Over verdrukking en blijdschap gesproken
11/06/2021

Over verdrukking en blijdschap gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 90

De eeuwige G’d en de vergankelijke mens

1Een gebed van Mozes, de man G’ds.
Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest
van generatie op generatie.

2Al vóór de bergen geboren waren
en U de aarde en de wereld voortgebracht had,
ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U G’d.

3U doet de sterveling terugkeren tot stof
en zegt: Keer terug, mensenkinderen.

4Want duizend jaren zijn in Uw ogen
als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is,
of als een wake in de nacht.

5U spoelt hen weg, zij zijn als de slaap.
In de morgen zijn zij als het gras dat opkomt:

6in de morgen bloeit het en komt het op,
's avonds wordt het afgesneden en het verdort.

7Want wij vergaan door Uw toorn,
door Uw grimmigheid worden wij door schrik overmand.

8U stelt onze ongerechtigheden voor Uw ogen,
onze verborgen zonden in het licht van Uw aangezicht.

9Want al onze dagen gaan voorbij door Uw verbolgenheid,
wij brengen onze jaren door als een gedachte.

10De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren,
of, als wij zeer sterk (Letterlijk: bij krachten) zijn, tachtig jaren,
maar het beste daarvan is moeite en verdriet,
want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen.

11Wie kent de kracht van Uw toorn
en Uw verbolgenheid, wie weet hoezeer U te vrezen bent?

12Leer ons zó onze dagen tellen,
dat wij een wijs hart verkrijgen.

13Keer terug, HEERE, hoelang nog?
Laat het U berouwen over Uw dienaren.

14Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid,
dan zullen wij juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen.

15Verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin U ons verdrukt hebt,
overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben.

Over verdrukking en blijdschap gesproken
We zijn bijna aan het einde van de Psalm van Mozes, de man G’ds toegekomen. En wat een geweldig gebed van Mozes is dit. Vind je ook niet? We zouden er nog veel meer ochtenden, brachot ba boker aan kunnen besteden, maar zoals pas iemand tegen mij zei, inderdaad er zijn 150 Psalmen en dan voeg ik er maar aan toe 66 bijbelboeken.

En lat ik maar heel eerlijk zijn, het zou ook mijn gebed kunnen zijn. En misschien ook dat wel van u en jou: Heere, verblijd mij overeenkomstig de dagen waarin U ons verdrukt hebt, overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben.

Want hoe waar is het wat we Mozes in deze Psalm eerder hoorden bidden:

De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren,
of, als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren,
maar het beste daarvan is moeite en verdriet.

Moeite en verdriet, en ik kan je vertellen dat Mozes die nota bene 120 jaar geworden is daarvan mee kon praten. Een kind dat er eigenlijk helemaal niet mocht zijn, een ongewenst kind, gevlucht uit Egypte, veertig jaar in de woestijn schaapherder ronddolen met een geweldige opleiding achter de rug en dan geroepen worden voor God om Hem te vertegenwoordigen voor God en Zijn volk terwijl je eigenlijk geen woord uit kunt brengen vervolgens die heel vervelende boodschappen te moeten brengen bij de Farao, voor een gesloten zee staan met een enorm volk en dan toch maar het geloof hebben dat de watergolven zullen breken en je over het droge kunt lopen. Dan eindelijk voor het beloofde land staan, terug gestuurd te worden, het hele volk, al die goede bekenden sterven van je en uiteindelijk ben je een keer ongehoorzaam en sta je bij wijze van spreken met een voet in het beloofde land en dan mag je er niet in, sterker nog, met de haven in zicht, verteld je Werkgever je dat je moest sterven…

Maar het was niet allemaal moeite en verdriet in Zijn leven. Ben je mal! De Heere God heeft het gebed van Mozes bovenmate verhoord: verblijd mij overeenkomstig de dagen waarin U ons verdrukt hebt!

Luister maar mee wat hij namelijk zingt in Psalm 139: Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. En in Psalm 145: De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen, goedertieren in al Zijn werken.

En het wordt nog mooier. In Openbaring 15 horen we de engelen zelfs het lied van Mozes zingen: En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen!

Wat een geweldig lied, vind je ook niet? Zeker als je ziet wat Mozes allemaal in Zijn leven heeft meegemaakt?

Zo kunnen we dit lied als een persoonlijk lied van Mozes lezen, en dat is het in eerste instantie natuurlijk ook. Maar zo kunnen we het ook lezen als een lied en als een gebed van het volk Israel. D wat heeft dit volk in haar geschiedenis onvoorstelbaar veel meegemaakt. Meer dan elk ander van de 70 volken hier op aarde. Wat een oorlogen, wat een verbanningen en wat een onvoorstelbare verdrukkingen. Toen, in de tijd van de bijbelschrijvers, maar ook daarna. Uitgekotst, sorry voor het woord door de kerk, door de eeuwen heen, waarin alle Bijbelse feesten werden afgeschaft om reden van pure antisemitisme. En de eeuwen waarin de kerk met droge ogen verkondigde dat het Volk Israel bij nota bene haar eigen G’d had afgedaan en dat kerk in de plaats van Israel was getreden. En er zou nog veel meer te noemen zijn, maar let op, wat de Heere Jezus, Jeshua hierover zegt: Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is.

De HEERE van de legermachten zal
op deze berg voor alle volken
een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten,
een feestmaal met gerijpte wijnen,
met uitgelezen gerechten vol merg,
met gezuiverde gerijpte wijnen.

En Hij zal op deze berg verslinden
de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is,
en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn.

Hij zal de dood voor altijd verslinden,
de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen
en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde,
want de HEERE heeft gesproken.

Op die dag zal men zeggen:
Zie, Dit is onze God;
wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen.
Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht,
wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil.

Als dat geen zegen is!

DELEN

[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב