Parasha Bo met Robert Berns 19-01-2024
19/01/2024

Parasha Bo met Robert Berns 19-01-2024

Inleiding op Parashat Bo te lezen Exodus 10:1 – 13:26, Jeremia 46: 13 – 28, Romeinen 8:26 – 27
Thema:
Exod.10:26 Want wij weten niet waarmee wij JHWH zullen moeten dienen, vóórdat wij daar aankomen.
Farao weigerde om zich voor JHWH te verootmoedigen en Hem te gehoorzamen. Ondanks de wonderlijke tekenen liet hij zich niet waarschuwen door de vinger Gods maar verhardde zijn boosaardige hart. Hij maakte de slavendienst voor de Israëlieten op hartvochtige wijze onredelijk zwaar. Farao geeft zich zelfs na negen zware plagen nog niet geheel gewonnen. Hij stelt nog steeds zijn voorwaarden. Mozes antwoordt: Exod.10:26 Want wij weten niet waarmee wij JHWH zullen moeten dienen, vóórdat wij daar aankomen.
Daarom wil Mozes met al hun have en goed, met jong en oud op weg gaan. De confrontatie is bikkelhard geworden, farao dreigt Mozes te zullen doden. De boodschap waarmee Mozes op weg gestuurd was komt nu opnieuw op de onderhandelingstafel. Exodus 4:22 – 23 Dan zult gij tot Farao zeggen: Zo zegt de HERE: Israël is mijn eerstgeboren zoon; daarom zeg Ik u: laat mijn zoon gaan, opdat hij Mij diene; zoudt gij echter weigeren hem te laten gaan, dan zal Ik uw eerstgeboren zoon doden. Exodus 11:7 – 8 … opdat gij weet, dat de HERE scheiding maakt tussen de Egyptenaren en de Israëlieten. En al uw dienaren hier zullen tot mij komen en zich voor mij nederbuigen en zeggen: Ga heen, gij en al het volk dat u volgt; daarna zal ik heengaan. Toen ging Mozes in brandende toorn van Farao heen. JHWH bevrijdde Zijn eerstgeboren zoon, door Zijn sterke rechterhand, van een wereldmacht, van Egypte, van hen die sterker waren dan zijn volk.
Hij verloste en loste hen opdat zij Hem zouden dienen. Dat was het beoogde doel. Daarom gingen zij op weg door de woestijnen om JHWH op de plaats die Hij verkoren had te dienen. Mozes en het volk zullenl daarvan spoedig zingen aan de Rode zee in Exodus 15:17 – 18 Gij brengt hen en plant hen op de berg die uw erfdeel is; de plaats die Gij, HERE, tot uw woning gemaakt hebt; het heiligdom, HERE, door uw hand gesticht. De HERE regeert voor altoos en eeuwig. Maar hoe JHWH gediend wil worden openbaart Hij pas aan Mozes na de verbondssluiting op de Horeb. Dan wordt hem de dienst in het eeuwige huis van de Vader getoond en naar dat voorbeeld zal hij de tent van de samenkomst maken. Langs de weg in de mishkan konden de priesters naderen. Nu echter is in de Messias de weg in de hemelse gewesten open gegaan, opdat wij allen Hem zouden dienen als een koninkrijk van priesters, een heilig volk, door de Geest geleerd. Romeinen 8:26 - 27 En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.
OP die nieuwe en levende weg onderwijst de Geest ons o.a. over de menorah, de zeven geesten Gods die over de ganse aarde zijn uitgestuurd.
Robert Berns, 20-01-2024

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב