 11-13. Allen die geweld liefhebben die haat God, Psalm 11:2. Uit de Bijbelse geschiedenis kunnen we opmerken wat God vertoornd. Ongegronde broeder haat, Obadja 1:10-15. Wie tegen de raad van de HEERE strijden, en wie de Naam van de Heilige Israëls willen uitwissen, Psalm 83:4-5. Al wie meent dat het God behaagt om Jeruzalem en Israël onder volken te verdelen, Joël 3:2, Zacharia 14. Door de zonden van een volk ook van Israël neemt de HEERE Zijn bescherming weg en doet Hij het geweld van de oorlog over hen komen, Jesaja 42:24, Amos 3:6. Zijn bescherming belooft Hij meer in het bijzonder op de feesten van de HEERE. Dan zal Hij de vijanden van Zijn erfdeel, het sieraadland Israël op een afstand houden. Wanneer dat niet langer het geval is, zoals in 1973 tijdens de Jom Kippoer oorlog en nu met het Loofhuttenfeest, dan roept, ja brult de HEERE als een leeuw, Zijn volk en alle volken terug naar het verbond en naar Hemzelf, Jesaja 25:29-30. De oordelen van een barmhartig God beginnen bij Zijn eigen huis en Zijn een doorbrekend licht, een openbaring van Hem aan Wie het oordeel gegeven is. Maar als het daar begint wat zal dan het einde zijn van hen die het Woord Gods, het evangelie ongehoorzaam zijn, 1 Petrus 4:17, Hosea 5:1-5? Dat sluit aan bij het antwoord dat de HEERE in Habakuk 2:4 geeft: De rechtvaardige zal door zijn volhardend geloof leven, Hebreeën 10:38. Galaten 3:11, Romeinen 1:17. En al het gewelddadig vergoten bloed zal Hij vergelden, van Abel af. Robert Berns, 14-10-2023

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב