Over het Licht gesproken (4)
21/01/2022

Over het Licht gesproken (4)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Gods glorie in de schepping

1 Loof de HEERE, mijn ziel.
HEERE, mijn God, U bent zeer groot,
U bent met majesteit en glorie bekleed.

2 Hij hult Zich in het licht als in een mantel,
Hij spant de hemel uit als een tentkleed.

3 Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren,
maakt van de wolken Zijn wagen,
wandelt op de vleugels van de wind.

4 Hij maakt Zijn engelen tot hulpvaardige geesten,
Zijn dienaren tot vlammend vuur.

Over het Licht gesproken (4)
In deze aflevering willen we afsluitend nadenken over het Licht. Over het Licht in de, of over het Licht van de toekomst.

Jesaja 29 spreekt over een geweldige toekomst, luister maar eens:
17 Is het niet nog een klein moment totdat de Libanon zal veranderen in een vruchtbaar veld, en het vruchtbare veld als een woud beschouwd zal worden? Op die dag zullen de doven horen de woorden van het Boek, en, verlost van donkerheid en duisternis, zullen de ogen van de blinden zien. De zachtmoedigen zullen blijdschap op blijdschap hebben in de HEERE, en de armen onder de mensen zullen zich in de Heilige van Israël verheugen.

Jesaja 29 spreekt over de toekomst, maar in het licht van Mattheus hebben we het eigenlijk al zien vervullen waar Jezus/Yeshua de doven het gehoor gaf en de blinden het gezicht. Wat een heerlijke voorvervulling van wat zich binnenkort zal manifesteren wanneer Hij terug komt!

Maar wanneer wij de Messias, Christus, hebben leren kennen is dat Licht al over ons opgegaan. Paulus, die een groot Licht bij Zijn bekering heeft gezien getuigt in Efeze 5 vers

Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen.

Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.

Het gevolg van deze overgang van duisternis naar hemels licht, is: “Want ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit we ook de Zaligmaker verwachten…”

En als er in de nabije toekomst nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zijn, ontstaat er weer een nieuwe situatie, zonder zon en maan, en toch zal alles prachtig en stralend verlicht zijn: “En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin” (Opb. 21:23).

Vers 25: “En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn.” Dus geen zon, geen maan en geen nacht. Geen kunstlicht, geen giftige batterijen en stinkende, elektrische centrales, maar de heerlijkheid van God en het Lam is de grote lichtbron (zie ook Opb. 22:5). Dan is het Lam niet alleen overdrachtelijk ‘het Licht der wereld’, maar ook daadwerkelijk.

Jesaja 60:1-3 zegt: “Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de Heere opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.” Dat is toekomstmuziek.

Beste luisteraar, juist ook in de tijd waarin wij leven, vraagt van alles en nog wat onze aandacht. We worden zo in beslag genomen door onze schermen zoals de televisie, onze ipad en onze telefoon. Het woord ‘domineren’ durf ik bijna niet in de mond te nemen, maar laten we eerlijk zijn. Hoeveel tijd brengen we niet door met facebook, twitter, whatsapp en wat daar allemaal te zien en te beleven valt.

Maar wat is het in deze tijd niet verschrikkelijk belangrijk om niet te veel tijd door te brengen met wat er zich om ons heen plaats vindt. Corona domineert velen en in ieder geval deze wereld en het nieuws.

De vorm van coronavirussen is opvallend. Als je het virus onder een elektronenmicroscoop bekijkt, zie je uitsteeksels met een bolletje erop. Dat ziet er een beetje uit als een kroon. De Latijnse naam voor kroon is corona. Hij is dus genoemd naar zijn vorm. En bij een kroon hoort een koning… Laat de koning van Corona ons niet al te zeer domineren.

Maar laten we ook deze dag ons richten op de Gekroonde. In Hebreen lezen we:

U hebt hem (tussenhaakje dat is de Messias, de Zoon van God) voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van Uw hand.
alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen (tussen haakjes daar hoor ook alles bij wat met Corona te maken heeft, want alle dingen betekend ook alle dingen). Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus / Jeshua met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven.

 

Als dat geen zegen is.

In de volgende uitzending hopen we weer verder na te denken over Psalm 104, wat de aanleiding was om een paar uitzendingen stil te staan bij het Licht.

Voor vanmorgen heg ik het lied: Opwekking 492 Wie kleurt de zon als de dag openbloeit, uitgezocht.

Het zal ook u wel eens opgevallen zijn ’s morgens vroeg op een heledere dag wanneer de zon opkomt. Wat een geweldige kleurenpracht wordt er dan ’s morgens vroeg, bij het begin van de dag ten toon gespreid. Het is voor ons een signaal om dan al te denken aan wie de zon kleurt als de dag openbloeit.

Wie kleurt de zon als de dag openbloeit?
(A) Groot is de luister van Jezus.
(M) Wie maakt dat regen de aarde bevloeit?
(A) Groot is de luister van Jezus.
(V) Wie heeft het leven uit stof voortgebracht?
(A) Groot is de luister van Jezus.
(V) Maakt dat de steppe weer jubelt en lacht?
(A) Groot is de luister van Jezus.
Spreek van zijn wonderen overal,
Dat heel de wereld Hem prijzen zal:

Onze God is rijk in barmhartigheid.
Niemand Hem gelijk, vol van heerlijkheid.
Kniel nu bij zijn troon, want de Heer is hier;
Dan wast Hij je schoon in zijn levensrivier.

Wie hoort de roep van wie hopeloos zijn?
(A) Groot is de liefde van Jezus.
(M) Wie heelt de wonden van harten vol pijn?
(A) Groot is de liefde van Jezus.
(V) Wie kocht ons vrij uit de duistere nacht?
(A) Groot is de liefde van Jezus.
(V) Wie heeft ons eeuwige redding gebracht?
(A) Groot is de liefde van Jezus.
Spreek van zijn wonderen overal,
Dat heel de wereld Hem prijzen zal:

https://www.youtube.com/watch?v=zU9yAcxqHfM

DELEN:
[Sassy_Social_Share]

#0539 Psalm 104 -6- 2022-01-21

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב