Over zang en muziek gesproken (1)
06/04/2022

Over zang en muziek gesproken (1)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 105

1 Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan,
maak Zijn daden bekend onder de volken.

2 Zing voor Hem, zing psalmen voor Hem,
spreek aandachtig van al Zijn wonderen.

3 Beroem u in Zijn heilige Naam,
laat het hart van wie de HEERE zoeken, zich verblijden.

4 Vraag naar de HEERE en Zijn kracht,
zoek Zijn aangezicht voortdurend.

5 Denk aan Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft,
aan Zijn tekenen en de oordelen van Zijn mond,

6 nakomelingen van Abraham, Zijn dienaar,
kinderen van Jakob, Zijn uitverkorenen.

Over zang en muziek gesproken (1)
In de voorgaande afleveringen hebben we met elkaar nagedacht over de eerste woorden van de Psalm, waarin de dichter Israel maar bij wijze van spreken ook u en mij van morgen oproept om de HEERE te loven en Zijn naam aan te roepen.

Maar dan vervolgens roept hij u en mij vanmorgen ook op om voor Hem te zingen, zing psalmen voor Hem.
Gods volk, Israel, maar ook wij hebben alle reden om voor Hem te zingen en dat te doen met psalmen, en zoals de apostel Paulus schrijft met gezangen en geestelijke liederen!

Het woord dat in Psalm 105 vertaald is met "psalmen zingen" betekent eigenlijk "snoeien", en dan, "afsnijden", als een toespraak op regelmatige tijdstippen; en dan betekent het om zulke woorden te begeleiden met een muziekinstrument.

Het idee hier is, dat hij benaderd moet worden, niet alleen met "zang", maar met gevoelens uitgedrukt in de vorm van reguliere compositie - in muzikale nummers.

Muziek, de wereld is er vol van, maar is veelal niet ter ere van God. In tegendeel zou ik haast zeggen. Muziek maakt de tongen los, zou ik willen zeggen. Niet alleen in letterlijke zin. Ook binnen het christendom en de kerk wordt er veelal gsproken, om het woord ‘discussie’ maar niet te noemen, of nog intenser, gestreden, om wat er wel en niet gezongen kan worden. Psalmen, lofzagen, geestelijke liederen, Johannes de Heer, Opwekkingsliederen. En op welke manier we zingen blijkt ook een bron van gesprek te zijn, zitten of staan, de handen opheffen of juist niet, om over dansen maar nit te spreken. Voor u, als luisteraar zal dit ongetwijfeld herkenbaar zijn. En waarom zingen we eigenlijk? Een oude broeder zei eens tegen me toen we het over zang in de dienst hadden: We zingen omdat we blij zijn, niet om blij te worden. Maar is dat wel zo? Voldoende reden om dus eens stil te staan bij dit onderwerp. Stil te staan en na te denken aan de hand van de Bijbel.

Allereerst wil ik stellen dat God, de Bron van muziek is.  Vrijwel elke muziekencyclopedie stelt dat muziek voortkomt uit de magie. Dit tonen musicologen aan uit studies van magische muziek van de natuurvolken. Ook de huidige magische New Age en house muziek in de 'beschaafde' maatschappij zijn voorbeelden van magische muziek. Weliswaar werd en wordt muziek voor magie gebruikt, maar het is onvolledig te stellen dat de oorsprong van muziek daar ligt. Omdat … de bron van al het leven ligt bij God (Psalm 36:10). Alles, ook muziek is geschapen door en tot Zijn Zoon, de Here Jezus .

Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem (Kol 1 vers 16)

Muziek is een zaak van het hart, van de menselijke geest, en wordt tot uitdrukking gebracht met het lichaam. David danste nota bene op de muziek. De mogelijkheid om muziek te componeren, te (leren) spelen of ernaar te luisteren is bij de schepping van de mens ingelegd. Muzikale expressie heeft daarom een Goddelijke oorsprong.

De Bijbel geeft voorbeelden van Persoonlijke doelen van God van mens en muziek. God roept de mens op om te zingen: "Zingt de Here een nieuw lied, zingt de Here, gij ganse aarde." (Psalm 96:1) De gehele aarde wordt daartoe uitgenodigd o.a. in Jesaja 65:18.

Want zie, Ik schep een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde.

Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden,
ze zullen niet meer opkomen in het hart.

Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid
in wat Ik schep,
want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde

en zijn volk blijdschap.
En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem
en vrolijk zijn over Mijn volk.

Wanneer mensen tot geloof komen, verlost worden, krijgen ze behoefte om Zijn lof te zingen, zoals Psalm 106:12 het uitdrukt:

Hij verloste hen uit de hand van de hater,
Hij bevrijdde hen uit de hand van de vijand.
Water bedolf hun tegenstanders,
niet één van hen bleef over.
Toen geloofden zij Zijn woorden,
zij zongen Zijn lof.

Er is meer dat naar de Goddelijke oorsprong verwijst. We lezen Psalm 94:9: "Zou Hij, die het oor plantte, niet horen? die het oog vormde, niet zien?" Is dit vergelijkenderwijs ook zo met muziek? Zou Hij die muziek schiep, geen muziek kennen? De Schrift geeft aanleiding tot deze vergelijking. Wat geschapen is, lag al vast in het wezen van DE Bron Die schiep. Toen Johannes de stem van Jezus hoorde zei hij: "Ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin." (Openb. 1:10) Johannes beschreef Gods stem op een geweldige manier: "de stem, die ik hoorde, was als van citerspelers, spelende op hun citers." (Openb. 14:2)

In Gods stem zitten als het ware instrumenten verweven. Engelen (waarvan we in de Bijbel trouwens nergens lezen dat zij zingen), luisteren "naar de klank van Zijn Woord." (Psalm 103:20) Uit die klanken maken zij op, wat ze moeten doen.

Luister, hoe de profeet Ezechiël in vers 33:32 de stem van Gods Woord beschrijft: "Zie, gij zijt voor hen (Israël) als een liefdeslied, schoon van klank, passend bij snarenspel." Met andere woorden, de Woorden van God nodigen uit om die met snaarinstrumenten te begeleiden.

Gods stem kent vele klanken. Hij heeft een buitengewone stem, waarmee Hij zowel de donder kan laten horen (2 Sam. 22:14), als het geluid van vele wateren (Openb. 1:15). De mogelijkheden van een elektronisch keyboard vallen daarbij in het niet.

De Bijbel schrijft dat de Opgestane Heer eenmaal Zelf voor de Vader zal zingen: "en Hij (Jezus) zegt: Uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen, in het midden der gemeente zal ik U lofzingen." (Hebr. 2:12

Als dat geen zegen is.

In de volgende uitzending willen we hier verder over nadenken.

https://www.youtube.com/watch?v=wtIVUlSb7AQ

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב