Over lastige onderwerpen gesproken
05/11/2021

Over lastige onderwerpen gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 99
De macht van de HEERE is groot

1 De HEERE regeert; laten de volken sidderen.
Hij troont tussen de cherubs; laat de aarde beven.

2 De HEERE is groot in Sion,
Híj is verheven boven alle volken.

3 Laten zij Uw grote en ontzagwekkende Naam loven.
Heilig is Hij.

4 Loof de macht van de Koning, Die het recht liefheeft.
Ú hebt een billijk bestuur gevestigd,
Ú hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jakob.

5Roem de HEERE, onze God;
buig u neer voor de voetbank van Zijn voeten.
Heilig is Hij.

6 Mozes en Aäron waren onder Zijn priesters,
Samuel onder wie Zijn Naam aanriepen;
zij riepen tot de HEERE
en Híj verhoorde hen.

7 Hij sprak tot hen in een wolkkolom;
zij hebben Zijn getuigenissen in acht genomen
en de verordeningen die Hij hun had gegeven.

8 HEERE, onze God, Ú hebt hen verhoord;
U bent voor hen een vergevend God geweest,
hoewel U wraak oefende over hun daden.

9 Roem de HEERE, onze God;
buig u neer voor Zijn heilige berg,
want heilig is de HEERE, onze God.

Over lastige onderwerpen gesproken
Misschien is het u opgevallen dat in vers 5 en vers 9 nagenoeg dezelfde oproep wordt gedaan:

5 Roem de HEERE, onze God;
buig u neer voor de voetbank van Zijn voeten.
Heilig is Hij.

En in vers 9 lezen we:

9 Roem de HEERE, onze God;
buig u neer voor Zijn heilige berg,
want heilig is de HEERE, onze God.

Dat is natuurlijk geen toevalligheid. Want ‘toeval’ bestaat niet is mij geleerd, en zeker niet in het Woord van God. Dus het is even opletten wat tussen deze twee verzen in staat. Luister maar:

6 Mozes en Aäron waren onder Zijn priesters,
Samuel onder wie Zijn Naam aanriepen;
zij riepen tot de HEERE
en Híj verhoorde hen.

7 Hij sprak tot hen in een wolkkolom;
zij hebben Zijn getuigenissen in acht genomen
en de verordeningen die Hij hun had gegeven.

8 HEERE, onze God, Ú hebt hen verhoord;
U bent voor hen een vergevend God geweest,
hoewel U wraak oefende over hun daden.

Dit gedeelte spreekt over zoveel theologische aspecten: God aanroepen en vervolgens verhoring ontvangen, Zijn getuigenissen in acht nemen, met andere woorden misschien wel, wat is de plaats van de wet in de tijd waarin wij leven. Moeten we de wet houden ja of nee?

En dan de plaats van G-ds vergeving en wraak in het heilsplan van de Eeuwige... Laten we maar heel eerlijk zijn. Er zijn heel veel dilemma’s rond deze onderwerpen, juist ook onder hen die de Heere God van harte lief hebben. Want hoe zit het werkelijk met verhoring. En hoe zit met met de functie van de wet in de tijd waarin wij leven. En hoe zit het met vergeving en de uitoefening van God’s wraak.

Juist ook om deze thema’s heen zijn misschien wel talloze discussies en hete hoofden ontstaan, en laten we maar niet in de verleden tijd spreken. Splitsingen in de families, splitsingen in gezinnen en splitsingen in gemeenten. Er zijn talloze kerkgemeenschappen door ontstaan. Omdat men elkaar niet meer begreep. Omdat de nadruk van een van deze aspecten misschien wel ten koste ging van de verwaarlozing van een van andere aspecten. Dat vergeving op de voorgrond kwam te staan en de uitoefening van wraak op de achtergrond werd geschoven. Of juist weer dat G-ds wraak meer belicht werd dan G-ds genade.

Misschien kennen we het allemaal wel. En toch, al deze thema’s waar wij, laten we maar eerlijk zijn, ons hoofd over breken, hebben bij wijze van spreken heel oude papieren. De tekst in de psalm spreekt over Mozes, Aaron en Samuel. Zou daar misschien een antwoord liggen? Zij riepen tot de HEERE, de Aanwezige, en Hij verhoorde.

7 Hij sprak tot hen in een wolkkolom;
zij hebben Zijn getuigenissen in acht genomen
en de verordeningen die Hij hun had gegeven.

8 HEERE, onze God, Ú hebt hen verhoord;
U bent voor hen een vergevend God geweest,
hoewel U wraak oefende over hun daden.

 

Beste luisteraars, we worstelen allemaal op zijn tijd met de thema’s rond verhoring, vergeving, wraak, en de plaats van de wet in G-ds heilsplan. En ik ga u misschien teleurstellen, maar u krijgt van mij geen sluitend antwoord. Temeer omdat die worsteling ook in mijn leven plaatsvindt.

Maar misschien ligt het antwoord ook wel voor de hand. Mozes, Aaron en Samuel worden als getuigen genoemd. Wanneer we antwoorden zoeken op onze vragen over de verhoring van onze gebeden, als we vragen hebben over de functie van de wet, als we vragen hebben rond vergeving en als we vragen hebben over de plaats van G-ds wraak, zou het dan niet zo kunnen zijn dat we de antwoorden op deze vragen nu juist niet vinden in de levens van deze drie G-ds getuigen? Mensen van vlees en bloed zoals u en ik. Kijk eens naar hun leven. Verdiep je in hun levens en je zult antwoorden vinden op de dilemma’s waar wij vaak mee worstelen.

Maar van een aspect ben ik wel honderd procent overtuigd. En dat vinden we verborgen in vers 6:

6 Mozes en Aäron waren onder Zijn priesters,
Samuel onder wie Zijn Naam aanriepen;
zij riepen tot de HEERE
en Híj verhoorde hen.

Mozes, Aaron en Samuel roepen tot de HEERE, de Aanwezige. Zij roepen tot de Aanwezige in hun leven. Daar ligt troost in. U en jij en ik staan er niet alleen voor. Hij is de Aanwezige.

Ligt het dan aan ons roepen, dat als wij maar roepen Hij verhoort?

Maar let op, de eerste keer dat er over roepen, ‘qara’, in het Hebreeuws wordt gesproken is het een roepen van G-d. G-d riep het licht staat er in het Hebreeuws. G-d riep het gewelf hemel. En het laatste voorbeeld wat ik wil noemen is; Genesis 3 vers 15: G-d riep de mens.

Hoor je Hem roepen? Adam, mens waar ben je. Het is in alles G-ds opzoekende liefde. Dat is na Genesis 3 vers 15 niet opgehouden. De Eewige roept ook vandaag, jou en mij. Hij roept je in Zijn Aanwezigheid. Precies hetzelfde als bij Adam en Eva. Mensch, kom bij Mij. Of je Hem nu kent of niet. Of je hem nu 10, 20 of 30 jaar kent of niet. Mensch, kom vandaag bij mij.

Als dat geen zegen is.

https://www.youtube.com/watch?v=7Ipb1khgfrY

DELEN:
[Sassy_Social_Share]

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב