Over je dagen tellen gesproken
25/05/2021

Over je dagen tellen gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 90 Naardense vertaling

Een gebed, v. Mozes, de man Gods).
Heer, schuilplaats zijt gij ons geweest
in geslacht na geslacht.

Van eer de bergen werden gebaard
en gij aarde en wereld voortbracht,
van eeuwig tot eeuwig
zijt gij God.

Gij doet een mens weerkeren tot molm,
gij zegt:
zonen van Adam, keert weer!

Want duizend jaren zijn
in uw ogen
als de dag van gister zo die voorbijgaat,
als een wake in de nacht.

Gij spoelt ze weg, zij zijn een slaap,
in de ochtend
als gras dat opschiet:

in de ochtend in bloei en het schiet op,
voor de avond afgesneden en verdord.

Ja, wij vergaan door uw woede,
worden verbijsterd door uw gramschap,-
als gij onze ongerechtigheden
stelt u tegenover,
onze geheimen
in het licht van uw aanschijn.

Ja, in uw verbolgenheid wenden zich
al onze dagen,
ons vergaan onze jaren als een zucht.

De dagen onzer jaren,
daarin gaan zeventig jaar,
tachtig jaar als we sterk zijn
en het meeste daarvan
is moeite en verdriet,
want snel wordt het afgesneden,
wij vliegen heen.

Wie kent de kracht van uw woede,
uw verbolgenheid,-
hoe zeer gij zijt te vrezen!

Om onze dagen te tellen,
schenk ons zodanig kennis,
dat wij komen
tot een hart vol wijsheid!

Keer weer, Ene,- tot wanneer?-
heb deernis
over wie u dienen!

Verzadig ons in de ochtend
met uw vriendschap,
dat wij jubelen en verheugd zijn,
al onze dagen.

Verheug ons naar de dagen
dat ge ons hebt doen bukken,
jaren
dat we kwaad moesten zien!

Laat aan uw dienaars zien uw handelen,
uw luister
over hun zonen.

Kome de lieflijkheid van de Heer onze God
over ons, bevestig over ons
het doen van onze handen,
het doen van onze handen,
bevestig dat!

Over je dagen tellen gesproken-
Vandaag denken we na over de vers 12:
Leer ons zó onze dagen tellen,
dat wij een wijs hart verkrijgen.

Of zoals de Naardese vertaling zegt:
Om onze dagen te tellen,
schenk ons zodanig kennis,
dat wij komen
tot een hart vol wijsheid!

Tsja, ik ben maar eens gaan tellen. Want ik wilde wel graag even weten hoeveel dagen ik geleefd heb. Ik kwam vandaag uit op precies 23.160 dagen. Dat betekent dus dat vandaag dag 23.160 van mijn leven is.

Overigens zijn er op internet ‘leeftijdscalculators’ te vinden waarmee je in één handomdraai het aantal dagen vanaf je geboortedatum kunt berekenen.

23.401 dagen. Wat heb ik ermee gedaan? Heb ik ze geteld? Wat wordt er eigenlijk bedoeld met dat dagen tellen?

Ik moet dan zelf denken aan bijvoorbeeld:

- aan iemand die gaar trouwen gaat trouwen: nog 10 dagen en het is zover;
- een vrouw die zwanger is: nog acht weken te gaan, dat is 56 dagen;
- een zieke die weet dat ze niet meer beter zal worden: hoeveel dagen zal ik nog te leven hebben?

Leer ons onze dagen te tellen.

En als ik daar nog even verder op doordenk, dan vraag ik me af: hoeveel dagen laat ik me eigenlijk tussen de vingers doorglippen? Op hoeveel dagen heb ik nu gedaan wat ik echt belangrijk vind? Want ik weet niet of je het herkent, maar als je soms aan het einde van de dag even stil staat bij de dag die voorbij is, dan kan dat bij je naar boven komen: Heb ik gedaan wat ik echt wilde?

Heb ik uit de dag gehaald wat God er in gelegd heeft? Want het kan ook zomaar dat je je tijd verspilt, dat je bezig bent met dingen die er eigenlijk helemaal niet toe doen.

Of dat je veel aan het piekeren bent en je je zorgen maakt over onbenullige zaken. Of dat je jezelf looft te beklagen op zo’n dag terwijl je daar geen steek verder mee komt.

Henk Binnendijk stelt tijdens zijn lezingen nogal eens de vraag aan zijn toehoorders wie van zijn toehoorders een half uur per dag de Bijbel leest. Je raad het misschien al… Het aantal handen dat omhoog gaat is bijna altijd op een hand te tellen.
Leer ons zo onze dagen te tellen, dat we een wijs hart bekomen of met andere woorden de wijsheid ons hart vervult.

Dit gebed is door Mozes gebeden. Het tellen van onze dagen is niet in de eerste plaats een interessante of uitdagende bezigheid, maar een manier om stil te staan bij de kortstondigheid van ons leven. We leven vaak alsof we het eeuwige leven hebben.

‘Morgen is er weer en dag.’ Maar dat weten we helemaal niet. En daarom is het belangrijk om elke dag te tellen, elke dag méé te laten tellen, zodat we geen dag verloren laten gaan waarop we niet dichtbij God leven.

Om onze dagen te tellen, schenk ons zodanig kennis,  dat wij komen tot een hart vol wijsheid!

Over wijsheid gesproken. Wat is wijsheid? Hoe kunnen we zó leven dat we elke dag weer wat wijzer worden? Bij wijsheid denken we misschien in eerste instantie aan slim zijn, of veel weten, of overal een mening over hebben, of altijd het goede antwoord kunnen geven.

Maar in de Bijbel is wijsheid ook een Persoon. Dat zien we bijvoorbeeld in Spreuken 8:2-11:

Roept Wijsheid niet
en laat Inzicht Haar stem niet klinken?

Op de top van hoogten, langs de weg,
op een kruispunt van paden, staat Zij.

Terzijde van de poorten, voor aan8:3 voor aan - Letterlijk: aan de mond van. de stad,
bij de ingang van de deuren, roept Zij luid:

Tot u, mannen, roep Ik
en Mijn stem klinkt tot de mensenkinderen.

Onverstandigen, begrijp met schranderheid
en dwazen, begrijp met verstand.8:5 verstand - Letterlijk: een hart.

Luister, want Ik zal vorstelijke dingen spreken,
het openen van Mijn lippen brengt wat billijk is.

Ja, Mijn gehemelte zal waarheid tot uiting brengen:
goddeloosheid is voor Mijn lippen een gruwel.

Alle woorden uit Mijn mond zijn in gerechtigheid gesproken,
er is niets verdraaids of slinks in.

Ze zijn alle oprecht voor ieder die begrijpt,
juist voor hen die kennis willen vinden.

Neem Mijn vermaning aan en niet zilver,
want kennis is verkieslijker dan bewerkt goud.

Dat zijn heftige woorden zo aan het begin van de dag.
Wat wil ik vandaag, morgen en met de rest van mijn leven? Welke keuzes maak ik? Hoe ga ik mijn dagen tellen?

Zullen we ons eens voornemen om zó de dagen tellen dat wijsheid mijn hart vervult, zó leven dat we echt gaan ervaren wat er verderop in Spreuken staat:‘Wijsheid is kostbaarder dan edelstenen, alles wat je ooit zou kunnen wensen valt bij wijsheid in het niet

In het Bijbels Hebreeuws komt het werkwoord chakham (uitspraak: chagam) voor, met de betekenis: wijs zijn, wijs worden, wijsheid verkrijgen/vermeerderen, wijs handelen, bekwaam zijn; maar ook: wijs maken, instrueren, onderrichten, zich wijs betonen.

De Hebreeuwse woorden voor wijsheid omvatten veel en kunnen ook bepaalde vaardigheden, bekwaamheden aanduiden en slaan niet alleen op alleen intellectuele eigenschappen. Zo wordt chakham/wijs in de Bijbel ook toegepast op iemand die in een bepaald opzicht vaardig en bekwaam is, zoals bijvoorbeeld een musicus, zanger, artiest, vakman.

Dit laatste komt naar voren in het boek Exodus, waar het maken van de heilige kleding van de priesters beschreven wordt en aanwijzingen worden gegeven voor de bouw van de Tabernakel en alles wat daarbij hoorde. We lezen in Exodus 28:3 dat de priesterkleding gemaakt moest worden door mensen die chakham/wijs van hart waren en door G’ds Geest vervuld met de Geest van wijsheid. Dezelfde uitdrukking ‘wijs van hart’vinden wij ook in Exodus 35 en 36:1, met betrekking tot de Tabernakelbouw en alles wat hiermee verband hield.

De uitdrukking ‘chakham (wijs van hart) kan worden opgevat als meer technische aanduiding voor iemand die vaardig, bekwaam is, met name op ambachtelijk en technisch gebied. Maar dat is maar één aspect, want het heeft toch vooral te maken met de gezindheid van het hart en de relatie met G’d en vooral ook het vasthouden aan en onderhouden van Zijn Woord.

Dit komt ook duidelijk naar voren in het boek Spreuken:
- Wie wijs van hart is neemt de geboden waar (10:8a).
- De wijze van hart zal verstandig genaamd worden (16:21a)
- Wie wijs van hart is zal ook verstandig spreken, lezen we Spreuken 16:32.
- Chokhma/wijsheid in het hart is nodig zegt Spreuken 2:10

Hierdoor leren wij bidden: Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen. Dat wens ik u en jou en mezelf toe vandaag, morgen en alle dagen van ons leven.

Ik heb vandaag gekozen voor een lied van Christian Verwoerd: Ik kan niet zonder U - Christian Verwoerd.

Laat mij vol zijn van U, heel de dag die voor me ligt,
Laat me sterk zijn als ik voor mijn taken sta.
Laat de keuzes die ik maak op Uw glorie zijn gericht,
Heer, geef mij Uw wijsheid vandaag.

Laat mij liefdevol zijn als Uw warmte wordt gemist,
Laat mij scherp zijn als de waarheid wordt verdraaid.
Laat mijn daden mogen spreken als een goed getuigenis,
Heer, geef mij Uw wijsheid vandaag.

Ik kan niet zonder U, niet zonder Uw licht.
Want U bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis.
Ik kan niet zonder U en daarom is mijn vraag:
Heer, wilt U mij helpen? Geeft U mij wijsheid vandaag.

Laat mij spreken met moed als Uw stem niet wordt gehoord.
Laat mij huilen als het leed om droefheid vraagt.
Laat mij zwijgen als de stilte meer zal spreken dan het woord,
Heer, geef mij Uw wijsheid vandaag.

Laat mij wachten op U, ook als de stilte even duurt.
Laat mij strijden als de zonde mij belaagt.
Laat mij elk moment weer inzien dat ik niets kan zonder U,
O Heer, geef mij Uw wijsheid vandaag.

Want ik kan niet zonder U, niet zonder Uw licht.
Want U bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis.
Ik kan niet zonder U en daarom is mijn vraag:
Heer, wilt U mij helpen? Geef mij de wijsheid vandaag.

O, waar ik ook ben en wat ik ook doe,
U bent altijd bij mij, God van wijsheid.
Geef mij de kracht om Uw wil te doen,
Laat Uw Geest mij leiden, God van wijsheid.

Ik kan niet zonder U, niet zonder Uw licht.
Want U bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis.
Ik kan niet zonder U en daarom is mijn vraag:
Wilt U mij helpen? Geef mij Uw wijsheid vandaag.

https://www.youtube.com/watch?v=1gxRV8hqzrI

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב