Over heerlijkheid en eer gesproken (3)
28/03/2022

Over heerlijkheid en eer gesproken (3)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 104

31 De heerlijkheid van de HEERE zij voor eeuwig,
laat de HEERE Zich verblijden in Zijn werken.

32 Aanschouwt Hij de aarde, dan beeft hij,
raakt Hij de bergen aan, dan roken zij.

33 Ik zal voor de HEERE zingen in mijn leven,
ik zal voor mijn God psalmen zingen, mijn leven lang.

34 Mijn overdenking van Hem zal aangenaam zijn,
ík zal mij in de HEERE verblijden.

35 De zondaars zullen van de aarde verdwijnen,
de goddelozen zullen er niet meer zijn.

Loof de HEERE, mijn ziel!
Halleluja!

Over heerlijkheid en eer gesproken (3)
In de voorgaande dagen moest ik bij de voorbereiding van dit programma waar we aan de hand van de psalm nadenken over de heerlijkheid van de Heere, denken aan de woorden van de profeet Habakuk.

We lezen horen hem daar zeggen:

Ik ging op mijn wachtpost staan,
nam mijn plaats in op de vestingwal,
en keek uit om te zien wat Hij in mij spreken zou

En dan hoort Hij Hem, JHWH, de machtige woorden zeggen:

Want de aarde zal vol worden
met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Wat zou Habakuk gedacht hebben toen hij deze woorden horen? Wat denkt u? Zou Habakuk niet gedacht hebben: Hoor ik het wel goed?

Denkt u zich eens in. En laten we de woorden eens diep tot ons indalen.

Met enige voorzichtigheid kunnen we wel stellen dat we in apocalyptische tijden leven. Eerst was er de wereldwijde pandemie, nu de oorlog tussen twee broedervolken, met de dreiging van het gebruik van kernwapens, en binnen enkele maanden de zeer reële dreiging van hongersnood doordat de graanexport uit Oekraïne en Rusland – de graanschuur van de wereld – gaat stilvallen.

Ik denk aan de woorden van de Heere Jezus, in Zijn bekende eindtijdrede: ‘Het ene volk zal opstaan tegen het andere volk, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten… Want deze dingen moeten eerst geschieden, maar dat betekent niet direct het einde’ (Lukas 21:10, 11 en 9).

In deze oorlog horen we, als we goed luisteren, de voetstappen van de komende Heere Jezus. Daarom: ‘Weest ook u bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen’ (Mattheus 24:44)

En dan te horen:
Want de aarde zal vol worden
met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Bestre luisteraar, we kunnen zien op alle omstandigheden die er deze dagen plaatsvinden. En die stemmen ons droevig. En als we er niet voor behoed worden raken we er depressief van.

Maar zij die Jezus, Jeshua, de Heere God kennen worden opgeroepen om, met alle eerbied gesproken, onze kop te laten hangen maar ons hoofd op te heffen naar omhoog.

‘Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt’ (Lucas 21:28). Deze woorden komen mij al enige tijd telkens in gedachten. Richt u op, heft uw hoofden omhoog!

Want:

-   Geloofd zij voor eeuwig Zijn heerlijke Naam; laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid vervuld worden. Amen, ja, amen. Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï. Psalm 72 vers 19

-   De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid! Jesaja 6 vers 3

-   De heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden, en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de HEERE heeft gesproken. Jesaja 40 vers 5

-   Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uit gaan en de heerlijkheid van de HEERE zal uw achterhoede zijn. Jesaja 58 vers 8

-   Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Jesaja 60 vers 1

-   De tijd komt dat Ik alle heidenvolken en talen bijeen zal brengen. En zij zullen komen en Mijn heerlijkheid zien. Jesaja 66:18

-   Ik zal Mijn heerlijkheid onder de heidenvolken laten blijken. Alle heidenvolken zullen Mijn oordeel zien dat Ik geveld heb, en Mijn hand, die Ik op hen gelegd heb. Ezechiël 39:21

-   Ik zal alle heidenvolken doen beven. Zij zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken en Ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de HEERE van de legermachten. Haggai 2 vers 8

-   Mattheüs 6:13. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

-   Mattheüs 24:30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.

-   Romeinen 8:18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.

-   Romeinen 11:36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

-   2 Korinthe 3:18 Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.

-   Fil. 2: 9-11 Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

-   Openbaring 21: 23-26
En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen.

Als dat geen zegen is.

Hef je hoofd omhoog:

https://www.youtube.com/watch?v=G8BZkn6XW5g

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב