Over het Levende Water gesproken -8-
17/02/2022

Over het Levende Water gesproken -8-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Johannes 7

De prediking van Jezus op het Loofhuttenfeest

33 Jezus dan zei tegen hen: Nog een korte tijd ben Ik bij u en dan ga Ik heen naar Hem Die Mij gezonden heeft.

34 U zult Mij zoeken maar niet vinden, en waar Ik ben, kunt u niet komen.

35 De Joden dan zeiden tegen elkaar: Waar zal Hij naartoe gaan, dat wij Hem niet zullen vinden? Hij zal toch niet naar de Grieken in de verstrooiing gaan en de Grieken onderwijzen?

36 Wat is dit voor een woord dat Hij gezegd heeft: U zult Mij zoeken maar niet vinden; en waar Ik ben, kunt u niet komen?

37 En op laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.

38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste Letterlijk: buik. vloeien.

39 En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.

40 Velen dan uit de menigte die dit woord hoorden, zeiden:
Híj is werkelijk de Profeet.

Over het Levende Water gesproken -8-
Naar aanleiding van Psalm 104, waar in verschillende verzen gesproken wordt over het water. De voorgaande aflevering stonden we stil bij met name de uitleg die Johannes geeft over de woorden die even daarvoor door Jezus / Jeshua waren uitgesproken.

Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste Letterlijk: buik. vloeien.

Waarop Johannes reageert met de woorden dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.

De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en leven. Daar waren we gebleven. Dat is geen mensenwoord hoor. Dat zijn Gods woorden. Woorden van JHWH. Dat kan een mens niet. Vlees doet daarin geen nut. Wat leven geeft dat is het Woord dat Hij spreekt.

In die dagen dag Jeshua deze woorden spreekt was de Geest er nog niet, lezen we in Johannes 7 vers 37. En waarom was de Geest er nog niet? Omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Zijn verheerlijking begon op de dag dat de steen werd weggewenteld en de GEEST kreeg en levend gemaakt werd. Zo vitaal dat Hij nooit meer sterft. Dat is leven.

Wanneer je een sterveling bent en je hebt behoefte aan Leven, dan moet je bij Mij zijn, zegt Jezus als het ware.

In 1 Korinthe 15 lezen we het volgende:
De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede Mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen.

Zo lezen we dus de twee synoniemen. Het Levendmakende water en de levendmakende Geest. Hij is de Levendmakende Geest. De laatste Adam, dat weil zeggen dat Hij de hele mensheid vertegenwoordigd. Zoals eerste Adam de hele mensheid meenam in zonde en dood en wij allemaal stervelingen zijn, zo staat de laatste Adam garant voor Het Leven. Wil je Leven hebben? Dan moet je bij Hem zijn. Hij is de Eersteling. Hij is de Enige die dat Leven heeft. Hij is de Onsterfelijke.

Laten we nog eens naar 2 Korinthe 3 gaan waar we het volgende lezen:

Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. Als nu de bediening van de dood, met letters in stenen gegrift, in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die tenietgedaan zou worden, hoeveel te meer zal dan de bediening van de Geest in heerlijkheid zijn?

En Ezechiel 36 vers 26 sluit daarop aan in een geweldige profetie die over de toekomst van Israel spreekt.  En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezen hart geven.

Waar het allemaal op neem komt is dat de Jezus Jeshua op de grote dag van het Loofhuttenfeest uitroept van Geest, van Leven dat Hij biedt. Dan spreekt Hij over het Woord, maar dan daat het in wezen over Hemzelf. Hij heeft inmiddels de dood overwonnen. Hij is de Levendmakende Geest, Hij is het Levendmakende water. Hij staat er voor garant dat de hele vergankelijke wereld zal transformeren naar de hele onvergankelijke wereld.

Wanneer we van dit Woord drinken, dan gaat er van binnenuit veel veranderen. Stromen van Levend water zullen uit je binnenste vloeien. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over, zegt Jezus in Lukas 6 ver 45.

Als dat geen zegen is.

Met in gang van de volgende uitzending willen we weer verder nadenken over Psalm 104.

https://www.youtube.com/watch?v=ShRsTIVNYPA

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב