Over het Levende Water gesproken -4-
15/02/2022

Over het Levende Water gesproken -4-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 104

Gods glorie in de schepping

1 Loof de HEERE, mijn ziel.
HEERE, mijn God, U bent zeer groot,
U bent met majesteit en glorie bekleed.

2 Hij hult Zich in het licht als in een mantel,
Hij spant de hemel uit als een tentkleed.

3 Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren,
maakt van de wolken Zijn wagen,
wandelt op de vleugels van de wind.

4 Hij maakt Zijn engelen tot hulpvaardige geesten,
Zijn dienaren tot vlammend vuur.

Hij heeft de aarde gegrondvest op zijn fundamenten,
die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen.

U had hem met de watervloed als met een gewaad bedekt,
het water stond tot boven de bergen.

7 Door Uw bestraffing vluchtten ze,
ze haastten zich weg voor het geluid van Uw donder.

8 De bergen rezen op, de dalen daalden neer
op de plaats die U ervoor bestemd had.

9 U hebt een grens gesteld, die ze niet zullen overgaan,
ze zullen de aarde nooit meer bedekken.

10 Hij wijst de bronnen hun loop naar de dalen,
[zodat] ze tussen de bergen door stromen.

11 Ze geven alle dieren van het veld te drinken,
de wilde ezels lessen er hun dorst.

12 Daarbij wonen de vogels in de lucht,
[hun] stem klinkt tussen de takken.

13 Hij bevochtigt de bergen vanuit Zijn hemelzalen,
de aarde wordt verzadigd door de vrucht van Uw werken.

14 Hij doet het gras groeien voor de dieren,
het gewas ten dienste van de mens.
Hij brengt voedsel uit de aarde voort:

15 wijn, die het hart van de sterveling verblijdt,
olie, die [zijn] gezicht doet glanzen,
en brood, dat het hart van de sterveling versterkt.

Over het Levende Water gesproken -4-
Ik wil nog een keer met u nadenken over de uitspraak die we vinden in Johannes 7 waar we de Heere Jezus / Jeshua horen zeggen: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste binnenste vloeien. Waarom ik met u nog eens over deze uitspraak van Jezus na wil denken is dat er iets heel bijzonders hier aan de hand is en dat dit niet zomaar hier op dit tijdstip door de Heere Jezus gezegd wordt. Omdat dit gedeelte min of meer ingebed is in een groter geheel van de feesten van de HEERE lukt het helaas niet dit in 1 uitzending met u te bespreken, dus neem ik de vrijheid om hier wat mlanger gedurende meerdere uitzendingen en ochtenden bij stil te staan.

Ik lees een klein stukje uit Johannes 7 waar we er hier over lezen:

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.

Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste binnenste - Letterlijk: buik. vloeien.

En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.

Velen dan uit de menigte die dit woord hoorden, zeiden: Híj is werkelijk de Profeet.

Uit het voorgaande van de verzen die we hiervoor gelezen hebben kunnen we lezen dat Jezus deze uitspraak doet tijdens het Loofhuttenfeest. We lezen daarvan in de voorgaande verzen van hoofdstuk 37.

Het loofhuttenfeest is een van de feesten waarvan we lezen in Leviticus 23 en waarvan we lezen dat het niet zomaar een feest is, een feest ingesteld door deJoden of beter gezegd de  Israelieten, maar dat het een feest is ingesteld door en voor de Heere. Lees maar mee in Leviticus 23:

De HEERE, JHWH, sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: De feestdagen van de HEERE, die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn Mijn feestdagen:

Zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een dag van volledige rust, een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen. Het is in al uw woongebieden een sabbat voor de HEERE.

Dit zijn de feestdagen van de HEERE, de heilige samenkomsten, die u op hun vastgestelde tijd moet uitroepen. (De data wanneer deze feestdagen gehouden moeten worden zijn dus door de HEERE vastgesteld, let ook maar eens op in het vervolg).

5 In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, tegen het vallen van de avond, Letterlijk: tussen twee avonden. is het Pascha voor de HEERE.

6 En op de vijftiende dag van die (eerste) maand is het Feest van de ongezuurde broden voor de HEERE. Zeven dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten.

7 Op de eerste dag moet u een heilige samenkomst hebben. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen.

8 Zeven dagen lang moet u de HEERE een vuuroffer aanbieden. Op de zevende dag is er dan een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen.

9 De HEERE sprak tot Mozes:

10 Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer u in het land komt dat Ik u geven zal, en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen.

11 Hij moet de schoof voor het aangezicht van de HEERE bewegen, opdat Hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de sabbat moet de priester de schoof bewegen.

12 U moet op de dag dat u de schoof beweegt, een lam zonder enig gebrek van een jaar oud als brandoffer voor de HEERE bereiden,

13 met een bijbehorend graanoffer van twee tiende efa meelbloem, met olie gemengd, als een vuuroffer voor de HEERE, een aangename geur, en een bijbehorend plengoffer van een kwart hin Een hin is vermoedelijk ongeveer 6 liter. wijn.

14U mag geen brood, geroosterd graan en vers graan eten tot op deze zelfde dag dat u de offergave van uw God gebracht hebt. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden.

15 U moet dan vanaf de dag na de sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken Letterlijk: sabbatten. zullen het zijn.

16 Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de HEERE een nieuw graanoffer aanbieden.

17 Uit uw woongebieden moet u twee broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van twee tiende efa meelbloem zijn, met zuurdeeg gebakken; het zijn de eerstelingen voor de HEERE.

18 U moet dan samen met het brood zeven lammeren zonder enig gebrek van een jaar oud, en één jonge stier – het jong van een rund – en twee rammen aanbieden. Ze zijn een brandoffer voor de HEERE, met het bijbehorende graanoffer en de bijbehorende plengoffers, een vuuroffer, een aangename geur voor de HEERE.

19 Verder moet u één geitenbok als zondoffer en twee lammeren van een jaar oud als dankoffer bereiden.

20 De priester moet ze met het brood van de eerstelingen als beweegoffer voor het aangezicht van de HEERE bewegen, met de twee lammeren. Ze zijn een heilige gave voor de HEERE, bestemd voor de priester.

21 U moet op diezelfde dag uitroepen dat u een heilige samenkomst hebt. U mag geen enkel dienstwerk doen. Het is een eeuwige verordening, in al uw woongebieden, al uw generaties door.

22 Wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker bij het binnenhalen van uw oogst niet helemaal afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U moet het laten liggen voor de arme en de vreemdeling. Ik ben de HEERE, uw God.

23 De HEERE sprak tot Mozes:

24 Spreek tot de Israëlieten en zeg: In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst.

25 U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de HEERE een vuuroffer aanbieden.

26De HEERE sprak tot Mozes:

27Alleen op de tiende dag van deze zevende maand is de Verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen en de HEERE een vuuroffer aanbieden.

28 Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want het is de Verzoendag, om voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verzoening voor u te doen.

29 Voorzeker, iedere persoon die zich op diezelfde dag niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden.

30 En elke persoon die op diezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal Ik uit het midden van zijn volk ombrengen.

31 U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden.

32 Het moet voor u een sabbat zijn, een dag van volledige rust, en u moet uzelf verootmoedigen. 's Avonds, op de negende dag van de maand, moet u uw sabbat vieren, vanaf de avond tot aan de volgende avond.

33 De HEERE sprak tot Mozes:

34 Spreek tot de Israëlieten en zeg: de vijftiende dag van deze zevende maand is het zeven dagen lang Loofhuttenfeest voor de HEERE.

35 Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen.

36 Zeven dagen lang moet u de HEERE vuuroffers aanbieden. Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en de HEERE een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen.

37 Dit zijn de feestdagen van de HEERE, die u moet uitroepen als heilige samenkomsten om een vuuroffer voor de HEERE aan te bieden: brandoffer en graanoffer, slachtoffer en plengoffers, al naargelang het voorschrift voor die bepaalde dag, het voorschrift voor die bepaalde dag - Letterlijk: de zaak van de dag op zijn dag.

38 naast de offers op de sabbatten van de HEERE, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en naast al uw vrijwillige gaven, die u aan de HEERE geeft.

39 Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de HEERE zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag.

40 Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen, en u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verblijden.

41 Dat feest voor de HEERE moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de zevende maand moet u het vieren.

42 Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen,

43 zodat de generaties na u weten dat Ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen Ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de HEERE, uw God.

44 Zo maakte Mozes de feestdagen van de HEERE aan de Israëlieten bekend.

Waar ik mij even in dit verband op wil richten dat is op het Loofhuttenfeest of zoals de joden het noenen Sukkot, waarover we zojuist gelezen hebben. En de Joden, de Israelieten vieren dit feest tot op deze dag, elk jaar op de 15e tot en met de 21e van de maand Tishrei op de Joodse kalender. Het is het laatste feest, het laatste feest van de hoogtijden van de JHWH. Nogmaals, geen feestdag van de Joden, maar een feestdag van de HEERE. Het zijn de Hoogtijden die de HEERE met alle data en rituelen die daarbij horen heeft vastgelegd.

Er zijn drie hoogtijden, drie feesten van de HEERE in de eerste maand, die spreken allemaal profetisch van de eerste komst van de Messias.
Het Pesach op de 14e mvan de eerste maand, het is de dag ook waarop de Heere Jezus ook ‘geslacht’ werd, stierf. Vervolgens had je de dag van de eerstelingsschoof. De dag na de sabbat en de dag waarop de Heere Jezus ook opstond uit de dood. Het is niet zomaar dat deze data zijn vastgelegd. En vervolgens werd het feest van de ongezuurde borden gevierd. Vervolgens na zeven weken werd het wekenfeest gevierd.
In dan in de zevende maand worden er ook opnieuw drie hoogtijden gevierd. Allereerst het feest van het Bazuingeschal, beter bekend als het Rosh haShana, of het Joodse Nieuwjaarsdag. Tien dagen later is er sprake van een heel bijzondere dag,  misschien wel het grootste feest van alle feestdagen, want dan is het Jom Kippoer, odf zoals wij dat vaak ook noemen ‘Grote Verzoendag’. En dan weer vijf dagen later, dan breekt het Loofhuttenfeest of Sukkot, aan. En daarvan lazen we ook zojuist in Leviticus 23:

33 De HEERE sprak tot Mozes:

34 Spreek tot de Israëlieten en zeg: de vijftiende dag van deze zevende maand is het zeven dagen lang Loofhuttenfeest voor de HEERE.

En het kan niet anders dat het dan volle maan is. Dat kan niet anders, want de Hebreeuwse maand, de kalender van God, is per definitie ook een maancyclus. Een nieuwe maand is op Gods kalender ook een nieuwe maan. Zodat je altijd op de 15e van de maand, altijd, en dat kan niet missen, er sprake is van een nieuwe, volle, maan. Toen begon, in Leviticus23, maar ook in Johannes, maar ook in alle andere jaren en ook nu in de tijd waarin wij leven, het Loofhuttenfeest of Sukkot.

Laten we nog eens lezen in Leviticus 23 en let er daarbij op dat alles plaatsvindt op de zevende:

33 De HEERE sprak tot Mozes:

34 Spreek tot de Israëlieten en zeg: de vijftiende dag van deze zevende maand is het zeven dagen lang Loofhuttenfeest / Sukkot voor de HEERE.

Het was en is ook het zevende hoogtij, het zevende feest en het kan ook niet anders dan dat het spreekt over de grote wereldsabbat, het grote Millennium, want zo rekent de Heere, want een dag is bij de Heere als duizend jaren en duizend jaren als een dag.

Dit zevende feest, dit Loofhuttenfeest, dit Sukkot is ook een heel uitbundig feest wordt ook gezegd: Gij zult vrolijk zijn! Je kunt dat natuurlijk als een gebod opvatten maar ook als een voorzegging. Het Loofhuttenfeest is een druiven of wijnoogst en ter gelegenheid daarvan werd dit feest, deze hoogtij gevierd. Vreugde en groot feest. Het spreekt van het zevende, het voll, de voltooing Gods plan met deze wereld. De oogst is binnen. Wat een feest! De grote sabbat die aan zal breken voor deze wereld. Voor Israel, maar ook voor de volkerenwereld. En de profeten spreken er ook van dat wanneer het Messiaanse wereldrijk gevestigd zal worden, dat het Loofhuttenfeest wereldwijd gevierd zal worden. In Zacharia 14 staat het echt zwart op wit en leest u zelf het maar eens het hele hoofdstuk, maar in vers

Lezen we het volgende:

Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.

Als dat geen zegen is.

Voor nu houden we het hierbij. De volgende keer hopen we hier weer wat verder over na te denken.

We gaan luisteren naar een heel bijzonder lied.
Hoe bijzonder?! Jood en Arabier zingen samen het lied 'You Deserve The Glory' U verdient, of U zij de glorie, tijdens Loofhuttenfeest in Jeruzalem

De situatie is in Israel nog steeds allesbehalve vredevol. Er gaan nog steeds raketten over en weer en de discussie is niet verstomd. Toch kun je in het midden van de omstandigheden samen God aanbidden. Dat blijkt wel uit deze opname, waarin twee Joodse en één Arabische aanbiddingsleider samen het lied in drie talen zingen.

Met zijn drieën staan Joshua Aaron, Shilo Ben Hod en Nizar Francis op het podium, en zingen ze in het Engels, Hebreeuws en Arabisch. Hoe treffend is het om dan te zingen 'U verdient de glorie, en de eer, er is niemand zoals U'. Wat een mooie proclamatie, dat wij maar één God dienen!

https://nederlandzingt.eo.nl/artikel/hoe-bijzonder-jood-en-arabier-zingen-samen-het-lied-you-deserve-the-glory-tijdens-loofhuttenfeest-in-jeruzalem

#0556 Psalm 104 -23- 2022-02-15

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב