Over vruchtbaarheid gesproken -2-
20/04/2021

Over vruchtbaarheid gesproken -2-

Klik hieronder om nar de uitzending te luisteren:


We lezen vanmorgen de woorden uit Kolossenzen 1 vers 9 tot 12:

Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,

zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God,

1erwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen.

Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht.

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.

14In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.

Gisteren hebben we kort stilgestaan in Genesis dat vrucht dragen Gods doel is voor ons leven. In de nieuwe schepping, door Jezus Christus, of Yeshua haMissiach, worden de oorspronkelijke doelen van God hersteld. Op veel plaatsen in het Nieuwe Testament komt dit heel duidelijk naar voren; met name in het gebed van de apostel Paulus in Kolossenzen 1:9-12, zoals we zojuist gelezen hebebn. In dit prachtige gebed is elk woord positief en opbouwend van karakter.

Zullen we alle opbouwende woorden in dit gedeelte eens doornemen? Allereerst bidt Paulus over de christenen in Kolosse dat ze vervuld mogen worden met kennis van Gods wil. Het is niet zo dat ze ergens, diep vanbinnen, een beetje kennis van Gods wil zullen hebben. Nee, ze zullen ermee vervuld zijn. Dit gebeurt in alle wijsheid en geestelijk inzicht (vers 9). Niet een klein beetje wijsheid en geestelijk inzicht, maar alle wijsheid en geestelijk inzicht. Vervolgens bidt hij dat ze een leven mogen leiden dat God in alles behaagt - niet Hem hier of daar een plezier doen, maar Hem echt in alle dingen eren. Hij bidt dat ze vrucht mogen dragen in elk goed werk (vers 10)... Dat is de honderdvoudige groei in de kennis van God. Dan bidt hij dat ze met alle kracht krachtig gemaakt worden, naar de sterkte van Zijn heerlijkheid (vers 11), niet een beetje kracht, maar alle kracht - met het resultaat dat ze in alles volharden (vers 11).

Volharding, of doorzettingsvermogen, was één van de sleutelwoorden in de gelijkenis van de zaaier. In het gelezen gebed van horen we doorklinken dat hij voor ons bidt dat we vol geduld, volharding, dankbaarheid en blijdschap zullen zijn. Hij besluit met de woorden dat God de Vader ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht (vers 12). God heeft voorzien in alles wat nodig is om binnen te gaan in onze erfenis: het koninkrijk van licht.

Zijn wil is voor altijd vastgelegd in Gods Woord. Hij wil dat we vruchtbaar zullen zijn; dat we vrucht zullen dragen; en dat we Hem in alles zullen behagen. Hij heeft ons ook bekwaam, dus geschikt gemaakt, om dit te kunnen doen.

Dank U Heer, dat deze prachtige woorden ook voor mij zijn. Wilt U ons vullen met de kennis van Uw wil, met alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat wij U mogen eren in alles wat wij doen en spreken. Wij bidden dat we in elk goed werk vrucht mogen dragen omdat U ons met alle kracht krachtig maakt, zodat we kunnen volharden en geduldig mogen en kunnen zijn.

 

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב