Over toekomstmuziek gesproken -2-
29/10/2021

Over toekomstmuziek gesproken -2-

Passage: Psalm 98

Klik hieronder om naar de uitzendig te luisteren:


Psalm 98
Het heil van de HEERE komt

1 Een psalm.
Zing voor de HEERE een nieuw lied,
want Hij heeft wonderen gedaan;
Zijn rechterhand en Zijn heilige arm
hebben Hem heil gebracht.

2 De HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt
en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken.

3 Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw
voor het huis van Israël;
alle einden der aarde hebben gezien
het heil van onze God.

4 Juich voor de HEERE, heel de aarde,
breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen.

5 Zing psalmen voor de HEERE met de harp,
met de harp en met luid psalmgezang,

6 met trompetten en bazuingeschal,
juich voor het aangezicht van de Koning, de HEERE.

7 Laat de zee bulderen met al wat ze bevat,
de wereld juichen met wie haar bewoont.

8 Laten de rivieren in de handen klappen,
de bergen tezamen vrolijk zingen

9 voor het aangezicht van de HEERE;
want Hij komt om de aarde te oordelen.
Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid
en de volken op billijke wijze oordelen.

Over toekomstmuziek gesproken -2-
In de voorgaande uitzending werden we door de dichter van de Psalm opgeroepen om voor de Heere de HEERE, de Eeuwige te juichen en vrolijk Hem de lof toe te zingen. En niet alleeen wij, maar de hele aarde. Wat een geweldig evenement zal dat zijn zeg. Denk je eens in. De hele aarde breekt uit in een feest voor Hem.

En we worden begeleid door nota bene een heel orkest! Het eerste instrument dat genoemd wordt is de harp, in het Hebreeuws kinnôr. Het woord vinden we ook in het meer van Genesarecth, afkomstig van de vom van het meer, dat op een harp lijkt.

Dit is een bekend snaarinstrument dat vaak wordt gebruikt in heilige muziek. Er wordt vaak gezegd dat het werd gebruikt om de gevoelens van David uit te drukken.

Het woor Kinnor of harp vinden we al in Genesis 4: En de naam van zijn broer was Jubal. Deze werd de vader van allen die harp en fluit kunnen bespelen.

De trompet, die in het volgende vers wordt genoemd werd voornamelijk gebruikt voor het bijeenroepen van een openbare vergadering voor aanbidding, of voor het verzamelen van de legers voor de strijd.

Het volgende instrument dat mee doet in het orkest is de Shofar. Het blazen op de bazuin is dan onder andere het teken van de strijd tussen het leger van Babel en de legermachten van YAHWEH. Het betekent: Bereid je geestelijk voor op de strijd en op het oordeel! Besef dat de tegenstander je wil ontmoedigen en vernederen, dat als je niet daarop voorbereid bent, je de moed verliest en je je gewonnen zou geven aan de vijand. Maar tegelijkertijd heeft het de betekenis van de aankondiging dat de Koning komt. En over die betekenis spreekt Psalm 98 ook: Het heil van de HEERE komt.
In Openbaringen 11 lezen we: En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus of Messias geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent, zij wandelen, HEERE, in het licht van Uw aangezicht, zegt de dichter van Psalm 89.

7 Laat de zee bulderen met al wat ze bevat,
de wereld juichen met wie haar bewoont.

8 Laten de rivieren in de handen klappen,
de bergen tezamen vrolijk zingen

9 voor het aangezicht van de HEERE;
want Hij komt om de aarde te oordelen.

De hele schepping is bij Zijn komst betrokken, niets en niemand uitgezonderd. Wat is het dan ongelooflijk belangrijk dat we inderdaad zoals we zojuist lazen, de klank van de bazuin kennen.

Als afsluiting vanmorgen wil ik een paar bijbelteksten lezen die verband houden met de bazuin, de shofar:

Mattheüs 24, vers 31

En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

1 Korinthe 14, vers 8

Want ook als de bazuin een onherkenbaar geluid geeft, wie zal zich gereedmaken voor de strijd?

1 Korinthe 15, vers 52

in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

1 Thessalonicenzen 4:

Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben.

Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.

Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.

Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

https://www.youtube.com/watch?v=LPFUj1CHK5Q

[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב