Over het Levende Water gesproken -2-
11/02/2022

Over het Levende Water gesproken -2-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 104

Gods glorie in de schepping

1 Loof de HEERE, mijn ziel.
HEERE, mijn God, U bent zeer groot,
U bent met majesteit en glorie bekleed.

2 Hij hult Zich in het licht als in een mantel,
Hij spant de hemel uit als een tentkleed.

3 Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren,
maakt van de wolken Zijn wagen,
wandelt op de vleugels van de wind.

4 Hij maakt Zijn engelen tot hulpvaardige geesten,
Zijn dienaren tot vlammend vuur.

Hij heeft de aarde gegrondvest op zijn fundamenten,
die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen.

U had hem met de watervloed als met een gewaad bedekt,
het water stond tot boven de bergen.

7 Door Uw bestraffing vluchtten ze,
ze haastten zich weg voor het geluid van Uw donder.

8 De bergen rezen op, de dalen daalden neer
op de plaats die U ervoor bestemd had.

9 U hebt een grens gesteld, die ze niet zullen overgaan,
ze zullen de aarde nooit meer bedekken.

10 Hij wijst de bronnen hun loop naar de dalen,
[zodat] ze tussen de bergen door stromen.

11 Ze geven alle dieren van het veld te drinken,
de wilde ezels lessen er hun dorst.

12 Daarbij wonen de vogels in de lucht,
[hun] stem klinkt tussen de takken.

13 Hij bevochtigt de bergen vanuit Zijn hemelzalen,
de aarde wordt verzadigd door de vrucht van Uw werken.

Over het Levende Water gesproken -2-
In de voorgaande aflevering stonden we al even stil bij het water.
Water is een zeer bijzondere vloeistof. Het wijkt voor wat betreft zijn eigenschappen af van alle andere stoffen die er zijn. Het is een toonbeeld van de genialiteit van de Schepper: zo'n 'simpele' en 'alledaagse' vloeistof, en toch zo onnoemelijk rijk en doeltreffend! En dan hebben we het nog niet eens over de geestelijke betekenis van water ...

Zonder water kan de mens niet bestaan. Zonder water kan de natuur niet bestaan en zonder water was ook de aarde niet zoals ze nu is. We hebben dar in de voorgaande afleveringen bij stilgestaan.
Een mens wordt geboren nadat het water (bedoeld worden de vliezen) is gebroken. Het pasgeboren mensje bestaat vervolgens voor 97 % uit water. Een volwassene bestaat nog voor 75 % uit water en als we ouder worden drogen we een beetje uit want dan bestaan we nog maar voor 65 % uit water.

We drinken en wassen ons met water. De spijsvertering is zonder water onmogelijk en we kunnen ons lichaam uitsluitend op een redelijk constante temperatuur houden van 37 C door de aanwezigheid en de werking van water.

De natuur om ons heen leeft en groeit en bloeit alleen bij de gratie van water. Dat broodnodige water voor alles en iedereen komt zomaar gratis uit de lucht vallen. Dat is echter niet altijd het geval geweest. In de periode van Adam tot de grote watervloed van Genesis 7 (een periode van ongeveer 1656 jaar) regende het nooit, maar werd volgens de Bijbel de aarde bevochtigd door de dauw (Gen. 2:5).

Deze aarde dankt haar bestaan aan water. Als de mens 'leven' wil ontdekken op andere planeten, zoekt men daarom ook in eerste instantie altijd naar water. Als dát er niet is, hoeft men verder niet te zoeken.

Alle klimaten in de verschillende seizoenen en temperaturen op aarde worden uitsluitend bepaald door de nabijheid van zeeën oftewel water. Het is hier in Nederland aan de westkust van Europa 's winters zo zacht door de (betrekkelijk hoge) temperatuur van het zeewater. Komen we verder landinwaarts; in Polen en Rusland, dan worden de winters kouder en de zomers heter door de afwezigheid van de stabiliserende werking van (zee)water. Van de oppervlakte van de aarde is 72 % water.

Het Hebreeuwse woord voor water is: mayim en komt ongeveer zeshonderd keer voor in het Eerste Testament; we kennen het woord ook vanuit het Jiddisch als majem. In het Grieks is het: hudor; het komt in het tweede Testament zevenenzeventig keer voor.

Als de Heere Jezus in Johannes 4:14 tegen de Samaritaanse vrouw zegt dat ze het water moet drinken dat Hij beschikbaar heeft, dan snapt ze niet onmiddellijk wat Hij precies bedoelt.

De Heere Jezus bedoelt geestelijk water dat na inname eeuwig leven geeft aan degene die daarvan gedronken heeft. Uiteindelijk zal dit een fontein worden van (geestelijk) water zodat ook anderen kunnen meedrinken. Hieruit blijkt dat water ook in geestelijke betekenis fundamenteel belangrijk is.

Toen het volk Israël uit Egypte vertrokken was en dwaalde in de hitte van de woestijn kregen ze dorst en niet zo'n klein beetje ook, denk ik. Mozes kreeg van God de opdracht om met zijn herdersstaf op een rots te slaan en zie het wonder gebeurde; een enorme stroom water kwam vrij om dit kolossale volk van zeshonderdduizend mensen, plus de nodige meelopers uit Egypte, van drinken te voorzien (Exodus 17:6). Later haalt Paulus deze gebeurtenis aan in 1 Korinthe 10:4 en verklaart dan dat dit gewone H2O eigenlijk geestelijk water was, want hij zegt: "Zij dronken uit de geestelijke Steenrots Die volgde, en die Steenrots was de Christus, de Messias" (Statenvertaling). Deze dingen zijn toen gebeurd als voorbeeld voor ons.

We zien hier dus dat feitelijke gebeurtenissen uit het Oude Testament nu geestelijk kunnen worden uitgelegd en toegepast. Net als dat echte water dat toen een heel volk redde van een gewisse dood in een verzengende woestijn, redt nu het 'levendmakende water' van de Heere Jezus Christus / Jeshua haMessiach ons van net zo'n onvermijdelijke dood. We mogen met volle teugen drinken van alles wat God ons aanbiedt in Zijn onmetelijke liefde; dan krijgt het leven op aarde pas echt een doel. Dus goed drinken vandaag hoor!

Als dat geen zegen is.

Het lied dat we gaan draaien is van Christian Verwoerd en is gebaseerd op Johannes 7:37-39
En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.

Wie in Mij gelooft, zoalsmde Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste binnenste - Letterlijk: buik. vloeien.

En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.

https://www.youtube.com/watch?v=PPa33jKITO4

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב