Over vernieuwing gesproken
21/03/2022

Over vernieuwing gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Maandag 21 maart 2022

Psalm 104

24 Hoe groot zijn Uw werken, HEERE,
U hebt alles met wijsheid gemaakt,
de aarde is vol van Uw rijkdommen.

25 Daar ligt de zee, groot en wijd uitgestrekt;
daar [leeft] krioelend gedierte, niet te tellen,
kleine dieren en grote.

26 Daar varen de schepen,
[daar gaat] de Leviathan, die U gevormd hebt
om [hem] erin te [laten] spelen.

27 Zij allen wachten op U,
dat U hun voedsel geeft op zijn tijd.

28 Geeft U het hun, zij verzamelen het,
doet U Uw hand open, zij worden met het goede verzadigd.

29 Verbergt U Uw aangezicht, zij worden door schrik overmand,
neemt U hun adem weg, zij geven de geest
en keren terug tot hun stof.

30 Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen
en vernieuwt U het gelaat van de aardbodem.

Over vernieuwing gesproken
De woorden uit het laatste vers doen mij onmiddellijk denken aan Genesis 1 vers 2:
De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.

De Ruach van Elohim broedde op de oppervlakte, het gezicht van de wateren, ham-mawim. En Elohim, meervoud zei: Licht, en er wat licht.

Hier zien we letterlijk plaatsvinden wat beschreven staat in Psalm 104 vers 30:
Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen
en vernieuwt U het gelaat van de aardbodem.

Met het licht werd het gelaat van de aardbodem letterlijk vernieuwt.

Geweldig toch?

Maar in deze woorden ontdekken we ook een geweldig patroon in de Schrift.

Want het scheppen van het licht in Genesis 1 vers 3 is niet Gods laatste woord met betrekking tot Zijn schepping. De psalmist beschrijft in vers 30 nieuw leven na een droogte of na een winter, als beeld voor de wedergeboorte van de aarde, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het is een beeld van het werk van de Geest van God Die een nieuwe schepping tot stand brengt door “het gelaat van de aardbodem” te vernieuwen.

Want laten we eerlijk zijn wat is het een verademing wanneer de winter over gaat in de lente en de zon weer lichtbaar wordt na de donkere dagen. En wat zijn de mensen bijvoorbeeld in Israel blij waneer na een zinderende zomer de regentijd aanbreekt. In beide gevallen wordt bij wijze van spreken het gelaat van de aardbodem vernieuwd.

Maar wat is het ook een verademing wanneer we na een tijd waarin we Gods aanwezigheid in ons leven niet zozeer ervaren hebben Hij er ineens weer is.

En hoeveel mensen vragen zich in de tijd waarin wij leven niet af of God werkelijk wel bestaat. Zeker ook in de dagen waarin wij leven. In een tijd waarin we steeds meer zien dat de mens het denkt zonder God wel te kunnen redden en Hem bij wijze van spreken gedag zeggen. En als we zien naar de omstandigheden in deze wereld, die bij wijze van spreken zuch en en wereldwijde problemen zich opstapelen. We te maken hebben met een wereld die we beroofd hebben van haar energie bronnen, die we letterlijk vervuild hebben tot op het bot en waarop de mensen elkaar bij wijze van spreken tot op het bot haten. In het groot en in het klein. In de kerk en in de wereld? Hoeveel kerkscheuringen hebben we niet achter de rug en hoeveel oorlogen worden er op dit moment niet uitgevochten? Oekraine haalt al weken de voorpagina, maar in Afrika slachten mensen elkaar bij bosjes af.

Ben ik somber? Ja, inderdaad, wanneer ik op deze dingen zie. Inderdaad, deze wereld is op een punt gekomen waarin de mens niet in staat is de problemen zelf op te lossen. Het failliet van de mensheid zullen we moeten erkennen. En waar is God?

Hij verbergt Zich, maar afwezig is Hij niet.

Want draai ik mij bijvoorbeeld om en richt ik mij op de toekomst, dan ben ik hoopvoller dan ooit. Want zegt de dichter van de Psalm:

Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwt U het gelaat van de aardbodem.

En als u het aan mij vraagt, dan zijn we binnen kort wel op dat punt aangekomen. De weeen volgen elkaar bij wijze van spreken in een steeds sneller tempo op. De ontembare branden in de zomers, de verschrikkelijke overstromingen, nog maar net een wereldwijze pandemie achter de rug en we zitten tot over de oren in een oorlog waarbij we moeten vrezen voor een atoomoorlog die alles en iedereen zal vernietigen.

Maar dan lees ik de woorden van de oude Jasaja, duizenden en duizenden jaren geleden gesproken en geprofeteerd. Woorden van hoop en woorden van verwachting, woorden van een nieuwe geboorte, want wanneer Hij Zijn Geest uitzendt, dan wordt deze aarde opnieuw geschapen en vernieuwt Hij het gelaat van de aardbodem. Want in tevenstelling tot alle kranten en nieuwrubrieken en websites waarin al het verschrikkelijke van deze wereld wordt uitgestrooit is er goed nieuws. Rechtstreeks uit de hemel:

17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde.
Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden,
ze zullen niet meer opkomen in het hart.

18 Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid
in wat Ik schep,
want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde
en zijn volk blijdschap.

19 En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem
en vrolijk zijn over Mijn volk.
Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden,
of een stem van geschreeuw.

20 Daar zal niet meer zijn
een zuigeling die maar enkele dagen leeft
of een oude man
die zijn dagen niet zal volmaken,
want een jonge man zal sterven als een honderdjarige,
maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden.

21 Zij zullen huizen bouwen en erin wonen,
zij zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten.

22 In wat zij bouwen, zal geen ander wonen,
van wat zij planten, zal geen ander eten.
Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom,
en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van Letterlijk: verslijten. het werk van hun handen.

23 Zij zullen zich niet voor niets vermoeien
of kinderen baren voor iets verschrikkelijks,
want zij zijn het nageslacht van de gezegenden door de HEERE,
en hun nakomelingen met hen.

24 En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden,
terwijl zij nog spreken, Ík zal horen.

25 Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden,
een leeuw zal stro eten als een rund,
een slang – zijn voedsel zal stof zijn.
Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten
op heel Mijn heilige berg, zegt de HEERE.

Ik herhaal het nog een keer: Zegt de HEERE, zegt JHWH, de Aanwezige.

Tsja, lieve mensen, het is maar net waar we in deze tijd onze ogen op richten. Op alle ellende die elke dag maar weer in eein schijnbaar eindeloze stroom over ons wordt uitgestrooid of richten we ons op het eeuwig Woord van God.

Van het eerste worden we somber en terneer geslagen, van het tweede worden we hoopvol en blij. Weet u, we zijn er bijna maar nog niet helemaal!

Als dat geen zegen is.

Een veel gehoord gezegde tegenwoordig is dat we leven in de dagen van Noach. Daar wil ik een volgende keer met u over nadenken. Want na deze periode van de verdrukking, waarvan we een beeld zien van de zondvloed en daarna komen Noach en zijn gezin op een aarde met een vernieuwd gelaat. Daar wil ik de volgende keer met u over nadenken.

 

DELEN
[Sassy_Social_Share]

#0581 Psalm 104 -48- 2022-03-21

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב