Over het Levende Water gesproken -3-
14/02/2022

Over het Levende Water gesproken -3-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 104

Gods glorie in de schepping

1 Loof de HEERE, mijn ziel.
HEERE, mijn God, U bent zeer groot,
U bent met majesteit en glorie bekleed.

2 Hij hult Zich in het licht als in een mantel,
Hij spant de hemel uit als een tentkleed.

3 Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren,
maakt van de wolken Zijn wagen,
wandelt op de vleugels van de wind.

4 Hij maakt Zijn engelen tot hulpvaardige geesten,
Zijn dienaren tot vlammend vuur.

Hij heeft de aarde gegrondvest op zijn fundamenten,
die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen.

U had hem met de watervloed als met een gewaad bedekt,
het water stond tot boven de bergen.

7 Door Uw bestraffing vluchtten ze,
ze haastten zich weg voor het geluid van Uw donder.

8 De bergen rezen op, de dalen daalden neer
op de plaats die U ervoor bestemd had.

9 U hebt een grens gesteld, die ze niet zullen overgaan,
ze zullen de aarde nooit meer bedekken.

10 Hij wijst de bronnen hun loop naar de dalen,
[zodat] ze tussen de bergen door stromen.

11 Ze geven alle dieren van het veld te drinken,
de wilde ezels lessen er hun dorst.

12 Daarbij wonen de vogels in de lucht,
[hun] stem klinkt tussen de takken.

13 Hij bevochtigt de bergen vanuit Zijn hemelzalen,
de aarde wordt verzadigd door de vrucht van Uw werken.

Over het Levende Water gesproken -3-
Het is goed om nog even te denken aan de tarwekorrel die jarenlang 'droog' kan worden opgeslagen, maar alleen als er vocht water) bij komt dan ontkiemt het splinternieuwe leven!

Zo kan het ook met de mens gaan. Jarenlang zonder water, zonder doel, zonder God en zonder perspectief, maar zodra hij of zij gedronken heeft van het levende water van de opgestane Heer, Christus Jezus, ontkiemt het nieuwe leven en krijgt ons bestaan hier pas echt betekenis.

Pas dan kunnen we God de eer en de eer geven dat Hem toekomt. Dat wil God ook zo graag; Hij heeft de wereld en de mens geschapen om, en ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik doe het toch van die mens, dat zijn u en ik te genieten. De mens is geschapen met maar één doel en dat is: God dienen in alles (zie Hebr. 9:13 en 14 en 1 Thess. 1:9).

Hebreeën 9:11 Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is.

11Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is.

12Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.

13Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees,

14hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!

15En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe testament, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen.

In Gods Woord worden veel prachtige voorbeelden genoemd met betrekking tot water, zoals bijvoorbeeld in Jeremia 17:7 en 8, waar de HEERE, JHWH, toto Zijn eigen volk spreekt: "Gezegend daarentegen is de man die op de HEERE vertrouwt, en wiens vertrouwen de HEERE is; want hij zal zijn als een boom die aan het water geplant is, en zijn wortelen uitschiet aan een rivier, en gevoelt het niet wanneer er een hitte komt, maar zijn loof blijft groen; en in een jaar van droogte zorgt hij niet en houdt niet op van vrucht te dragen" (Statenvertaling).

Dit is dus een gewelding voorbeeld van een mens die gedronken heeft van het levende water van de Messias. Deze gelovige wordt als het ware (door God) verplant naar een rivieroever. Deze rivier is natuurlijk de onuitputtelijke Bron van leven, God Zelf. Vanaf dan zijn de zorgen voor water voorbij, er is een nooit uitdrogende overvloed.

Dit is een grote belofte en een geweldige zekerheid; zeer de moeite waard om ons aan toe te vertrouwen. Maar let op: we moeten wel onze wortels uitslaan naar het water, want alleen daar komen de levenssappen vandaan.

 

Water ... een unieke stof in Gods unieke schepping! Levend water… een unieke stof in Gods unieke herschepping.

Als dat geen zegen is.

https://www.youtube.com/watch?v=GL0sOgEThPs

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב