Over het dilemma van een wrekende God gesproken -4-
29/06/2021

Over het dilemma van een wrekende God gesproken -4-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


De HEERE is een veilige vesting

O God van alle wraak, HEERE,
God van alle wraak, verschijn blinkend!

Rechter van de aarde, verhef U,
vergeld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen.

Hoelang zullen de goddelozen, HEERE,
hoelang zullen de goddelozen van vreugde opspringen,

hun mond doen overvloeien, hooghartige taal spreken?
Hoelang zullen allen die onrecht bedrijven, zich beroemen?

HEERE, zij verbrijzelen Uw volk,
zij verdrukken Uw eigendom.

De weduwe en de vreemdeling doden zij;
zij vermoorden de wezen

en zeggen: De HEERE ziet het niet,
de God van Jakob merkt het niet.

Let op, onverstandigen onder het volk;
dwazen, wanneer zult u verstandig worden?

Zou Hij Die het oor plant, niet horen?
Zou Hij Die het oog vormt, niet zien?

Zou Hij Die de heidenvolken bestraft, niet straffen,
Hij Die de mens kennis bijbrengt?

De HEERE kent de gedachten van de mens:
vluchtig zijn ze.

Welzalig de man die U bestraft, HEERE,
en die U onderwijst uit Uw wet.

Zo geeft U hem rust voor dagen van onheil,
totdat de kuil voor de goddeloze gegraven wordt.

Want de HEERE zal Zijn volk niet in de steek laten,
Hij zal Zijn eigendom niet verlaten.

Want het oordeel zal weer rechtvaardig zijn,
alle oprechten van hart zullen ermee instemmen.

Wie zal voor mij opkomen tegen de kwaaddoeners?
Wie zal zich voor mij opstellen tegen wie onrecht bedrijven?

Als de HEERE niet mijn Helper was geweest,
had mijn ziel bijna in de stilte gewoond.

Toen ik zei: Mijn voet wankelt,
ondersteunde Uw goedertierenheid mij, HEERE.

Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden,
verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel.

Zou de zetel van het verderf een verbintenis met U aangaan,
die onheil sticht bij verordening?

Zij spannen samen tegen de ziel van de rechtvaardige,
onschuldig bloed verklaren zij schuldig.

Maar de HEERE is mij een veilige vesting geweest,
mijn God is mij tot een rots, mijn toevlucht.

Hij zal hun onrecht op hen doen terugkeren,
Hij zal hen in hun slechtheid ombrengen,
de HEERE, onze God, zal hen ombrengen.

Over het dilemma van een wrekende God gesproken -4-
We maken weer een vervolg met dit onderwerp en we hebben eerder gezien dat de uitdrukking ‘G’d van wraak’ van een andere inhoud is dan we wellicht in eerste instantie zouden denken.

Hij is een ‘God van gerechtigheid’ en dat impliceert ook straf of vergelding indien nodig, zoals Nahum 1:3 ook aangeeft.

De HEERE is geduldig, maar groot van kracht
en Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig.

Maar dat blijft ‘indien nodig’ en niet met genoegen.
De vraag die in de tekst ligt opgesloten geeft al aan dat het onrecht op het moment van schrijven nog voortduurt; God heeft zich kennelijk nog niet als rechter laten gelden en de psalmist vraagt JHWH om zich te manifesteren als de rechtvaardige en machtige rechter om de onschuldigen te bevrijden en de boosdoeners te straffen.

Hij vraagt God vooral om als rechter te verschijnen. Zoals in het Nederlandse woord ‘verschijn’.

Het tweede vers zegt letterlijk ‘doe terugkeren genoegdoening op hooghartigen’, maar kan ook vanuit het Hebreeuws vertaald worden met beloning, vergoeding. Het kan ook worden omschreven als verdiende loon, of dat wat iemand toekomt. Maar het wordt, zo blijkt op andere plaatsen maar zelden gebruikt in de betekenis van straf.

Een aantal keren komt het voor in combinatie met het werkwoord ‘betalen’, waardoor het werkwoord de betekenis zou kunnen krijgen van ‘vergelden’. Zullen we bijvoorbeeld Jes. 59:18 eens lezen om te ‘proeven’ wat het uiteindelijke doel van de vergelding is.

Naar de daden, daarnaar zal Hij vergelden,
grimmigheid aan Zijn tegenstanders,
vergelding aan Zijn vijanden.
Aan de kustlanden zal Hij vergelden wat zij verdienen.

Dan zullen zij de Naam van de HEERE vrezen vanwaar de zon ondergaat,
en Zijn heerlijkheid van waar de zon opkomt.
Als de vijand zal komen als een rivier,
zal de Geest van de HEERE de banier tegen hem oprichten.

En naar Sion zal een Verlosser komen
voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren,
spreekt de HEERE.

Zo hebben we in de afgelopen dagen met elkaar over dit moeilijke dilemma nagedacht. En misschien hebben we geen volledig antwoord gekregen over hoe het nu precies zit tussen een liefhebbende en een wraak voerende God. Maar misschien hebben we wel een begin van een antwoord gevonden. G’d is geen G’d die bij wijze van spreken met plezier Zich wreekt. Maar altijd met Zijn schepsel op het oog heeft. Want inderdaad:

Dan zullen zij de Naam van de HEERE vrezen vanwaar de zon ondergaat,
en Zijn heerlijkheid van waar de zon opkomt.
Als de vijand zal komen als een rivier,
zal de Geest van de HEERE de banier tegen hem oprichten.

En naar Sion zal een Verlosser komen
voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren,
spreekt de HEERE.

En zo zal, zoals we de Profeet Habakuk horen spreken:

Want de aarde zal vol worden
met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Als dat geen zegen is.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב