Over redding gesproken
15/10/2021

Over redding gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


G’d is de Allerhoogste

1 De HEERE regeert, laat de aarde zich verheugen
en vele kustlanden zich verblijden.

2 Wolken en donkerheid zijn rondom Hem,
gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon.

3 Vuur gaat voor Zijn aangezicht uit
en zet rondom Zijn tegenstanders in vlam.

4 Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld,
de aarde ziet ze en beeft.

5 De bergen smelten als was
voor het aangezicht van de HEERE,
voor het aangezicht van de Heere van heel de aarde.

6 De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid
en alle volken zien Zijn heerlijkheid.

7 Beschaamd moeten zijn allen die beelden dienen
en zich op de afgoden beroemen.
Buig u voor Hem neer, alle Goden.

8Sion heeft het gehoord en zich verblijd,
de dochters van Juda hebben zich verheugd
vanwege Uw oordelen, HEERE.

9Want U, HEERE, bent de Allerhoogste over de hele aarde,
U bent zeer hoog verheven boven alle Goden.

10U die de HEERE liefhebt, haat het kwade.
Hij bewaart de ziel van Zijn gunstelingen,
Hij redt hen uit de hand van de goddelozen.

11Licht is gezaaid voor de rechtvaardige
en blijdschap voor de oprechten van hart.

12Rechtvaardigen, verblijd u in de HEERE;
loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid.

Over redding gesproken

Vandaag wil ik met u stilstaan bij het laatste gedeelte van vers 10:
U die de HEERE liefhebt, haat het kwade.
Hij bewaart de ziel van Zijn gunstelingen,
Hij redt hen uit de hand van de goddelozen.

Inderdaad, zoals we de voorgaande keer met elkaar overdacht hebben, bewaart de HEERE, met hoofdletters geschreven dus, de Aanwezige de ziel, het leven van zijn gunstelingen. Zij ontvangen dus eeuwig leven, want Hij bewaart hun ziel, dat is hun leven. En hoe Hij dat doet wordt het vervolg van de tekst uitgelegd. Door hen te redden uit de hand van de goddelozen, zegt de tekst dan.

Hij redt, natsal, zegt het Hebreeuws. Narsal, redden, heeft ook de betekenis van uitkleden , plunderen, zichzelf verlossen, verlost worden, wegrukken.

Een mooi voorbeeld vinden we daarvan in Genesis 31 vers 9 en ik lees voor het verband van de tekst de eerste 9 verzen:

Toen hoorde hij de woorden van de zonen van Laban, die zeiden: Jakob heeft alles genomen wat van onze vader was; uit dat wat van onze vader was, heeft hij al deze rijkdom verworven.

Ook lette Jakob op het gezicht van Laban, en zie, het stond ten opzichte van hem niet meer als voorheen - Letterlijk: gisteren en eergisteren;

Toen zei de HEERE tegen Jakob: Keer terug naar het land van uw vaderen en naar uw familiekring. Ik zal met u zijn.

Toen stuurde Jakob boden en liet Rachel en Lea naar het veld roepen, naar zijn kleinvee,

en hij zei tegen hen: Ik zie dat het gezicht van jullie vader ten opzichte van mij niet meer staat als voorheen. De God van mijn vader is echter bij mij geweest.

Jullie weten zelf dat ik met al mijn kracht voor jullie vader heb gewerkt.

Jullie vader heeft mij echter bedrogen en mijn loon wel tien keer veranderd, maar God heeft hem niet toegelaten mij kwaad te doen.

Wanneer hij dit zei: De gespikkelde dieren zullen je loon zijn, dan wierp al het kleinvee gespikkelde jongen; en wanneer hij dit zei: De gestreepte dieren zullen je loon zijn, dan wierp al het kleinvee gestreepte jongen.

Zo heeft God het vee aan jullie vader ontrukt (natsal) en het mij gegeven.

Op deze manier werd Laban letterlijk uitgekleed van zijn kudde, van zijn vee.
Met krachtige en uitgestrekte Arm.  Hij verlost zijn gunstelingen van de goddelozen en beter vertaald, de ‘godvijandigen’. Zij die tegenover de Eewige vijandig staan, Hem niet liefhebben.

Het Hebreeuwse woord is רְשָׁ֫עִ֥ים - resha‘im - het meervoud van רָשָׁע - rasha‘; dat zijn slechte mensen die vooral gekenmerkt worden doordat ze radicaal tegen God ingaan; lak hebben aan wat Hij zegt. Het gelijke werkwoord betekent onder andere overtreden. Het gaat niet om iemand die een keer zondigt, maar om mensen die bewust zondigen.

Hij verlost van de goddelozen resha‘im dat eindigt met de meervoudsvorm ‘im’, goddelozen. Meervoud. En afkomstig de goddeloze. Resha. Resha, en we weten allemaal wie daarmee bedoeld wordt. De leugenaar van het begin. De Tegenstander, de tegenpool van de Eeuwige.

En de Eeuwige laat ons vanmorgen bij het begin van de dag weten: Ik red je uit zijn hand. Uit zijn Yat of in het Hebreeuws. Uit zijn yatten.

Wat een ongelooflijk Evangelie vanmorgen weer. Wanneer we Hem kennen mogen we weten dat wij uit de klauwen van de duivel gered zijn.

Daniel zegt het al:
Hij verlost en redt, Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde, Hij, Die Daniël heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen.

En wat een geweldige woorden lezen we in het allerlaatste bijbelhoofdstuk van het eerste testament, in Maleachi 4, het zijn de laatste woorden die de eeuwige hier spreekt, want Hij heeft het laatste woord. Luister maar eens:

1Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE van de legermachten, Die van hen wortel noch tak zal overlaten.

Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. U zult de goddelozen vertrappen. Voorzeker, stof zullen zij worden onder uw voetzolen op die dag die Ik bereiden zal, zegt de HEERE van de legermachten.

Weet u, we kunnen wel eens angstig worden als we letten op de tekenen van de tijd. Miljoenen christenen worden in deze wereld gemarteld, onderdrukt geslagen en soms zelfs ter dood gebracht. Wij hier in westen nog niet. Maar we merken bijna dagelijks dag de Eeuwige uit onze maatschappij verdrongen wordt. Sommige politieke partijen zijn ronduit onchristelijk, om maar niet een ander woord te gebruiken. Het ontstaan en het eind van het leven staan onder grote druk. We offeren het ongeboren kind op aan de Moloch, aan onze welvaart. En wanneer we het leven moe zijn, kunnen we er uit stappen wanneer de kwaliteit van leven afneemt. De Christelijke scholen staan onder enorme druk vanwege hun identiteit. De LHBTI-organisatie voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen wordt alom geaccepteerd. Natuurrampen zij aan de orde van de dag. En een wereldwijde pandemie zaait angst en verdeeldheid.

Maar, er is sprake van een G-oddelijk maar…

Hij bewaart de ziel van Zijn gunstelingen,
Hij redt hen uit de hand van de goddelozen.

Als dat geen zegen is.

[Sassy_Social_Share]

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב