Over het verbond gesproken (2)
15/04/2022

Over het verbond gesproken (2)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 105

1 Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan,
maak Zijn daden bekend onder de volken.

2 Zing voor Hem, zing psalmen voor Hem,
spreek aandachtig van al Zijn wonderen.

3 Beroem u in Zijn heilige Naam,
laat het hart van wie de HEERE zoeken, zich verblijden.

4 Vraag naar de HEERE en Zijn kracht,
zoek Zijn aangezicht voortdurend.

5 Denk aan Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft,
aan Zijn tekenen en de oordelen van Zijn mond,

6 nakomelingen van Abraham, Zijn dienaar,
kinderen van Jakob, Zijn uitverkorenen.

7 Hij is de HEERE, onze God,
Zijn oordelen gaan over heel de aarde.

8 Hij denkt aan Zijn verbond voor eeuwig,
aan de belofte die Hij gedaan heeft,105:8 de belofte … heeft - Letterlijk: het woord dat Hij geboden heeft.
tot in duizend generaties,

9 aan het verbond dat Hij met Abraham gesloten heeft,
en Zijn eed aan Izak.

10 Voor Jakob heeft Hij het vastgesteld als een verordening,
voor Israël als een eeuwig verbond,

11 door te zeggen: Ik zal u het land Kanaän geven,
het gebied dat uw erfelijk bezit is.

Over het verbond gesproken (2)
Vanmorgen wil ik aan de hand van de psalm nog wat verder met u nadenken over het verbond tussen de God van Israel met Zijn volk. Het verbond dat Hij met Abraham sloot.

En ik denk ineens na iover een gesprekje dat ik even geleden had met een collega volkstuinder. Zoals wel meer spraken we elkaar over het wereldgebeuren. En dat er kenmerkend veel mensen met een Joodse afkomst, en ik zeg het hier met pijn in het hart, in het wereld gebeuren aan de touwtjes trekken. En dat niet altijd met de goede bedoelingen. Hetgeen mijn collega-tuinder de uitspraak ontlokte dat het wel heel oneerlijk zpou zijn wanneer deze mensen ‘goed weg zouden komen’.

Maar weet u, God heeft een verbond met dit volk. Een onberouwelijk verbond. Vraag me niet hoe en op welke manier. Maar het komt goed met, zoals David in Psalm 105 vers 6 zegt, met de nakomelingen van Abraham, de kinderen van Jacob, Zijn uitverkorenen.

Als God aan Zijn verbond denkt, wil dat zeggen dat Hij het vervult. In dat verbond heeft Hij beloften gedaan die “tot in duizend generaties” worden vervuld.

Deuteronomium 7:9 Daarom moet u weten dat de HEERE uw God is. Híj is God, de getrouwe God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor wie Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, tot in duizend generaties.

Er mogen veel generaties voorbijgaan en grote veranderingen plaatsvinden, maar nooit zal God Zijn verbond vergeten. Hij denkt eraan en vervult elke belofte ervan tot op de letter.

Het is het verbond “dat Hij met Abraham gesloten heeft”. Zullen we gewoon eens over de gang van zaken met betrekking tot deze verbondssluiting lezen in Genesis 15?

Verder zei Hij tegen hem: Ik ben de HEERE, Die u uit Ur van de Chaldeeën geleid heeft, om u dit land te geven om het in bezit te hebben.

Hij zei: Heere HEERE, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen?

Hij zei tegen hem: Haal voor Mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif.

Hij haalde al deze dieren voor Hem, deelde ze doormidden en legde de stukken tegenover elkaar; de vogels deelde hij echter niet.

Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abram joeg die weg.

En het gebeurde, toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op Abram viel. En zie, een grote, schrikwekkende duisternis viel op hem.

Toen zei God tegen Abram: Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is; zij zullen hen dienen en men zal hen vierhonderd jaar onderdrukken.

Maar ook zal Ik over het volk dat zij zullen dienen, rechtspreken en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken.

Maar ú zult in vrede tot uw vaderen heengaan; u zult in goede ouderdom begraven worden.

De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol.

En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd; en zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel, die tussen die stukken doorging.

Op die dag sloot de HEERE een verbond met Abram, en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat:

de Kenieten, de Kenezieten, de Kadmonieten, de Hethieten, de Ferezieten, de Refaïeten,de Amorieten, de Kanaänieten, de Girgasieten en de Jebusieten.

Wonderlijk vindt u ook  niet? God sluit met Abraham het verbond. En Abraham is er helemaal bij betrokken. En ook weer niet. God sluit het allerbelangrijkste, en eeuwigdurend verbond met de stamhouder van Zijn volk Israel, en die ligt er slapend bij.

Met alle eerbied gesproken, wij zouden bij de les blijven. Maar Abraham slaapt. Het komt allemaal van de Heere God Zelf. Niks van Abraham er bij. Alleen maar genade van Hem.

En weet u, alles wat daarna door de HEERE God gesproken wordt is tot op de dag nauwkeurig uitgekomen. God is een waarmaker van Zijn Woord en beloften.

Tegenwoordig horen we in veel reklames de tekst: Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Met betrekking tot het Woord en de belofte van God ligt het precei anders om: Resuktaten uit het verleden zijn de garantie voor de toekomst. Wat Hij belooft komt Hij na.

Als dat geen zegen is.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב